AAG pisala poslancem DZ RS zaradi vetrnih elektrarn

Objavil/a Vojko Bernard, dne 2016-03-23 ob 09:09:31

Spoštovane poslanke in spoštovani poslanci!

Zadeva: Predlog za umik določbe n) 3.č člena Dopolnjenega predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E). Povzročitev škode in bistvena kršitev temeljnih načel Energetskega zakona, Zakona o varstvu okolja in Aarhuške konvencije.

clip_image004

Alpe Adria Green v sodelovanju z Civilno iniciativo Brkini ter Civilno iniciativo za zaščito Senožeških Brd, poziva vse poslance DZ, da skrbno preučite omenjene kršitve in odpravite nepravilnosti v predlogu zakona in sicer:

1. Na dnevnem redu 17. seje Državnega zbora, točka 4. je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-E), druga obravnava, EPA 995-VII.

2. Šele za sejo vlade 7.1.2016 je bila vnesena določba n) v 3.č člen v gradivo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (stran 12/13 in druge strani v besedilu):

n) mala vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35. (Opomba: termin ''mala'' zavaja, po SSKJ beseda pomeni prostorsko dimenzijo - majhen, v resnici je izjemno velik industrijski objekt).

3. Državni svet je ugotovil: ''Državni svetniki ugotavljajo, da gradnja vetrnih elektrarn pomeni degradacijo kmetijskih zemljišč, četudi gre za zemljišča z boniteto manj kot 35.'' Opozarjamo, da je Slovenija po kmetijskih površinah na prebivalca (800 ha/preb.) globoko pod evropskim povprečjem (2.000 ha/preb.), kot kaže Študija prof. Lobnika (Biotehnična fakulteta, Ljubljana)

4. VE so problem. To je dejstvo, s katerim se strinjajo vse države, kjer so jih postavili. Na svetu se preko 2000 civilnodružbenih gibanj (npr: www.epaw.org, ipd.) bori proti postavitvi le-teh, prav tako pa se zagovarja trdna in dokazljiva načela o tem, da VE NISO sprejemljive z vidika reševanja podnebnih sprememb. Sprožajo vrsto zdravstvenih, okoljskih in energetskih vprašanj. Na vseh teh področjih danes z dokazi VE PADEJO in se zlomijo. Po svetu potekajo številne tožbe prizadetih in strtih ljudi, saj le-ti ne morejo živeti v njihovi bližini. Nizkofrekvenčni hrup povzroča t.i. sindrom vetrnih turbin, narava je za vedno uničena, saj gre za grob poseg v okolje, pri čemer se seče po cele gozdove, ki so kljub preprostosti – resnična rešitev podnebnih sprememb. Gozdovi so pljuča sveta. Le-ti najbolj problematičen toplogredni plin ogljikov dioksid, dobesedno pojedo, v zameno pa nam proizvajajo kisik, nujen za preživetje nas – ljudi in drugih živih bitij. Poleg naštetega so energetsko neučinkovite, zaradi nestalnega vira vetra – veter ne piha neprenehoma. Še v državah, kot so Irska, Nizozemska in Nemčija danes z dokazi trdijo, da so VE izgubljen in propadel posel. Najbolj pa bodejo vedno znova bolni ljudje, napol presekane ptice in za vedno uničena narava – polja smrti.

5. Slovenija po svoji lepoti in biološki raznovrstnosti prednjači pred vsemi svetovnimi državami. Naša majhnost nam služi kot naša veličina. Na tem majhnem prostoru združujemo raznolikost podnebij in pokrajin. Kot prebivalci svetovnega fenomena Škocjanskih jam, vam lahko povemo iz prve roke, da gre za neverjeten odziv s strani turistov, ki neprenehoma ponavljajo, kako so presunjeni nad našim mirom in lepoto zelene narave. Tukaj ste, da branite naš največji zaklad – naravo. Od nje je odvisno naše preživetje in preživetje prihodnjih rodov. Od tega je odvisna naša kakovost življenja. Zagovarjamo razvoj, ki uvaja mehak pristop trajnostnega turizma, v kmetijstvu pa zagovarja potenciranje prehranske samopreskrbe. Slovenija ni polje smrti, Slovenija je naša dežela! Zelena dežela, ki spoštuje vsako ped zemlje! To je naša – samostojna pot, pot po kateri moramo hoditi, saj so jo hodili za nas že naši predniki. Za sebe in naše otroke!

6. Priložene so fotografije primerljive (0,9 MW) vetrne elektrarne pri Razdrtem ter temeljev in del potrebnih zravnanih servisnih površin. Dodati je treba še servisno cesto za več deset tonske tovore izrednih dimenzij in elektro objekte s priključitvijo na omrežje. Gre za nesprejemljivo in škodljivo industrijsko postrojenje, industrijsko cono, lahko tudi več deset vetrnih elektrarn, ograjeno zaradi nevarnosti in ne za kmetijski objekt, kot je čebelnjak, kozolec in drugi kmetijski objekti.

7. Opozarjamo na nesprejemljivo degradacijo kulturne krajine Slovenije, še posebej Primorske, kar kmetijske površine so. Poleg škode kmetijstvu pomenijo nebotični (do 70 m) stolpi vetrnic tudi neodpravljivo škodo podeželju in izredno pomembni gospodarski panogi: zelenemu, trajnostnemu, sonaravnemu turizmu z dobrimi in stalnimi delovnimi mesti, še posebej za mladino.

8. Z določbo n) je grobo kršena Strategija prostorskega razvoja Slovenije OdSPRS, UlRS 76/2004 v točki 3. Razvoj krajine, alinea (9):

(9) Spodbuja se take prostorske rešitve in programe, ki omogočajo dolgoročno ohranitev prostorskih kvalitet, zavrača pa razvojne pobude, ki temeljijo le na kratkoročnih ekonomskih koristih in onemogočajo vzpostavitev kvalitetnih prostorskih rešitev. Na območjih, kjer je cilj trajna ohranitev krajinske prepoznavnosti, kulturne in biotske raznovrstnosti, naravnih vrednot ter doživljajskih kvalitet, se spodbuja primerne dejavnosti.''

9. Z določbo n) je grobo kršen Energetski zakon (UL RS, št. 17/14 in 81/15, EZ-1) v temeljnem načelu prioritete (7.člen/(1) načelo prioritete), torej, da ima varčevanje prednost pred novimi viri. Slovenija je še zelo potratna z elektriko.

clip_image006

II. poglavje: TEMELJNA NAČELA

7. čl.

(načelo prioritete)

(1) Ukrepi za povečanje energetske učinkovitosti in zmanjšanje rabe energije imajo pri primerljivih stroških, upoštevanih v življenjski dobi ukrepa, prednost pred zagotavljanjem novih zmogljivosti za oskrbo z energijo.

Vso slučajno, nezanesljivo, pač po vetru in tudi sicer nekvalitetno elektriko vetrnih elektrarn lahko prihranimo. Elektro sistem je državna last in prelaganje odgovornosti za splošno kršitev EZ-1 na občine z zakonskim omogočanjem take kršitve je nadaljnja kršitev.

10. Določba n) pomeni tudi kršenje načel trajnostnega razvoja (3.člen EZ-1: namen), ki ne dovoljujejo nepovratne degradacije kmetijske zemlje in kulturnega prostora, če ni nujno za našo generacijo. Vetrnice niso nujne po nobenem predpisu. Kvalitetne elektrike je dovolj. Načela trajnosti omogočajo zato ohranitev kmetijske zemlje in kulturnega prostora za naslednje generacije, ki naj se po svoje odločajo.

3. člen

(namen zakona)

Namen zakona je zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z energijo in energetskimi storitvami ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja.

11. Vetrne elektrarne niso zaukazane Sloveniji z nobeno evro direktivo. Evropska direktiva 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz OVE ne zahteva vetrnih elektrarn pač pa izbiro OVE prepušča državam. Še več, omogoča državam, da sofinancirajo OVE v drugih državah in jim delež šteje v odstotek OVE! S tem lahko Slovenija ohrani kvalitete svojega podeželskega prostora za turistični razvoj.

12. Nujno moramo opozoriti tudi na nesprejemljiv odliv velikih vsot denarja v tujino (Nemčijo, od tam sta obe vetrnici pri nas). Ena VE do 1 MW stane okrog 1 milijon evrov in poplačilo gre iz naših subvencij, te pa iz naših elektro računov. Cena elektrike iz VE je 95 €/MWh, borzna okoli 30 €/MWh. Ali se iz slabe zgodbe o 150 milijonih evrov letno za sončne elektrarne nismo nič naučili? V 15 letih (pogodbe) bo to za nov TEŠ6, z enormno ceno sončne elektrike, po učinku in kvaliteti elektrike pa niso vredne niti ene hidroelektrarne. Cenejše elektrike imamo v Sloveniji dovolj ! VE ne morejo zamenjati niti ene klasične elektrarne, niti zmanjšati količine pokurjenega premoga! Koliko sta ga obe obstoječi VE v Sloveniji? O tem nihče nič!

13. Postopek sprejemanja določbe n) pomeni kršitev Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) in Aarhuške konvencije. Vetrne elektrarne imajo velik vpliv na okolje in na ljudi. Zato bi Predlog Zakona z določbo n) moral biti v javni razpravi najmanj 30 dni (ZVO-1, 34a. člen – Sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov).

14. Predlog zakona brez določbe n) je bil v javni razpravi 30 dni v času od objave (od 10. februarja 2015 do 12. marca 2015). V javno razpravo mora predpis v času, ko so še vse možnosti odprte. Odbor za kmetijstvo pa je dal javnosti v mnenje že v postopku druge obravnave (le amandmaji štejejo) le 1 dan (25.2.2016), kjer je določba n) že bila vpisana (verzija 4 predloga zakona, sprejeta 7.1.2016 na seji vlade).

15. Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 10. marca 2016 obravnaval predlog zakona in ga z določenimi amandmaji sprejel. Sporne določbe ni umaknil iz predloga zakona, navkljub:

− negativnem mnenju CI Brkini in CI za zaščito Senožeških Brd,

− negativnem mnenju Skupine Odgovorno do okolja,

− negativnem mnenju Državnega sveta,

− amandmaju poslanske skupine Združena Levica za umaknitev sporne določbe iz predloga zakona.

16. Doslej nismo dobili niti od ministrstva za infrastrukturo niti od ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano odgovora ZAKAJ bi morali imeti v Sloveniji VE! Kakšen učinek imajo?

17. Vetrne elektrarne NE SODIJO v Zakon o kmetijskih zemljiščih. Pozivamo vas, da UMAKNETE določbo n) v 3.č členu iz ZKZ-E.

18. Opozarjamo, da za VE ni ustrezne zakonodaje s področja hrupa, minimalne oddaljenosti od bivališč, niti strojev, ki obratujejo na prostem. Zato predlagamo moratorij za VE do nadaljnjega. Obratovanje VE z infra hrupom pri Dolenji vasi že škoduje zdravju prebivalcev, ki so med 900 in 1.000 m oddaljeni od VE !!!

19. Priloga: fotografije vetrne elektrarne (VE) pri Razdrtem, tudi faza temelja in manjši del servisnih površin, vse to nepovratno uniči kmetijske površine. Smo tako bogati s kmetijsko zemljo. Tudi večina gozdnih zemljišč je pod boniteto 35. Jih bomo sekali na grebenih Primorske? Čemu?

S spoštovanjem,

Predsednik Alpe Adria Green:

Vojko Bernard

clip_image008

clip_image010

clip_image012

clip_image014

Dodana je fotografija gradnje mikro VE (do 50 kW in do 15 m) v kraju Laže, ki pa že nekaj mesecev ne dela zaradi hrupa, kmetovalec pa je dobil preko 20.000 evrov nepovratnih sredstev!

POVEZAVA:

DA SE NAREDITI OKOLJU PRIJAZNO VETERNO ELEKTRARNO, ČE NE OBSTAJA SAMO NTERES PO DOBIČKU:

https://alpeadriagreen.wordpress.com/zelena-lista-od-leta-2013/

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
1
Norci.
0
Mar 23, 2016
Globoko upam, da vas bodo, ludite in saboterje, ignorirali. A o "ubogih ptičkih", ki se "bodo zaletavali v vetrnice" ni govora tokrat?
#1
Vojko  Bernard
Vojko Bernard
Objavil/a 2016-03-23 09:09:31 (Mar 23, 2016)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE O SMRADU!
AAG je prejel priznanje za najboljši promocijski projekt URE /OVE 2019
Odprto je glasovanje Financ za najboljši energetski projekt
AAG je podal pripombe na dopolnjen osnutek OPN Občine Loški Potok
AAG podala pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
AAG bo na 11. Informativi 2019 predstavil “Izobraževalno – ozaveščevalni projekt E-POL”
Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno onesnaževanje
Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.
AAG vložila tožbo na Upravo Sodišče na Odlok Vlade RS o ukrepu odzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave
Peticija proti odstrelu rjavega medveda 2018 – 2019
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
September 2019
PTSČPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Oglasi

Vsi oglasi tega uporabnika

v aag pričenjamo z 16. januarjem  2017 z izvajanjem projekta brezplačno pravno svetovanje. v kolikor potrebujete pravni nasvet iz kateregakoli področja prava, se oglasite v času uradnih ur v prostorih po spodaj navedenem urniku oz. nas kontaktirajte na naslov:  projekt je prvenstveno namenjen socialno šibkejšim posameznikom, ki jim želimo olajšati vključevanje v družbo in dostop do pravnih nasvetov. prav tako pa bomo pomagali še naprej civilnim iniciativam, društvom in posameznikom, ki imajo probleme na področju okolja, narave in zdravja kot posledice nezdravega okolja v katerem živijo. na svetovanju vam bo naš pravnik odgovoril na pravno vprašanje, vam razložil vsebino in postopke omenjene zadeve ter vam predlagal možnosti oz. pot naprej. vojko bernard

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja: 1)  mediacije s področja okoljskih sporov  2) zastopanje  občananov ali skupin občanov  priprava dokumentacije in nudenje pomoči na obravnavah 3) svetuje občinam, podjetjem in posameznikom s področja okoljevarstva   več na:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/mediacije-zastopanje-svetovanja/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja neodvisno od državnih zavodov ter politike pojetij,  meritve imisij z cerex hound prenosnim multi-analizatorjem plina razvit za odkrivanje plinov z ppb natančnostjo. naprava je izdelana tako, da lahko odkriva koncentracije več plinov v zmesi, hkrati. prenosni multi-analizator daje rezultate laboratorijske kakovosti v realnem času z uporabo ultravijolične absorpcijske svetlobe – podobno kot pri klasičnih infrardečih detektorjih, vendar na meritve mnogih  plinih, ki so zdravju škodljivi ne ovira niti vodna para. analizator je odporen proti vremenskim vplivom in z vgrajenim računalnikom z operacijskim sistemom windows 7 in deluje z brezžično komunikacijo. ta naprava ima dodaten ročni filter na cevi, ki je namenjen za delo v zadimljenem ali prašnem okolju ter v utesnjenih prostorih. opremljena je tudi z vremensko postajo, ki jo priključimo ob vsaki meritvi plinov in so vključeni tudi v končno poročilo.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

s pomočjo trikalnalnega multimetra, izvajamo meritve parametrov kvalitete pitne vode in povrršinskih vod (na morju, rekah, jezerih in drugod). kvalitativno in prostorsko uredimo rezultate meritev. preverjamo delovanje čistilnih naprav, izdelujemo študije po globini točkovne izmere naslednjih parametrov: – ph, – raztopljeni kisik, – prevodnost v laboratoriju z pf-12 napravo odkrivamo v vodi: - težke kovine - nitrite, nitrate, fosvate,...  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj