Poročilo o delu AAG za leto 2013

Objavil/a Vojko Bernard, dne 2014-04-14 ob 16:34:12

Poročilo o delu društva  s statusom nevladne organizacije na področju varstva okolja in narave, ki deluje v javnem interesu


ZA LETO 2013


clip_image002

Alpe Adria Green je nevladna, neprofitna in nepolitična organizacija. Udejstvuje se na področju varstva narave in okolja ter zdravja. Povezuje in sodeluje s sorodnimi organizacijami severnega Jadrana, Alp in Balkana.

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 07. 06. 2010 prejelo odločbo št. 2150-6-2010, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu.

Alpe Adria Green, Mednarodno društvo za varstvo okolja in narave, je dne 05. 12. 2012 prejelo odločbo št. 215-14/2012/6-VN, s katero je prejelo status nevladne organizacije na področju varstva narave.

Društvo je na podlagi določil drugega odstavka 11. člena Pravilnika o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu, zavezano k oddaji poročila o delu za preteklo koledarsko leto.

Alpe Adria Green hkrati s poročilom o opravljenih aktivnostih v vezi opravljanja aktivnosti varovanja okolja, podaja poročilo o opravljenih aktivnostih v vezi varovanja narave za leto 2013

O AAG_

Označuje nas velika mera dobre volje in zagnanosti, drznosti in poguma. Temeljimo na prostovoljstvu in zelo cenimo vključenost in pomoč vsakega posameznika.

NAŠA VIZIJA_

»Prijaznejše okolje in čistejša narava za bodoče rodove.«

Stremimo k ohranjanju čiste in zdrave narave, ter zdravju ljudi, k ohranjanju biotske raznovrstnosti in smotrni uporabi/porabi naravnih virov. Verjamemo, da se s pretehtanimi pristopi, ki vključujejo spoštovanje do narave, okolja in zdravja ljudi, zmore ustvariti zdrave in trdne temelje za gospodarski, socialni in družbeni razvoj.

Skupaj s prijateljskimi organizacijami in društvi smo dejavni na področju varstva narave, varstva okolja, energetike in transporta, vzgoje in izobraževanje v regiji Severnega Jadrana in Alp.

Smo varuhi. Varuhi vode. Varuhi čistega zraka. Varuhi narave. Varuhi zdravja. Varuhi prihodnosti.

Z lokalnimi skupnostmi in mednarodnimi organizacijami ustvarjamo podporno okolje za aktivnosti, ki doprinesejo k varstvu narave, okolja in zdravja. Delujemo v javnem interesu na področju zaščite okolja. Vključevanje, sodelovanje, svoboda, strpnost in solidarnost, inovativnost, drznost, neodvisnost ter čista, zdrava narava in okolje so naše vrednote.

Strateške usmeritve AAG_

AAG pri svojem delu in postavljanju aktivnosti sledi potrebam lokalnega, regionalnega in mednarodnega okolja in narave in se naslanja na aktualni okoljski akcijski program s štirimi prednostnimi nalogami_

voda, zrak, naravno okolje – dolgoročni cilj je ohraniti oz. dvigniti kakovost vode in zraka ter ohranit naravna okolja nedotaknjena;

narava in biotska raznovrstnost – varstva obstoječih vrst, temveč tuditudi preprečevanje in nadzor vdora tujerodnih vrst v habitat, ki lahko porušijo ravnotežje naših ekosistemov;

okolje in zdravje ter kakovost življenja – zmanjšati škodljivost onesnaževanja za naše zdravje; promocija zdravega življenja in sodelovanja z naravo

naravni viri in odpadki – cilj je osveščanje o vplivu uporabe virov na okolje kot nastajanje odpadkov ob enakem obsegu gospodarske rasti,iv k smotrni uporabi in recikliranju ter promocija obnovljivih virov, več recikliranja in boljše ravnanje z ostanki odpadkov.

AAG veliko poudarkov namenja sodelovanju, vključevanju, obveščanju, izobraževanju in osveščanju.

Dejavnosti – Akcije_

Boj proti podnebnim spremembam z raznimi protestnimi akcijami in informiranjem ter spodbujanjem ekološkega ravnanja in delovanja.

· Intervencijska skupina, ki deluje v kriznih ekoloških razmerah v posameznih državah in povezuje vse podružnice in člane AAG, da čim prej reši problem.

· Ščitenje območij, ki so zavarovana po državnih, mednarodnih predpisih in sporazumih.

· Organizacija protestnih in obveščevalnih drugih akcij, v primeru, da cilji/konsenz ne bodo doseženi z mediacijskimi metodami in razgovori.

· EKO – PATRULJE,  kot strokovni nadzor nad vsemi potencialnimi ekološkimi žarišči v državah, kjer AAG deluje. (V okviru Eko-Patrulj projekti Varuhi zraka, Varuhi Vode, Varuhi semen)

· Otroci v naravi – tabor

· Prostovoljna naravovarstvena enota za TNP

· Priprava drugih lokalnih in mednarodnih projektov.

HORIZONTALNE DEJAVNOSTI – NAŠA STALNICA_

· povezovanje in skupno delovanje s sorodnimi organizacijami iz področja severnega jadrana in alp

· eko patrulje

· varuhi čistega zraka

· varuhi čiste vode

· črna lista

· zelena lista

· eko intervencijska skupina

· triglavski narodni park je vrednota, ki jo moramo ohraniti

· zaščita severnega jadrana

· učimo se od prijateljev! prenos dobrih praks iz tujine

· otroci v naravi – tabor

· v sožitju z naravo – publikacija

NAJODMEVNEJŠI PROJETKI ZADNJEGA LETA_

· PLINSKI TERMINALI ŽAVLJE

· TRIGLAVSKI NARODNI PARK

· FUJ SMRDI

· BELA ŽLINDRA

· VARUHI ZRAKA

· VARUHI VODE

· EKO PATRULJE AAG

· BIOPLINARNE

· ZA LJUDI IN ZA NARAVO

clip_image004

TRIGLAVSKI NARODNI PARK – SVETLOBNA ONESNAŽENOST
Nadzor nad delovanjem “Športnega centra Pokljuka” – seznanitev javnosti o kršitvah upravljavca ter ne-nadzoru uprave parka, ki ne upravlja svojega dela.
clip_image006

clip_image008
Tekaška steza na Rudnem polju – TNP, rasvetljena pozimi cele noči, čeprav imajo dovoljenje, da imajo za prižgane svetilke samo  do 20. ure. Razvetljenost tekaške proge se je lahko preverila na posnetkih kamere “Športnega centra Pokljuka”, vendar so posnetki za nazaj “IZGINILI”! Te kršitve se dogajajo vse od postavitve nove tekaške proge, Uprava TNP zaradi nam neznanih vzRokov noče ukrepati, zato smo v AAG v sezoni 2012 – 2013 izvajali redni nadzor osvetljenosti tekaške proge!!! Z IZVAJANJEM NADALJUJEMO TUDITUDI V SEZONOI 2014 -2015

FUJ SMRDI

akcijo osveščanja otrok o pomembnosti varovanja gozda, spoštovanja gozdnih prebivalcev in postavljanja odnosa do odlaganja in ločevanja odpadkov.

Našim najmlajšim smo skozi akcijo osveščanja skušali približati gozd kot življenjski prostor mnogoterih živali in rastlin, katerega človek s svojo dejavnostjo velikokrat onesnaži. Pokazali smo, da je čist gozd prijazen do živali, rastline se bohotijo in človek je v takem gozdu nagrajen. Skozi gledališko igrico smo gozd simbolično očistili, smeti spravili v čudežno vrečo. Kam s čudežno vrečo pa so spretno prikazali sodelavci komunalnih podjetji Prikazali so pomen zbiranja odpadkov in pravilen način ločevanja.

O igrici_

Najlepše se je igrati v gozdu. Med jagodami, pri potočku z ribicami in tam, kjer pojejo ptički.TudiTudi medvedka Miško in Bučko imata svoj najljubši kotiček blizu čebelnjaka. Nekega dne pa ugotovita, da so čebelice in ptički odleteli, da ni več ribic v potočku, niti zajklje in mravljic ni nikjer. Celo jagod ni več. Nekaj je narobe. Nekaj tako zelo smrdi. Se je Miško pokakal? Ne, ljudje, ki prihajajo v gozd, so pustili cel kup smeti za seboj.

Bo Mišku in Bučku uspelo očistiti gozd?

BELA ŽLINDRA: Zaradi varnosti okoliških prebivalcev pri predalavi žlindre na nasipu na Kor. Beli, smo skupaj z Acroni d.o.o. ter Harsco d.o.o., izvedli raziskovalni projekt vsebnosti odpadnih olj in rakotvorne bele žlindre na območju, kjer se je pričela predelava “stare” žlindre. Žlindro je pričelo predelovati podjetje Harsco d.o.o. v surovino za asvalt, istotačno pa ločuje tuditudikovine, ki se ponovno uporabijo v jeklarni. AAG je pri tem podpisal s temi dvemi podjetji sporazum , ki nam omogoča nadzor, da so imisije delcev PM 10, ki vsebujejo tudi belo žlindro pod zakonsko dopustno mejo, ki bi škodovala okoliškim prebivalcem. V letu 2013 smo pripomogli k odprtju obrata, Harscho smo tudi uvrstili na zeleno listo.

Varuhi čiste vode_ REKA SAVA

Voda je naše največje bogastvo. V Sloveniji predstavlja neprecenljiv vir. Z vodo še vedno ravnamo zelo mačehovsko. AAG izvaja projekt, ki je hkrati ozaveščevalne narave in predstavlja tuditudikonkretne rešitve problemov onesnaženosti predvsem zgornjega toka reke Save.

Namen projekta je vzbuditi zanimanje za varovanje voda in biotske raznovrstnosti v in ob rekah (sprva predvsem na področju reke Save) in opozoriti na pomembnost vseh virov rek ter njihovih izvirov ter njihove zaščite, s ciljem povečati stopnjo ozaveščenosti širše javnosti o problematiki ter pomembnosti rek in njihovega okolja. Ozaveščevalni del projekta cilja na višjo stopnjo ozaveščenosti najširše množice ljudi o pomembnosti ohranitve vodnih virov in reke Save. V ta del spada tuditudi aktivnost »Voda je Življenje«. Namen je pripraviti in izvesti široko vseslovensko promocijsko kampanjo, s katero bomo širšo populacijo opozorili na pomen celostnega varovanja vodnih virov in njenih izvirov (z ukrepi vladnih organizacij, nevladnih okoljskih organizacij ter dejanji vsakega posameznika), vloge podnebnih sprememb in onesnaževanja na stanje vodnih virov ter na pomembnost biotske raznolikosti v obvodnih in vodnih habitatih.

Zaradi kvalitetnejšega izvajanja projekta AAG sodeluje s potapljaškimi društvi, Zavodi za varstvo narave, društvi ob reki Savi do izlitja v Donavo ter samostojnimi raziskovalci in drugimi strokovnjaki. Projekt smo štartali v pomladnih mesecih leta 2013 pod mentorstvom Zavod za varovanje zdravja iz Kopra.

EKO PATRULJE AAG

Eko Patrulje so namenjene odkrivanju stanja v naravi in okolju. Na podlagi ugotovitev iz terena AAG predlaga, pohvali, urgira, umesti na črno ali zeleno listo in opredeli nadaljnje aktivnosti. V 2013 smo sicer zaradi kadrovske sicer opravili manj EKO patrulj kot običajno.

BIOPLINARNE_

bioplinarne so velikokrat umeščene v prostor brezbrez občutka za vpetost v okolje in velikokrat s tehnologijo, ki se predvsem na zahodu že opušča.

AAG osvešča, zastopa ljudi, vzpostavlja odnos do lastnikov Bioplinarn z namenom normalizacije stanja v okolju, upoštevanja zakonodaje s strani bioplinarjev….

· Primera_ Bioplinarna Bioplinarna Pirniče

· https://www.youtube.com/watch?feature=playerdetailpage&v=wyAtgQYiY8#t=20

· Ilirska Bistrica

· https://www.youtube.com/watch?v=zLAgZCwzg0g#t=11

· ZA LJUDI IN ZA NARAVO_ Pro Bono zastopanje društev, civilnih inciativ in občanov, kot stranskih udeležencev v postopkih pridobivanj okoljevarstvenih dovoljenj

· PRIMERI_ Jez za zasneževanje – Rudno Polje

· Bioplinarna – Subotenci

· Bioplinarna Keter Nova – Bučenovci

· Bioplinarna – Radmonžanci

· Papir Servis – Vevče

· Luka Koper – Koper

· Odlagališče odpadkov Stara Gora

· Plinovod Ajdovščina – Osp

· Sl. Industrija Apna – Solkan

· Bioplinarna – Zg. Pirniče

· Bioplinarna Ilirska Bistrica

· Smučišče in Žičnice – Boh. Bistrica

· R-CERO – Ljubljana

· R- CERO – Nova Gorica

· Vetrnice – Senožeška Brda

· Predelava Žlindre Harsco – Jesenice, ….

Drugo_ Čezmejni vplivi na okolje – Plinski terminali na severnem Jadranu – zastopanje C.I., društev obalnih občin iz Slovenije na sodiščih v Italiji, EU komisiji, EU parlamentu in EU svetu Evrope,Razna zastopstva kot stranski udeleženci pri pridobivanju gradbenih dovoljenj,Zastopstva pri prijavah na inšpekcijske službe, ministrstva, občine in upravne enote, mediacije pred in med vključevanjem v primere pridobivanja raznih dovoljenj.

PREREZ IZVEDENIH AKTIVNOSTI PO MESECIH ZA LETO 2013_

JANUAR

02.01.2013 – AAG PRIDOBIL STATUS STRANKE V POSTOPKU V PRIMERU BIOPLINANE “VARGAZON” – LJUTOMER

07.01.2013 – AAG JE PODLAGI IZIDA JAVNEGA GLASOVANJA ZA NEEKOLOŠKO OSEBNOST LETA 2012  IZBRAL OBČINSKI SVET IN ŽUPANA OBČINE ŠENTRJUR

06.01.2013 -AAG PRIDOBIL STATUS STRANKE V POSTOPKU V PRIMERU BIOPLINANE “VARGAZON” – LJUTOMER

11.01.2013 –AAG SE JE PRIJAVIL KOT STRANSKI UDELEŽENEC NA ARSO V POSTOPEK BIOPLINARNA – BIO PLIN–DRAŽENCI

17.01.2013 – EU POSLANCEM POSLALI APEL ZA UDELEŽBO NA SEJI ODBORA ZA PETICIJE V EU V ZVEZI Z PLINSKIM TERMINALOM ŽAVLJE

FEBRUAR

01.02.2013 – V AAG PREJELI VEČ PRIJAV O KRŠITVAH SVETLOBNEGA ONASNEŽEVANJA NA RUDNEM POLJU IN O TEM OBVESTILI PRISTOJNE SLUŽBE.

03.02.2013 – OBČINA RADOVLJICA SE JE ODZVALA NA OPOZORILA AAG V ZVEZI Z NEDOVOLJENIMI REKLAMNIMI PANOJI IN USTREZNO UKREPALA PROTI KRŠITELJEM

13.02.2013 – ČLAN UO AAG FRANC MALEČKAR JE V IMENU AAG POSLAL JAVNO PISMO MINISTRU ZA ZDRAVJE V ZVEZI Z TRŽAŠKO SEŽIGALNICO

20.02.2013 – AAG POZVALA PREBIVALCE RS, DA PODPIŠEJO EU PETICIJO PROTI PRIVATIZACIJI PITNE VODE

26.02.2013- AAG PODAL IZJAVO ZA JAVNOST OB ODLOČITVI ITALIJANSKIH OBLASTI, DA ARETIRAJO ODVETNIKA PIETRA PALAU GIOVANETTIJA, KI VODI ZDRUŽENJE OVETNIKIBREZBREZ MEJA. TO ZDRUŽENJE PA TESNO SODELUJE Z AAG.

 

MAREC

08.03.2013 – AAG PODAL ZAHTEVEK ZA VSTOP V POSTOPEK S PRITOŽBO, KOT STRANSKI UDELEŽENEC PRI IZDAJI OVD V ZADEVI_ “PAPIR SERVIS”

21.03.2013 – POZIV AAG OB DNEVU VODA, ČE V NASLEDNJIH LETIH NE BOMO REŠILI PROBLEMATIKE PITNE VODE LAHKO PRIČAKUJEMO TUDI ZARADI PODNEBNIH SPREMEMB, POMANJKANJE TE NA CELEM PLANETU.

 

.03.2013 – KOMISIJA PRI AAG IZBRALA PRVO IME »ČRNE TABLE« : TEKAŠKI CENTER RUDNO POLJE, ZARADI PREKOMERNEGA SVETLOBNEGA ONASNEŽEVANJA TEKAŠKIH PROG PO 20 URI, KO NE BI SMELA BITI TA TEKAŠKA PROGA OSVETLJENA

 

23.03.2013 – AAG POZVAL DRŽAVLJANE RS, DA OB SVETOVNI AKCIJI ZA ENO URO UGASNEJO LUČI. AAG ŽE LETA PREKO TE AKCIJE UPOZARJA NA PROBLEME SVETLOBNE UNESNAŽENOSTI V TNP.

 

25.03.2013 – AAG POZVAL DRŽAVLJANE RS, K PODPISU PETICIJE ZA TAKOJŠNJE SPREJETJE EU-USTREZNE ZAKONODAJE V DRŽAVNEM ZBORU S PODROČJA OBVLADOVANJA SMRADU, PRAŠNIH DELCEV, DUŠIKOVIH OKSIDOV, FORMALDEHIDA IN DRUGIH ONESNAŽEVAL, KI BI IMAJO ZA POSLEDICO POVEČANO STOPNJO RAKASTIH OBOLENJ NA PLJUČIH IN DIHALNIH POTEH.

29.03.2013 – AAG PODALA VLOGO ZA VSTOP V POSTOPEK, KOT STRANSKI UDELEŽENEC ZA NAMERAVANI PROJEKT CERO NOVA GORICA

 

APRIL


03.04.2013 – AAG JE ARSO PRIZNAL STATUS STRANSKEGA UDELEŽENCA V POSTOPKU BIOELEKTRARNE “KETER ORGANICA NOVA”

05.04.2013 – AAG OPOZORILA SLOVENSKO JAVNOST, DA ITALIJI NOČEJO OGROŽATI SAMO SVOJEGA NARODA ZATO Z LOBIRANJEM NA EU ŽELIJO POSTAVITI PLINSKE TERMINALE TAM, KJER ŽIVIJO TUDI SLOVENCI

08.04.2013 – AAG VLOŽILA ZAHTEVO ZA VSTOP V POSTOPEK, KOT STRANSKI UDELEŽENEC IN PRIPOMBE NA SPREMEBO OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZA OBRATOVANJE OBRATA – LUKA KOPER

22.04.2013 – ALPE ADRIA GREEN PRIDOBIL PO RAZSODBI UPRAVNEGA SODIŠČA STATUS STRANSKEGA UDELEŽENCA–BIOPLINARNA PIRNIČE

29.04.2013 – AAG POZVAL DRŽAVLJANE RS, DA PODPIŠEJO EU PETICIJO, PROTI UREDBI EU O SEMENIH V KORIST SEMENSKE INDUSTRIJE

 

MAJ

13.05.2013 – AAG SMO SE PRIJAVILI KOT STRANSKI UDELEŽENEC V POSTOPEK PRIDOBIVANJA OKOLJELJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA V PRIMERU »ODLAGALIŠČEODPADKOV STARA GORA«

 

16.05.2013 -V ALPE ADRIA GREEN SMO SE ZARADI NEPRAVILNOSTI ( SMRAD, NEREŠENA KANALIZACIJA, HRUP, TRANSPORT,…) PRIJAVILI KOT STRANSKI UDELEŽENEC V POSTOPEK PRIDOBIVANJA OKOLJELJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA V PRIMERU »PAPIR SERVIS«.

20.05.2013 – AAG ZAHTEVAL Z DRUGIMI OKOLJEVARSTVENIMI ORGANIZACIJAMI UMIK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O MEJNIH VREDNOSTIH SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA IZ VLADNE PROCEDURE

 

25.05.2013 – MERJENJE KAKOVOSTI ZRAKA IN PREDSTAVITEV AAG V KOPERSKI TAVERNI V OKVIRU “DAN ZRAVJA”, KI GA JE ORGANIZIRALA KOPERSKA OBČINA

28.05.2013 – AAG ORGANIZIRAL PREDAVANJE O PRESNI PREHRANI, BIOLOŠKI PREDELAVI, ZDRAVJU IN BOLEZNI V KNIŽNICI KOPER

 

JUNIJ

 

14.06.2013 – SMO V AAG ORGANIZIRALI NOVINARSKO KONFERENCO–PLINSKI TERMINALI V TRŽAŠKEM ZALIVU– V KOPERU

 

24.06.2013- V AAG SMO EU KOMISARJU ZA ENERGETIKO G. GUNTHERJU OETTINGERJU, POSLALI PETICIJO »PROTI POTRDITVI UMESTITVE PROJEKTA PLINSKI TERMINALI ŽAVLJE NA EVROPSKO LISTO PRIORITET SKUPNEGA POMENA (PCI)«. PETICIJO SMO POSLALI TUDINA EU KOMISIJO V BRUSELJ.

25.06.2013 – V AAG ZAHTEVALI NA MKO TAKOJŠNJO ODPRAVO OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZA TOKO D.O.O., ZARADI OKOLJSKIH NEPRAVILNOSTI

 

JULIJ

16.07.2013 – AAG POSLAL ODPRTO PISMO MINISTRU MKO – PLINOVOD AJDOŠĆINA/ LUCIJA= ZMANJŠANJE RABE FOSILNIH GORIV ZA 20%


16.07.2013 – AAG PRIJAVIL UGREZNJENO MEMBRANO NA BIOPLINARNI – ZGORNJE PIRNIČEINŠPEKTORATU ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE OBMOČNA ENOTA LJUBLJANA

 

21.07.2013 – AAG POSLAL JAVNI POZIV PREDSEDNICI VLADE TER SLOVENSKI VLADI GLEDE GLASOVANJA SLOVENSKEGA PREDSTAVNIKA V BRUSLJU GLEDE PLINSKEGA TERMINALA “ŽAVLJE”

 

26.07,2013 – V AAG PRIJAVILI PRISTOJNIM SLUŽBAM NEPRAVILNO ODLAGANJE AZBESTNIH ODPADKOV, KI JIH ODLAGA MOMUNALA D.D. NOVA GORICA

29.07.2013 – AAG POZVAL ODGOVORNE »K ZDRAVLJENJU Z NARAVO« PRI PROJEKTU ONESNAŽENEGA ZEMLJIŠČA »STARA CINKARNA« V CELJU

 

 

AVGUST


28.08.2013 – V AAG PREDLAGALI LOKACIJO ZA PLINSKI TERMINAL NA SEVERNEM JADRANU

30.08.2013 – BIOPLINARNI “RADMOŽANCI” ARSO NI IZDAL OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA–AAG USPELO DOKAZATI NEPRAVILNOSTI V TEHNOLOŠKEM POSTOPKU ZA BIOPLINARNO

SEPTEMBER

10.09.2013 – POBUDA AAG ZA PRIPRAVO DPN ZA PARK VETRNIH ELEKTRARN (PVE) SENOŽEŠKA BRDA

15.09.2013 – AAG JE POSLALA FOSIL PRIHODNOSTI IZ TRŽAŠKEGA ZALIVA KOMISARJU ZA ENERGETIKO EU g.GUNTHER OETTINGER-JU, ŠE PREJ PA SMO GA IZROČILI EU PREDSTAVNIŠTVU V SLOVENIJI, KO SMO GA ŽELELI IZROČITI PREDSTAVNIKU ITALIJANSKEGA VELEPOSLANIŠTVA, NAS JE TA GROBO ZAVRNIL IN ZAGROZIL S POLICIJO!!!

21.09.2013 – AAG PREDSTAVITEV EVARNOSTI PLINSKIH TERMINALOV ŠIRŠI JAVNOSTI »PRISLUHNI ŠKOLJKI–STOJNICA V KOPRU«

26. 09. 2013 – V GRAND HOTELU BERNARDIN – PORTOROŽ JE ČLAN AAG – PODJETJE GEOSONDA IZ KRANJA PREJEL PRIZNANJE »MODRA PRAKSA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI«

27.09.2013 – NOVINARSKA KONFERENCA AAG V KOPRU – »ZAKAJ AAG NASPROTUJE IZGRADNJI PLINSKEGA TERMINALA V ŽAVLJAH«

OKTOBER

11.10.2014 AAG DELNO USPELA V POSTOPKU – Plinskega terminala Žavlje tuditudi uradno ne bo na evropskem seznamu

24.10.2013 AAG uspelo pridobiti status stranskega udeleženca v primeru RCERO Ljubljana

25.10. 2013 AAG uspelo pridobiti status stranskega udeleženca v primeru “smučišče in žičnice nad Bohinjsko Bistrico”

26.10.2013 Uspeli v postopku – PRIDOBITVE OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA BIOPLINARNA ZG.PIRNIČE

29.10. 2013 Poziv Bratuškovi, naj od odgovornih zahteva takojšnjo ustavitev vetrnice v nočnih urah. Krajanom se namreč zaradi konstantnih zvokov, ki jih oddaja, že kažejo bolezenski znaki.

NOVEMBER

7.11.2013 AAG je prejel priznanje v podjetju Harsco na Jesenicah, ob odprtju nove, sedem milijonov dolarjev vredne tovarne za predelavo žlindre in skupaj 40 delovnih mest. AAG je vseskozi strokovno sodeloval pri tem projektu.

18.11.2013 – Ekopatrulja : K najbolj onesnaženemu zraku nad Slovenijo, prispevajo tudi preleti letal!!!

25.11.2013 – AAG se je priključil projektu Lokalna prehranska samooskrba Gorenjske

DECEMBER

03.12.2013 – Pridobljen status stranske v postopku alpe adria green v primeru “plinovod ajdovščina–osp”

14.12.2013 – AAG Podal pritožbo zoper najrazličnejša podjetja, ki delujejo ob Cesti v Prod na inšpektorat za okolje

 


POLEG ZGOŠČENEGA DELA, KI SMO GA UPAVILI V ALPE ADRIA GREEN V LETU 2013, SI LAHKO CELOTNO NAŠE DELO OGLEDATE NA_http://alpeadriagreen.wordpress.com/


Alpe Adria Green deluje, brez redno zaposlenih. Finančna sredstva za naše delovanje prispevajo predvsem občani, preko:

-članarin

- od dela dohodnine, ki jo lahko daste AAG, namesto državi – več:

http://alpeadriagreen.wordpress.com/dohodnina-obrazrc/

- od donacij posameznikov in podjetij

DubLi – Travel, Shopping, Entertainment & Savings, če izberete potovanje ali nakupujete na tej spletni strani:

http://uploads.publishwall.si/imgsmedium_2/2015/07/14/publishwall_resized_1436884755_4130842.jpg

 
profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Vojko  Bernard
Vojko Bernard
Objavil/a 2014-04-14 16:34:12 (Apr 14, 2014)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE O SMRADU!
AAG je prejel priznanje za najboljši promocijski projekt URE /OVE 2019
Odprto je glasovanje Financ za najboljši energetski projekt
AAG je podal pripombe na dopolnjen osnutek OPN Občine Loški Potok
AAG podala pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
AAG bo na 11. Informativi 2019 predstavil “Izobraževalno – ozaveščevalni projekt E-POL”
Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno onesnaževanje
Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.
AAG vložila tožbo na Upravo Sodišče na Odlok Vlade RS o ukrepu odzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave
Peticija proti odstrelu rjavega medveda 2018 – 2019
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Julij 2019
PTSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Oglasi

Vsi oglasi tega uporabnika

v aag pričenjamo z 16. januarjem  2017 z izvajanjem projekta brezplačno pravno svetovanje. v kolikor potrebujete pravni nasvet iz kateregakoli področja prava, se oglasite v času uradnih ur v prostorih po spodaj navedenem urniku oz. nas kontaktirajte na naslov:  projekt je prvenstveno namenjen socialno šibkejšim posameznikom, ki jim želimo olajšati vključevanje v družbo in dostop do pravnih nasvetov. prav tako pa bomo pomagali še naprej civilnim iniciativam, društvom in posameznikom, ki imajo probleme na področju okolja, narave in zdravja kot posledice nezdravega okolja v katerem živijo. na svetovanju vam bo naš pravnik odgovoril na pravno vprašanje, vam razložil vsebino in postopke omenjene zadeve ter vam predlagal možnosti oz. pot naprej. vojko bernard

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja: 1)  mediacije s področja okoljskih sporov  2) zastopanje  občananov ali skupin občanov  priprava dokumentacije in nudenje pomoči na obravnavah 3) svetuje občinam, podjetjem in posameznikom s področja okoljevarstva   več na:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/mediacije-zastopanje-svetovanja/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja neodvisno od državnih zavodov ter politike pojetij,  meritve imisij z cerex hound prenosnim multi-analizatorjem plina razvit za odkrivanje plinov z ppb natančnostjo. naprava je izdelana tako, da lahko odkriva koncentracije več plinov v zmesi, hkrati. prenosni multi-analizator daje rezultate laboratorijske kakovosti v realnem času z uporabo ultravijolične absorpcijske svetlobe – podobno kot pri klasičnih infrardečih detektorjih, vendar na meritve mnogih  plinih, ki so zdravju škodljivi ne ovira niti vodna para. analizator je odporen proti vremenskim vplivom in z vgrajenim računalnikom z operacijskim sistemom windows 7 in deluje z brezžično komunikacijo. ta naprava ima dodaten ročni filter na cevi, ki je namenjen za delo v zadimljenem ali prašnem okolju ter v utesnjenih prostorih. opremljena je tudi z vremensko postajo, ki jo priključimo ob vsaki meritvi plinov in so vključeni tudi v končno poročilo.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

s pomočjo trikalnalnega multimetra, izvajamo meritve parametrov kvalitete pitne vode in povrršinskih vod (na morju, rekah, jezerih in drugod). kvalitativno in prostorsko uredimo rezultate meritev. preverjamo delovanje čistilnih naprav, izdelujemo študije po globini točkovne izmere naslednjih parametrov: – ph, – raztopljeni kisik, – prevodnost v laboratoriju z pf-12 napravo odkrivamo v vodi: - težke kovine - nitrite, nitrate, fosvate,...  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj