Cementarna v Trbovljah

Objavil/a Vojko Bernard, dne 2010-12-13 ob 18:03:52

Podatki v zvezi s cementarno v Trbovljah. Opozoril bi na nekaj dejstev, ki jih ne objavi nihče:

1. Zasavje je res okoljsko obremenjeno, a dejstvo je, da je OSEM velikih onesnaževalcev »moteč« pa je samo eden. Lafarge in TET sta od leta 2007 naprej vgradila filtrske in čistilne naprave in bistveno znižala emisije.  TETu to štejejo kot dobro, v cementarni pa nič ne šteje. Zanimivo je, da so celo v študiji Zdravje za Zasavje uporabili okoljske podatke iz leta 2005!!! – torej pred tem, ko sta Lafarge in TET vgradila filtre. Okoljske podatke za študijo je prispeval Ekokrog!!! V študiji celo piše, da gre za analizo zdravja kot posledici PRETEKLIH RAZMER, a tega zdaj nihče več ne upošteva.

2. Po izjavah Ekokroga jih zanima cementarna izključno od leta 2002 naprej, ko jo je prevzel Lafarge. Ne glede na to, da so od takrat naprej vgradili vse mogoče filtre (vložili okoli 30 milijonov), je postala »moteč« element šele v Zasavju, ko se je začela potegovati za enako okoljsko dovoljenje kot ga ima Anhovo. Dejstvo je, da je Anhovo v času krize za 50% povečalo kapacitete proizvodnje, nobena od cementarn pa v tem trenutku zaradi zastoja v gradbeništvu ne more prodati niti osnovnih količin proizvodnje.

3. Hčerinsko podjetje Anhovega je proizvajalec apna IGM v Zagorju. Je tudi zavezanec za IPPC dovoljenje (veliki onesnaževalec predvsem s prahom), a tudi to podjetje ne moti nikogar. Najbolj aktivni nasprotnik cementarne v Trbovljah pa je prav župan Zagorja Švagan.

4. Zagorje se daljinsko ogreva tako, da sežigajo pohištvene odpadke lesne industrije Svea polne lepil, topil in formaldehidov. Tudi to ni moteče, čeprav ima Zagorje najvišje koncentracije benzena in podobnih spojin v Zasavju. Arso je na emisije benzena iz tega vira občino ŽE uradno opozarjal pred leti, a ni dobil niti odgovora.

5. TET ima emisije vsaj 10x višje kot Lafarge ne moti pa nobenega. Tudi steklarna in TKI v Hrastniku ne.

6. V priloženi analiza Arsa se vidi, da so izmerjene koncentracije benzena (ker o tem toliko govori Ekokrog zaradi rakotvornosti) na Ravenski vasi, ki je merilno mesto najbližje dimniku cementarne NEKAJKRAT NIŽJE od tistih, ki so izmerjene v središču Zagorja ali Trbovelj.

7. Dejstvo je, da so bile najvišje koncentracije benzena na Ravenski vasi izmerjene, ko cementarna sploh ni obratovala. Vsem normalnim to potrdi dejstvo, ki ga poznajo vsi vsaj polstrokovni krogi po svetu, da sta glavna vira emisij benzena promet in individualna kurišča (tudi lesna biomasa). Povsem jasno torej je, da so koncentracije benzena tako zaradi ogrevanja kot vremenskih razmer najvišje pozimi, a Ekokrog obtožuje ARSO za ponarejanje podatkov samo, da bi zameglil sliko in lahko vztrajal pri trditvi, da je Lafarge edini relevanten emitent benzena celo v Sloveniji.

8. Za ilustracijo navajam podatke iz energetske bilance Ljubljane za leto 2008. Benzena in sorodnih spojin je bilo v Ljubljani 2008 100 ton, nekaj let nazaj pa celo 140 ton! Mimogrede emisije benzena cementarne so isto leto znašale 2,5 tone! Če pogledaš tudi deleže emitentov (promet, kurišča, industrija v Ljubljani) si seveda lahko sama iz tega izpelješ razlago dejanskega stanja.

9. Ekokrog zahteva (po njihovih besedah) spremembo tistega dela okoljskega dovoljenja, ki dovoljuje cementarni uporabo odpadne plastike, olj in gum kot nadomestka za fosilna goriva (pustiva pri miru to, da so kemijsko gledano to praktično iste spojine). Ampak to pravzaprav pomeni, da zahtevajo, da država cementarni dovoli VIŠJE emisije, saj so za sosežig STROŽJI zakonski kriteriji kot za uporabo fosilnih goriv.

10. To pa hkrati pomeni, da zahteve nimajo zveze z varovanjem okolja ali zdravja ljudi, ampak želijo cementarni POVIŠATI STROŠKE, ker je pač znano, da uporaba plastike, olj in gum pomeni nižje stroške energentov za firmo.

11. Ekokrog ima že nekaj let za vse postopke (tudi v zasebnih tožbah) najeto odvetniško pisarno Čeferin. Po besedah župana jim jih plačuje občina Zagorje.

12. Ekokrog je najprej trdil, da je problem SO2. Ko so to z dejstvi dokazali da po vgraditvi čistilnih naprav zadeva ne drži, je postal problem prah (PM10). Potem se je ugotovilo, da so v Zasavju drugi bistveno večji viri emisij prahu in so takoj začeli trditi, da so problem cementarne NOx. Ko tudi to ni vzdržalo so šli na benzen, ki pa sem ga opisoval zgoraj. In ker nobene analize in meritve niso potrdile njihovih tez, so začeli s konstrukcijami velikih političnih zarot, ki so v nekem času vključevale celo francoskega predsednika.

13. Za vse skupaj se mi zdi indikativno tudi to, da je Ekokrog ZAVRNIL ponudbo ministra, da naj izberejo sami neodvisne strokovnjake (doma ali v tujini), ki bodo naredili revizijo vsega (postopkov,  meritev…) v zvezi s cementarno in analizirali njen dejanski vpliv na okolje, ministrstvo pa je te strokovnjake pripravljeno tudi plačati.

Skratka. Zgodba ni nič romantična v smislu boja z mlini na veter nekih »ubogih« posameznikov. Ko se omenja zakaj minister ne pove kakšnih stvari bolj jasno se strinjam. Arso ima realne težave, ker če se želijo držati zakona, posameznih informacij (ali zavajanj druge strani) v zvezi s postopki ki še tečejo ne smejo podrobneje pojasnjevati javno. In zadeva je trenutno v obravnavi na upravnem sodišču.

Po mojem mnenju gre pri zadnjih akcijah IZKLJUČNO za zlorabo strahu ljudi za namenom ustvarjati pritisk na sodišče.

In tisto, kar se mi pri vsem tem najbolj gravža je to, da so z vsemi naštetimi manipulacijami DEJANSKO uspeli skoraj dobesedno na smrt prestrašiti ljudi v Zasavju.

Spodaj so še študije. Dejstvo je, da je Zasavje okoljsko obremenjeno. Dejstvo, da je bistveno manj kot 10 let nazaj. Ampak vse obremenitve, ki so jih deležni ljudje tam zvrniti na enega od osmih onesnaževalcev (da ne omenjam še prometa in drugih virov) je preprosto perverzno!

Pri pripravi prispevka nisem imel nobenega razloga braniti naše politike.

 

Dejstva o trboveljski
cementarni

• Cementarna proizvaja cement in v tem procesu uporablja konvencionalna in alternativna goriva.
• Cementarna uporablja predelana, analizirana in atestirana goriva. Goriva so konvencionalna, fosilnega izvora, ali alternativna, pridobljena iz odpadkov, ki dnevno nastajajo v Sloveniji. Od slednjih Cementarna uporablja goriva iz izrabljenih gum, odpadne plastike in odpadnih olj.
• Uporaba alternativnih goriv je omogočena z investicijami v najboljše razpoložljive tehnologije v višini 32 milijonov evrov, vloženih v posodobitve in zmanjševanje obremenjevanja okolja.
• Slovenska zakonodaja cementarne zavezuje, da vse meritve emisij opravlja neodvisna s strani države pooblaščena strokovna institucija.
• Meritve emisij – trajni monitoring od časa izdaje okoljskega dovoljenja cementarni so pokazale, da so koncentracije vedno bistveno pod zakonsko dovoljenimi vrednostmi.
• Cementarna v celoti posluje v skladu z evropsko in slovensko zakonodajo. Postopek pridobivanja okoljskega dovoljenja in preverjanja s strani pristojnih organov je trajal več kot tri leta.

• Okoljsko dovoljenje predpisuje cementarni strožje kriterije za uporabo alternativnih goriv, kot jih zakonodaja predpisuje za cementarne, ki uporabljajo samo konvencionalna goriva.

Kaj nasprotniki cementarne v Trbovljah vedno zamolčijo Zaposleni in kooperanti cementarne v Trbovljah se zato sprašujemo: kakšen je resnični motiv nasprotnikov cementarne v Trbovljah, ki želijo z zavajanji in lažmi strašiti ljudi ter od države s pritiski doseči, da ukine naša delovna mesta?
*Študija ARSO 2009.
**Študija Energis 2007.
• Industrijski razvoj Zasavja se je začel v 19. stoletju z razvojem premogovništva, proizvodnjo apna, stekla, cementa in električne energije. Pred okoljsko sanacijo v zadnjem desetletju je vsa zasavska industrija neprimerno bolj obremenjevala okolje.
• Kakovost zraka in vplivi na bivalno okolje so posledica delovanja vseh možnih emitentov_ prometa, individualnih kurišč, pretvornikov energije, industrije in drugih.
• Primerjava koncentracij benzena v različnih krajih v Zasavju v času obratovanja cementarne kaže, da ga je največ v sosednjem Zagorju, kar je posledica prometa. Ravenska vas, merilno mesto najbližje cementarni, ima v Zasavju najnižje koncentracije
benzena in so primerljive z drugimi industrijsko in prometno neobremenjenimi kraji po Sloveniji.*
• V Zagorju emisije trdnih delcev presegajo dnevne mejne vrednosti tudi, ko cementarna ne obratuje.**
• Cementarna v Trbovljah ni edini in ni največji zavezanec za pridobitev okoljskega dovoljenja v Zasavju, kjer je poleg cementarne še 7 IPPC zavezancev. Med njimi taki z bistveno večjimi izpusti.
• Predsednik Ekokroga je že v preteklosti vlagal zasebne odškodninske tožbe proti Cementarni Trbovlje. V postopku izdaje okoljskega dovoljenja pa ni predstavil nobenih resničnih argumentov, ki bi spremenili odločitve pristojnih organov.

Povprečni Slovenec letno proizvede 450 kg komunalnih odpadkov. Od tega jih kar 330 kg konča na odlagališčih. V Nemčiji, poleg Avstrije in Švice eni izmed okoljsko najbolj razvitih in zavednih držav, pa le 4 kg. Prav v omenjenih državah je uporaba alternativnih goriv v proizvodnji cementa med najvišjimi na svetu.
Z uporabo alternativnih goriv prispevamo k ohranjevanju naravnih virov, hkrati pa omejujemo izpuste ter znižujemo količino še uporabnih odpadkov, odloženih v okolje.
Z zahtevo da država cementarni odvzame dovoljenje, da fosilna goriva nadomešča z alternativnimi, se nasprotniki cementarne torej zavzemajo, da bi država cementarni izdala dovoljenje za VIŠJE emisije. Hkrati to pomeni prenehanje učinkovite energetske izrabe odpadkov, ki jih slovenska družba dnevno ustvarja.
Obenem bi taka odločitev pomenila povečanje stroškov cementarne v Trbovljah in posledično nekonkurenčnost, saj imajo enaka dovoljenja vse ostale cementarne v Evropski uniji, tudi konkurenčna v Sloveniji.

Zaposleni in kooperanti cementarne v Trbovljah se zato sprašujemo: kakšen je resnični motiv nasprotnikov cementarne v Trbovljah, ki želijo z zavajanji in lažmi strašiti ljudi ter od države s pritiski doseči, da ukine naša delovna mesta?

ZAGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

MERITVE BENZENA Z DIFUZIVNIMI

VZORCEVALNIKI V ZASAVSKI DOLINI

Marec 2009

clip_image002

MERITVE BENZENA Z DIFUZIVNIMI VZORCEVALNIKI V

ZASAVSKI DOLINI

dr. Silvo Žlebir

GENERALNI DIREKTOR

.

Marec 2009

REPUBLIKA SLOVENIJA

REPUBLIC OF SLOVENIA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

MINISTRY OF THE ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE /

ENVIRONMENTAL AGENCY OF THE REPUBLIC OF SLOVENIA

Odgovorni

Dr.Silvo Žlebir, generalni direktor Agencije RS za okolje

Jože Knez, direktor Urada za hidrologijo in stanje okolja

Priprava programa monitoringa, Sektor za kakovost zraka

Nosilka

mag.Tanja Bolte, univ.dipl. kem.tehnol.

Priprava porocila

Tanja Koleša, univ.dipl.kem.

Pri meritvah so sodelovali

Peter Pavli, , univ.dipl.kem

Rok Brinc, univ.dipl.kem.

Meritve so omogocile obcine:

Mestna obcina Zagorje ob Savi

Mestna obcina Trbovlje

Mestna obcina Hrastnik

Meritve benzena z difuzivnimi vzorcevalniki v Zasavski dolini

4/12

KAZALO

1. NAMEN.............................................................................................5

2. EKSPERIMENTALNI DEL .............................................................5

2.1. Difuzivni vzorcevalniki ...................................................................5

2.2. Kemijska analiza ...........................................................................6

2.3. Meritve ..........................................................................................7

2.4. Merilna mesta ...............................................................................7

2.5. Meteorološke razmere v casu kampanj .........................................9

3. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI MERITEV.............................10

4. REZULTATI ...................................................................................10

5. ZAKLJUCEK ..................................................................................12

Meritve benzena z difuzivnimi vzorcevalniki v Zasavski dolini

5/12

1. NAMEN

Onesnaževanje z ogljikovodiki kot je benzen postaja resen problem, zlasti zaradi zelo škodljivih vplivov in dokazane rakotvornosti benzena. Glavni viri emisije ogljikovodikov so promet, industrija, pri katerih se uporablja oziroma se proizvajajo veziva, barve, topila, aerosoli, ter industrija nafte in plina.

Zaradi škodljivosti benzena na zdravje ljudi, smo v letu 2008 v Zasavski dolini želeli ugotoviti stanje onesnaženosti zunanjega zraka z njim. Poleg benzena se na istem vzorcevalniku vzorcuje tudi druge organske spojine. Meritve je Agencija za okolje RS izvedla na pobudo clanov delovne skupine za izboljšanje kakovosti zraka v Zasavju. Projekt so financirale tri obcine Trbovlje, Hrastnik in Zagorje ob Savi.

V okviru te naloge smo meritve izvajali z difuzivnimi vzorcevalniki s katerimi smo merili hlapne ogljikovodike_ benzen, toluen, etilbenzen in m,p,o-ksilen. Meritve smo izvajali na štirih merilnih mestih_ Zagorje ob Savi, Trbovlje, Ravenska vas in Hrastnik.

Po Uredbi o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Ur.l.RS, št.52/02) je za benzen predpisana letna mejna vrednost koncentracije za varovanje zdravja. Mejna vrednost je zapisana v Tabeli 1.

Tabela 1_Mejna vrednost in sprejemljivo preseganje za benzen

                                       Časovni  interval                        Mejna koncentracija         

Letna mejna                           merjenja

koncentracija za               Koledarsko leto                           v letu 2008     6 μg/m3

varovanje zdravja                                                                 v letu 2009    5,5 μg/m3 *

ljudi

Legenda: *leta 2010 je potrebno doseci mejno koncentracijo 5 μg/m3

2. EKSPERIMENTALNI DEL

2.1. Difuzivni vzorcevalniki

Difuzivni vzorcevalniki merijo prisotnost dolocenih snovi v zunanjem zraku z metodo pasivnega vzorcenja, kar pomeni, da vanje zraka ne dovajamo s pomocjo crpalke, pac pa so le izpostavljeni zunanjim razmeram. Stopnja vzorcenja je nadzorovana s stopnjo difuzije onesnažila. Difuzivni vzorcevalniki so tako cevke, v katerih se vzpostavi linearen difuzijski gradijent med koncentracijo v zraku na eni strani in nicelno koncentracijo na drugi strani cevke, kjer je namešcen adsorbent. Molekule plina potujejo do adsorbenta po principu difuzije. Prednost merjenja z difuzivnimi vzorcevalniki so, da le-ti ne potrebujejo elektrike, so tihi, ne potrebujejo kalibracije na terenu, imajo širok koncentracijski razpon, so stroškovno ucinkoviti, meritve pa izvajajmo in situ. Seveda pa imajo tovrstne meritve tudi slabosti, saj je potrebno veliko rocnega dela v laboratoriju, dobimo pa lahko le povprecne koncentracije v casu, ko je bil vzorcevalnik postavljen na merilno mesto. Tako kot ostale meritve so lahko tudi meritve z difuzivnim vzorcevalnikom obremenjene z napakami, ki so lahko nepojasnjenega vzroka.

Zato smo meritve izvedli s tremi vzorcevalniki. Koncno vrednost smo izracunali iz povprecja vseh treh, ce pa je katera izmed vrednosti mocno odstopala od ostalih dveh smo le to izlocili.

Slika 1 prikazuje ohišje difuzivnega vzorcevalnika v katerem je prostor za tri difuzivne vzorcevalnike. Na sliki 2 (desno) je prikazan difuzivni vzorcevalnik. Zrak vstopa v vzorcevalnik na spodnji strani cevke.

clip_image004

Slika 1_ Ohišje difuzivnega vzorcevalnika

2.2. Kemijska analiza

Po koncanem vzorcenju, difuzivne vzorcevalnike hermeticno zapremo in jih pošljemo v kemijsko analizo v laboratorij Gradko v Angliji. Benzen in ostale organske spojine se analizirajo po principu termicne desorbcije s plinsko kromatografijo.

2.3. Meritve

Meritve z difuzivnimi vzorcevalniki po zakonodaji uvršcamo med obcasne meritve. V skladu s Pravilnikom o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS 36/2007), priloga 4, je potrebno obcasno meritve, zaradi zagotavljanja kakovosti podatkov, izvajati vsaj 14 odstotkov casa v letu dni, hkrati pa pravilnik navaja tudi, da mora biti obcasno vzorcenje enakomerno razporejeno cez leto. Zato smo v okviru tega projekta izvedli štiri kampanje_

- zima 2008 (od 11.2 do 6.3.2008)

- poletje 2008 (od 19.6. do 10.7.2008)

- jesen 2008 (od 9.10. do 28.10.2008)

- zima 2009 (od 6.1. do 21.1.2009).

2.4. Merilna mesta

Merilna mesta Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik so stalna merilna mesta, ki delujejo v okviru državne merilne mreže Agencije za okolje RS, ampak na njih ne potekajo meritve ogljikovodikov. Meritve z difuzivnimi vzorcevalniki smo istocasno izvajali na oziroma v bližini teh treh postaj in pa v Ravenski vasi. Merilna mesta so prikazana na slikah 3 do 8. Z rdeco pušcico je na slikah oznacen difuzivni vzorcevalnik. V Zagorju ob Savi so meritve potekale tik ob glavni cesti Cesta zmage, po kateri na dan prevozi 6000 vozil. Po klasifikaciji ga uvršcamo med prometna merilna mesta. clip_image006

Slika 2_ Zagorje ob Savi

Merilno mesto Trbovlje je locirano na lokaciji Nasipi, ob cesti ki vodi v industrijsko cono. Od Cementarne Trbovlje je oddaljeno približno 1,5 km. V bližini je manjše naselje individualnih hiš.

clip_image008clip_image010

Slika 3,4: Trbovlje

Ravenska vas leži nad Trbovljami. Merilno mesto je locirano proc od cest, v tipicnem podeželskem okolju.

clip_image012clip_image014

Slika 5,6: Ravenska vas

V Hrastniku smo meritve izvajali ob osnovni šoli. 50 metrov stran je cesta Cesta 1.maja po kateri dnevno prevozi 10790 vozil.

clip_image016

Slika 7_ Hrastnik

2.5. Meteorološke razmere v casu kampanj

V obdobju prve kampanje (zima 2008) je prevladovalo pretežno jasno vreme z obcasno zmerno oblacnostjo. Padavin je bilo v celotnem obdobju zelo malo,temperature pa so bile za ta letni cas visoke in sicer precej nad povprecjem.

V poletni kampanji je prevladovalo pretežno jasno vreme in visoke temperature.

Pojavljale so se krajevne plohe in nevihte.V obdobju tretje kampanje, oktobra, je bilo vecinoma toplo, saj so bile temperature zraka nadpovprecne. Prevladovalo je delno jasno ponekod pretežno oblacno vreme.

V obdobju cetrte kampanje je prevladovalo oblacno vreme z obcasnimi padavinami. Bilo je zelo hladno.

V Tabeli 2 sva predstavljene povprecne temperature zunanjega zraka iz dveh zimskih kampanj iz razlicnih let v treh mestih v Zasavski dolini.

Tabela 2_ Povprecne temperature v zimskih kampanjah

Povprecna temperatura v danem obdobju

                                     Trbovlje Zagorje Hrastnik

od 11.2 do 6.3.2008            4,5 ºC 4,4 ºC 4,6 ºC

od 6.1. do 21.1.2009          -2,6 ºC -2,6 ºC -2,6 ºC

3. ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI MERITEV

Pri meritvah z difuzivnimi vzorcevalniki nas zanima splošno stanje kakovosti zunanjega zraka na dolocenem podrocju, zato moramo za vzorcevalnik izbrati primerno mesto in paziti, da meritve ustrezajo minimalnim zahtevam za zagotavljanje kakovostnih podatkov (Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka, Ur.l.RS, št.127/2003).

4. REZULTATI

V Tabeli 3 so predstavljeni rezultati ogljikovodikov iz razlicnih obdobij merjenja in v razlicnih krajih v Zasavski dolini. Cementarna Lafarge ni obratovala v obdobju od 16.12.2008 do 17.2.2009, kar je v casu cetrte kampanje.

Tabela 3_ Koncentracije ogljikovodikov

Merilno Obdobje vzorcenja   Letni    benzen  toluen  etilbenzen    m&p ksilen  o ksilen

Mesto      Zacetek Konec     cas     [μg/m3] [μg/m3]   [μg/m3]        [μg/m3]     [μg/m3]

            11.2.2008- 6.3.2008 zima     4,44      9,10       1,94              5,53          2,02

Zagorje 19.6.2008 -10.7.2008 poletje 0,85

ob Savi 9.10.2008 -28.10.2008 jesen 3,27     7,25         1,91              5,56         1,52

            6.1.2009 -21.1.2009 zima     7,90      9,91         2,02             6,54          2,37

 

            11.2.2008 -6.3.2008 zima      2,80      3,77          2,37             9,02         1,37

Hrastnik 19.6.2008 -10.7.2008 poletje 0,71

             9.10.2008 -28.10.2008 jesen 2,12      4,25         1,94              5,72        1,20

             6.1.2009 -21.1.2009 zima     5,32      4,46         1,36              3,98        1,18

             

             11.2.2008 -6.3.2008 zima    3,24       4,65         1,09              2,95        0,95

  Trbovlje 19.6.2008 -10.7.2008 poletje 0,55

              9.10.2008 -28.10.2008 jesen 2,52     4,95        1,55              4,01         1,17

              6.1.2009 -21.1.2009 zima     6,35      6,14       1,28               4,04         1,36

 

              11.2.2008 -6.3.2008 zima      1,70     1,89       0,44              0,77          0,25

Ravenska19.6.2008 -10.7.2008 poletje 0,35

Vas        9.10.2008 -28.10.2008 jesen 1,29      2,47       0,52             0,92           0,43

              6.1.2009 -21.1.2009 zima     3,53      2,04       0,60             1,07           0,49

Ker je po Uredbi o benzenu in ogljikovem monoksidu v zunanjem zraku (Ur.l.RS,št.52/02) le za benzen predpisana letna mejna vrednost koncentracije za varovanje zdravja so v Tabeli 4 izracunane povprecne letne koncentracije benzena v Zasavski dolini za posamezno kampanjo. Poleg teh pa so v tabeli predstavljene tudi koncentracije benzena v istem obdobju iz drugih krajev po Sloveniji. Vrsno Krn in Banjšcice sta merilni mesti na podeželju v Posocju. V bližini ni nobenega lokalnega vira emisij. Ozracje v Sloveniji vsebuje nizke koncentracije benzena tudi na tistih obmocjih, kjer ni prisotnega dolocenega vira onesnaženja (npr.: industrija in promet), kar dokazujejo koncentracije iz teh dveh merilnih mest.

Tabela 4_ Primerjava koncentracij benzena v krajih v Zasavski dolini in drugih krajev po Sloveniji

BENZEN [μg/m3]

              Zagorje ob; Hrastnik; Trbovlje; Ravenska; Ljubljana; Vrsno; Krn Banjšcice

                Savi                                      vas

zima 2008    4,44       2,80      3,24        1,70           3,47

poletje 2008 0,85       0,71      0,55         0,35          0,59        0,20          0,30

jesen 2008   3,27       2,12      2,52         1,29          2,40       1,00           1,10

zima 2009    7,90      5,32      6,35          3,53

LETNO

POVPRECJE   4,1    2,7       3,2           1,7

 

Agencija za okolje RS izvaja meritve lahkohlapnih ogljikovodikov z avtomatskimi merilniki na dveh merilnih mestih v Sloveniji_ Ljubljana Bežigrad in Maribor. V Tabeli 5 so prikazane povprecne mesecne koncentracije benzena na teh dveh postajah. Merilno mesto Maribor je tipicna prometna lokacija (46.000 vozil/dan) in je zato primerljiva z mestom Zagorje ob Savi. Ljubljana Bežigrad pa je merilno mesto tipa mestno ozadje in je primerljiva s postajama Hrastnik in Trbovlje.

Tabela 5_ Povprecne mesecne koncentracije benzena merjenega z avtomatskim merilnikom

BENZEN [μg/m3]

                                            Ljubljana Bežigrad                    Maribor

Februar 2008                                   3,6                                  5,3

Junij 2008                                       0,7                                   1,6

Oktober 2008                                  2,1                                   2,7

Januar 2009                                       *                                    *

Legenda: * ni podatka

5. ZAKLJUCEK

V obdobju enega leta smo izvedli štiri kampanje, na osnovi katerih smo dolocili raven onesnaženja zunanjega traka z benzenom in nekaterimi ostalimi ogljikovodiki v Zasavski dolini. Koncentracije benzena v zunanjem zraku v tej dolini niso povišane oziroma višje kot drugod po Sloveniji. Nekoliko višje koncentracije so v prvi in zadnji kampanji in so znacilne za zimski cas, ko je koncentracija benzena povsod povišana zaradi meteoroloških razmer, predvsem inverzij. V drugih dveh obdobjih, tako poletni kot jesenski, pa so koncentracije opazno nižje.

Koncentracije benzena iz dveh zimskih obdobij se razlikujejo in kažejo da so bile koncentracije v zimi 2009 bistveno višje, kot v zimi 2008, na vseh štirih merilnih mestih v Zasavski dolini. Vzrok za višje vrednosti je lahko v zunanji temperaturi, ki jih prikazuje Tabela 2, saj je med drugim vir benzena ogrevanje, ki pa je bilo v letu 2009 zaradi nižjih temperatur bolj intenzivno, kot leto poprej.

Primerjava koncentracij benzena v razlicnih krajih v Zasavski dolini, kaže da ga je najvec v Zagorju ob Savi, kar je posledica prometa, saj je bil vzorcevalnik postavljen tik ob glavni cesti. Koncentracije benzena na tem merilnem mestu so primerljive s tistimi v Mariboru, kjer je postaja prav tako postavljena tik ob prometni cesti. Merilni mesti Trbovlje in Hrastnik imata nekoliko nižje koncentracije benzena kot Zagorje ob Savi v vseh štirih letnih casih in so primerljive s tistimi v Ljubljani Bežigrad (Tabela 5), ki je tipa mestno ozadje.

Ravenska vas, katere merilno mesto je tipa ozadje, ima po pricakovanjih med vsemi štirimi merilnimi mesti v Zasavski dolini najnižje koncentracije benzena v zunanjem zraku. Koncentracije so primerljive z drugimi industrijsko in prometno neobremenjenimi kraji po Sloveniji (Vrsno Krn in Banjšcice)

Občan Trbovelj

AAG dela izključno z denarjem, ki ga pridobi od sponzorjev in prostovoljnih prispevkov.

Podprite naše delo za prihodnost naših otrok. Prispevke lahko nakažete na TTK odprt pri Poštni Banki Slovenije_ SI56- 9067-2000-0636-284.  Za prispevek se Vam najlepše zahvaljujemo!

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Vojko  Bernard
Vojko Bernard
Objavil/a 2010-12-13 18:03:52 (Dec 13, 2010)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE O SMRADU!
AAG je prejel priznanje za najboljši promocijski projekt URE /OVE 2019
Odprto je glasovanje Financ za najboljši energetski projekt
AAG je podal pripombe na dopolnjen osnutek OPN Občine Loški Potok
AAG podala pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
AAG bo na 11. Informativi 2019 predstavil “Izobraževalno – ozaveščevalni projekt E-POL”
Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno onesnaževanje
Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.
AAG vložila tožbo na Upravo Sodišče na Odlok Vlade RS o ukrepu odzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave
Peticija proti odstrelu rjavega medveda 2018 – 2019
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Julij 2019
PTSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Oglasi

Vsi oglasi tega uporabnika

v aag pričenjamo z 16. januarjem  2017 z izvajanjem projekta brezplačno pravno svetovanje. v kolikor potrebujete pravni nasvet iz kateregakoli področja prava, se oglasite v času uradnih ur v prostorih po spodaj navedenem urniku oz. nas kontaktirajte na naslov:  projekt je prvenstveno namenjen socialno šibkejšim posameznikom, ki jim želimo olajšati vključevanje v družbo in dostop do pravnih nasvetov. prav tako pa bomo pomagali še naprej civilnim iniciativam, društvom in posameznikom, ki imajo probleme na področju okolja, narave in zdravja kot posledice nezdravega okolja v katerem živijo. na svetovanju vam bo naš pravnik odgovoril na pravno vprašanje, vam razložil vsebino in postopke omenjene zadeve ter vam predlagal možnosti oz. pot naprej. vojko bernard

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja: 1)  mediacije s področja okoljskih sporov  2) zastopanje  občananov ali skupin občanov  priprava dokumentacije in nudenje pomoči na obravnavah 3) svetuje občinam, podjetjem in posameznikom s področja okoljevarstva   več na:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/mediacije-zastopanje-svetovanja/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja neodvisno od državnih zavodov ter politike pojetij,  meritve imisij z cerex hound prenosnim multi-analizatorjem plina razvit za odkrivanje plinov z ppb natančnostjo. naprava je izdelana tako, da lahko odkriva koncentracije več plinov v zmesi, hkrati. prenosni multi-analizator daje rezultate laboratorijske kakovosti v realnem času z uporabo ultravijolične absorpcijske svetlobe – podobno kot pri klasičnih infrardečih detektorjih, vendar na meritve mnogih  plinih, ki so zdravju škodljivi ne ovira niti vodna para. analizator je odporen proti vremenskim vplivom in z vgrajenim računalnikom z operacijskim sistemom windows 7 in deluje z brezžično komunikacijo. ta naprava ima dodaten ročni filter na cevi, ki je namenjen za delo v zadimljenem ali prašnem okolju ter v utesnjenih prostorih. opremljena je tudi z vremensko postajo, ki jo priključimo ob vsaki meritvi plinov in so vključeni tudi v končno poročilo.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

s pomočjo trikalnalnega multimetra, izvajamo meritve parametrov kvalitete pitne vode in povrršinskih vod (na morju, rekah, jezerih in drugod). kvalitativno in prostorsko uredimo rezultate meritev. preverjamo delovanje čistilnih naprav, izdelujemo študije po globini točkovne izmere naslednjih parametrov: – ph, – raztopljeni kisik, – prevodnost v laboratoriju z pf-12 napravo odkrivamo v vodi: - težke kovine - nitrite, nitrate, fosvate,...  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj