AAG PRIPOROČA - RABA ENERGIJE ZEMLJE IN PODTALNICE

Objavil/a Vojko Bernard, dne 2010-07-04 ob 05:03:26


image

Božo Dukič – predsednik komisije za energetiko pri AAG

Pridobljeno znanje s področja hladilne tehnike je ustvarilo novo napravo, toplotno črpalko. Obratovanje le-te je vezano na stalen dotok energije iz okolja ob minimalni rabi električne energije. Interes po večji rabi obnovljivih virov energije zaradi potreb po zmanjševanju toplogrednih emisij in tudi cenovno ugodnejšega ogrevanja je pogojevalo razvoj in posledično tudi uporabo tovrstnih naprav z različnimi viri energije. Glede na vir energije se toplotne črpalke delijo na_ zemlja/voda, voda/voda in zrak/voda.

clip_image002

Slika 1

Toplotna črpalka s hranilnikom ogrevalne vode in hranilnikom sanitarne tople vode.

Tabela 1 Odvzem toplote je odvisen od sestave talVrsta tal
Odvzem moči, W/m


Suha peščena
20


vlažna peščena
40


vlažna kamnita
60


s podtalnico
80-100K odločitvi za ogrevanje s toplotno črpalko nas pripravijo naslednji razlogi_

• letni obratovalni stroški so bistveno nižji kot pri rabi fosilnih goriv,

• kljub višji začetni investiciji ogrevanje s toplo­tno črpalko v začetku s prihranki krijemo vlože­na sredstva, dolgoročno pa bistveno pocenimo ogrevanje,

• za obratovanje toplotne črpalke ne potrebuje­mo veliko prostora in tudi ne dimniških nape­ljav,

• obratovanje toplotne črpalke nudi udobje in tudi možnost hlajenja,

• letni vzdrževalni stroški so minimalni in prispe­vamo k varovanju našega okolja.

Energija zemlje – plitva geotermalna energija

Razvoj toplotnih črpalk se je začel z rabo ener­gije vode in nato prešel tudi na energijo zemlje, saj je ta energija stalna in ni odvisna od meteo­roloških vplivov. Energijo zemlje se zajame s to­plotnim izmenjevalcem/geosondo, vgrajenim v zemljo.

Ker površna priprava projekta ogrevanja lahko pomeni za investitorja tudi prevelike stroške, je izredno pomembno upoštevati naslednji pristop_

• natančna ugotovitev potrebne energije za po­samezni objekt; če je le mogoče, se izbere niz­kotemperaturni ogrevalni sistem,

• preučiti energetsko izdatnost posamezne loka­cije in

• izvesti projekt po navodilih stroke brez impro­vizacij.

Posebej je treba poudariti, da sistemov s to­plotno črpalko ni možno dograjevati in je zato pomembna natančnost in doslednost.

Nesporno je možno na vsaki lokaciji prido­bivati oz. rabiti energijo zemlje. Energetska iz­datnost posamezne lokacije je odvisna od vrste zemlje. Bolj so kamnine prevodne, večjo energet­sko izdatnost je pričakovati. Odvisno od lastnosti zemlje je odvzem toplotne moči na tekoči meter povprečno 50–100 W/m dolžine sonde.

Vodonosniki v posameznih plasteh obogatijo energetsko izdatnost posamezne vrtine, kamor vgrajujemo toplotni izmenjevalec/geosondo.

clip_image004Slika 2 Vrtanje vrtine za geosondo

Raba energije podzemnih voda

V Sloveniji so se pričele prve toplotne črpalke tipa voda/voda vgrajevati vezano na slovenski razvoj. Danes se ocenjuje, da je vgrajenih približno 2000 enot.

Razlika med sistemom z zemeljskim izme­njevalcem in dovodom podtalnice do toplotne črpalke je v večjih letnih obratovalnih stroških (servisiranje potopne črpalke z vrtino za vodnjak in dodatni strošek električne energije za obrato­vanje potopne črpalke).

Seveda je treba načrpano vodo po odvze­mu energije vračati nazaj v vodonosnik. Razlika je tudi v tem, da pri energiji zemlje govorimo o zaprtem sistemu, pri rabi energije podtalnice pa o odprtem sistemu. Okolju je bolj primeren in va­ren zaprti sistem.

Povprečno temperaturo podzemnih voda v Sloveniji je pričakovati med 8 in 12 °C. Za manjše potrebe je izvedba vodnjaške vrtine, upoštevajoč hidrogeološke pogoje priporočljiva do globine 20-25 m. Pri sistemih s toplotno črpalko voda/ voda je izredno pomembno izvesti kvalitetno vgradnjo potopne črpalke in opreme za izvajanje monitoringa, ki ga izvaja investitor po pogojih pridobljenega dovoljenja za odvzem energije.

clip_image006

Slika 3

Cevi nad zemljo se nato priključijo na zbiralnik za zmes voda/glikol

Upravna dovoljenja

Država želi imeti nadzor nad izvajanjem del in nadzor nad vplivom na rabo energije podzemnih voda, zato mora investitor pridobiti ustrezno do­voljenje. Za vgradnjo geosonde in izvedbo vrtine nad 30 m je treba pridobiti rudarsko dovoljenje, ki ga izda Rudarska uprava RS. Za izvedbo vrtine za vodnjak do globine 30 m upravno dovoljenje ni potrebno, medtem ko je za črpanje oz. od­vzem energije dovoljenje nujno. Za globlje vrtine je pridobitev rudarskega dovoljenja obvezna.

Pravne regulative o obeh področjih izvedbe vrtin za posamezno namensko rabo v Sloveniji še nimamo, razen posameznih določb v Rudarskem zakonu in Zakonu o vodah. Največ na tem po­dročju je naredil do sedaj Inštitut za obnovljive vire energije (IOVE) Kranj v sodelovanju z mednarodno okoljsko org. ALPE ADRIA GREEN z organizacijo dveh na­menskih strokovnih seminarjev.

Na zadnjem seminarju so predstavili avstrijski predlog pravne ureditve tega področja. Vsekakor je treba v prihodnosti to področje urediti v smeri kakovostne rabe geotermalne energije.

Posebej je treba poudariti, da ima prednost pri rabi energije podzemnih voda oskrba s pitno vodo in zato mora država nadzirati to področje.

Hlajenje

Vgradnja toplotne črpalke omogoča poleg ogrevanja tudi hlajenje objekta. Pri tem pozna­mo aktivno in pasivno hlajenje. Za aktivno hlaje­nje je treba vgraditi reverzibilno toplotno črpal­ko, pri pasivnem pa medij ohlajujemo v vrtini ali uporabimo energijo podzemne vode.

Vsekakor je to možnost, ki jo nudi sistem vgra­dnje toplotne črpalke.

Toplotna oprema

K osnovni toplotni opremi sodijo toplotna črpalka, hranilnik za ogrevalno vodo in hranilnik sanitarne tople vode.

Posebej velja poudariti, da se tehnologija rabe in tudi izdelave toplotnih črpalk izredno razvija.

Ker je sama naprava že eden izmed varčevalnih ukrepov za zmanjševanje rabe fosilnih energen­tov, gre razvoj v smeri manjše rabe električne energije.

V slovenskem prostoru so se pojavile prve duplex toplotne črpalke, pri katerih sta osnovni značilnosti dejansko dve ločeni črpalki: večja za ogrevalne namene, ki dvigne temperaturo samo do 35 °C (predvideno za talno ogrevanje), in manjša za pripravo sanitarne tople vode.

Slovensko tržišče je oskrbovano z domačo in uvoženo proizvodnjo toplotnih črpalk.

Pri sistemu geosonda gre razvoj v smer nado­meščanja medija s tekočim CO2, ker je zelo do­ber prenašalec toplotne energije. Zaenkrat ostaja povprečna globina izvedenih vrtin med 70-150 m. Pripravlja se tudi proizvodnja geosond, do 350 m globine, ki pa zaradi tehnološko zahtev­nejšega vrtanja niso perspektive.

K temu sodi zagotovo tudi informacija, da je trenutno v svetu vgrajenih približno 2 mili­jona geosond. Preteklo leto so samo v sosednji Avstriji vgradili približno 4500 enot. Doslej objekt z največ geosondami je poslovni objekt v okolici Linza, kjer so vgradili 220 geosond z globino po 100 m. S hlajenjem in ogrevanjem bo oskrbovan poslovni objekt s 15.000 m² in nazivno močjo 1,5 MW.

Ob zaključku je treba povedati, da je z rabo energije zemlje pričelo podjetje Geosonda d.o.o. iz Kranja in da je bila prva vgrajena geosonda v Kranju leta 2003. Do sedaj je bilo v Sloveniji iz­vedenih približno 200 projektov z ogrevanjem s sistemom geosonda.

Zaradi prihajajočega PURES-a, ki je zahteval od investitorjev, da najmanj 25 % potrebne to­plotne energije za posamezni objekt zagotovijo z rabo obnovljivih virov energije, in zaradi ugodne finančne vzpodbude EKO sklada RS je pričakovati povečano zanimanje za takšen način ogrevanja.

Zemeljski kolektor

V preteklem času je bilo v Sloveniji vgrajenih tudi nekaj sistemov zemeljskih kolektorjev, ki zbi­rajo uskladiščeno sončno energijo pod površino zemlje. Njihovo delovanje je odvisno tudi od zu­nanjih vremenskih pogojev ter pravilne izvedbe in projektiranja. Vgradnja zemeljskega kolektorja zahteva veliko stalno proste površine in ima za­nimivo posledico, da tam, kjer je vgrajen, prihaja pomlad s 14-dnevno zamudo zaradi ohladitve tistega dela površine.

Hidrotermalna energija

Z razvojem toplotnih črpalk se je pričelo razvi­jati tudi iskanje primernih virov konstantne ener­gije. Zato je Evropska Unija v eni izmed svojih de­klaracij poimenovala energijo površinskih voda za hidrotermalno energijo.

Največji objekt v Evropi je »Vartan Ropsten«, zgrajen za potrebe ogrevanja mesta Stockholm na Švedskem. Sistem naprav s skupno nazivno močjo 180 MW energijo zajema iz morja in jo pripravlja za ogrevanje in pokriva 60 % toplotnih potreb mesta.

V Sloveniji je pripravljen projekt ogrevanja dvorca Lanthieri v Vipavi z odvzemom energije iz reke Vipave.

Na slovenski obali že nekaj let obratuje toplo­tna črpalka, s katero grejejo in hladijo čolnarno Pomorske fakultete v Portorožu, zato ker so želeli izkoristiti naravno danost, ki je na voljo. Sistem odlično deluje in ne potrebuje posebnega vzdr­ževanja. Energijo morja bi lahko izkoriščali vsi objekti, ki so oddaljeni do 100 m od obale, a žal se predvsem hoteli za to ne odločajo.

Sedaj pa se izdeluje študija možnosti rabe energije morja z namenom, da se dokaže, da je možno na slovenski obali v celoti nadomestiti rabo fosilnih goriv z obnovljivim virom energije. V njej bodo obdelani vsi dosegljivi temperaturni podatki s slovenske obale, del nje pa je name­njen tudi emisijam hladne vode po odvzemu toplote in povratku nazaj v morje.

K temu lahko dodamo, da je možno odvze­mati konstantno energijo tudi iz odplak v večjih kanalizacijskih sistemih večjih mest.

clip_image008

Slika 4                                                

Spodnji del cevi z utežjo, ki ostane na dnu vrtine

Za vse informacije smo vam na razpolago preko e-pošte alpeadriagreen@gmail.com

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Vojko  Bernard
Vojko Bernard
Objavil/a 2010-07-04 05:03:26 (Jul 04, 2010)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE O SMRADU!
AAG je prejel priznanje za najboljši promocijski projekt URE /OVE 2019
Odprto je glasovanje Financ za najboljši energetski projekt
AAG je podal pripombe na dopolnjen osnutek OPN Občine Loški Potok
AAG podala pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
AAG bo na 11. Informativi 2019 predstavil “Izobraževalno – ozaveščevalni projekt E-POL”
Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno onesnaževanje
Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.
AAG vložila tožbo na Upravo Sodišče na Odlok Vlade RS o ukrepu odzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave
Peticija proti odstrelu rjavega medveda 2018 – 2019
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Oktober 2019
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Oglasi

Vsi oglasi tega uporabnika

v aag pričenjamo z 16. januarjem  2017 z izvajanjem projekta brezplačno pravno svetovanje. v kolikor potrebujete pravni nasvet iz kateregakoli področja prava, se oglasite v času uradnih ur v prostorih po spodaj navedenem urniku oz. nas kontaktirajte na naslov:  projekt je prvenstveno namenjen socialno šibkejšim posameznikom, ki jim želimo olajšati vključevanje v družbo in dostop do pravnih nasvetov. prav tako pa bomo pomagali še naprej civilnim iniciativam, društvom in posameznikom, ki imajo probleme na področju okolja, narave in zdravja kot posledice nezdravega okolja v katerem živijo. na svetovanju vam bo naš pravnik odgovoril na pravno vprašanje, vam razložil vsebino in postopke omenjene zadeve ter vam predlagal možnosti oz. pot naprej. vojko bernard

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja: 1)  mediacije s področja okoljskih sporov  2) zastopanje  občananov ali skupin občanov  priprava dokumentacije in nudenje pomoči na obravnavah 3) svetuje občinam, podjetjem in posameznikom s področja okoljevarstva   več na:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/mediacije-zastopanje-svetovanja/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja neodvisno od državnih zavodov ter politike pojetij,  meritve imisij z cerex hound prenosnim multi-analizatorjem plina razvit za odkrivanje plinov z ppb natančnostjo. naprava je izdelana tako, da lahko odkriva koncentracije več plinov v zmesi, hkrati. prenosni multi-analizator daje rezultate laboratorijske kakovosti v realnem času z uporabo ultravijolične absorpcijske svetlobe – podobno kot pri klasičnih infrardečih detektorjih, vendar na meritve mnogih  plinih, ki so zdravju škodljivi ne ovira niti vodna para. analizator je odporen proti vremenskim vplivom in z vgrajenim računalnikom z operacijskim sistemom windows 7 in deluje z brezžično komunikacijo. ta naprava ima dodaten ročni filter na cevi, ki je namenjen za delo v zadimljenem ali prašnem okolju ter v utesnjenih prostorih. opremljena je tudi z vremensko postajo, ki jo priključimo ob vsaki meritvi plinov in so vključeni tudi v končno poročilo.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

s pomočjo trikalnalnega multimetra, izvajamo meritve parametrov kvalitete pitne vode in povrršinskih vod (na morju, rekah, jezerih in drugod). kvalitativno in prostorsko uredimo rezultate meritev. preverjamo delovanje čistilnih naprav, izdelujemo študije po globini točkovne izmere naslednjih parametrov: – ph, – raztopljeni kisik, – prevodnost v laboratoriju z pf-12 napravo odkrivamo v vodi: - težke kovine - nitrite, nitrate, fosvate,...  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj