V četrtek, 15. marca 2018 bo potekal ustanovni zbor Blockchain Think Tank (društva) Slovenije

Objavil/a V Fokusu, dne 2018-03-14 ob 11:00:50

Iniciativa Blockchain Think Tank Slovenija, ki ima že več kot 500 članov se bo preoblikovala v pravno osebo - v društvo. Aktivnosti potekajo s polno paro.

V četrtek, 15. marca 2018, ob 18.30, bo na Pravni fakulteti v Ljubljani potekal ustanovni zbor Blockchain Think Tank Slovenija. 

Skladno z Zakonom o društvih, bodo na ustanovnem zboru:
- sprejeli sklep o ustanovitvi društva;
- sprejeli temeljni akt društva (statut);
- izvolili zastopnika društva.


Izvoljen bo tudi tajnika društva. Izvoljeni zastopnik društva in tajnik bosta podpisnika potrjenega statuta.


Statut - predlog vsebine:


Skladno z osnutkom statuta, bo imelo društvo naslednje organe:
i. Zbor članov: člani tega organa bodo vsi člani društva.
ii. Upravni odbor: predsednik in dva člana. Predsednik bo opravljal vlogo zastopnika društva (skladno z zakonom) in vlogo blagajnika. Vsi trije člani upravnega odbora bodo voljeni s strani zbora članov.
iii. Delovne skupine: vsako delovno skupino bosta vodila in koordinirala dva vodilna koordinatorja, ki bosta voljena s strani zbora članov. Član upravnega odbora je lahko vodilni koordinator delovne skupine.
iv. Nadzorni odbor in discipinska komisija: predsednik in dva člana. Člani nadzornega odbora bodo hkrati tudi člani disciplinske komisije. Člani bodo voljeni s strani zbora članov.
v. Tajnik: opravljanje strokovno-tehničnega in administrativega dela, koordinacija med organi društva.


Volitve v organe društva
Kot že opisano zgoraj, se bo na ustanovni skupščini izvolilo zastopnika društva. Skladno s predlogom statuta je zastopnik društva hkrati tudi predsednik upravnega odbora društva.


Potem ko bo društvo vpisano v register društev, bodo organizirane še volitve za preostala mesta v organih društva, in sicer:
- 2 mesti v upravnem odboru društva (član upravnega organa);
- 3 mesta v nadzornem odboru društva (predsednik in člana nadzornega odbora);
- 2 mesti v vsaki od delovnih skupin društva (vodilni koordinator).


Poziv
Pred četrtkovim ustanovnim zborom društva, pozivamo vse zainteresirane, da nam na elektronski naslov blockchain@digitalna.si posredujejo svoj interes za funkcijo zastopnika (in hkrati predsednika upravnega odbora) društva. Kandidati bodo imeli možnost predstaviti svoje videnje delovanja društva in njegovega poslanstva na ustanovnem zboru.


Trenutni glavni koordinator iniciative Blockchain Think Tank Slovenija, Peter Merc, ne bo kandidiral za zastopnika društva.


Ustanovitveni člani društva
Skladno z Zakonom o društvih, mora vsak ustanovni član društva registracijskemu organu posredovati ločene podatke in svoj lastnoročni podpis.

Seznam ustanovnih članov, skupaj s podpisani obrazci, bo društvo posredovalo registracijskemu organu.

Dosedanje aktivnosti iniciative (bodočega društva) so bile zelo pestre in raznolike:

Delovali so po različnih skupinah in aktivno sodelovali na pogovorih z regulatorji (finančnega trga) in vlado.

1. Blockchain Think Tank v pogovorih z regulatorji in vlado
V obdobju od zadnjega javljanja Think Tanka, se je Think Tank aktivno posvečal vprašanju regulacije in samoregulacije blockchain industrije. Nekatere formalne in neformalne delovne skupine Think Tanka so se že aktivno lotile dela. Družba BTC d.d. poziva vse, ki razvijajo rešitve na področju pametnih mest, da stopijo v stik. Think Tank bo v mesecu marcu organiziral vrsto dogodkov, en dogodek bo združen tudi z meet-upom članov Think Tanka. Bliža se tudi ustanovna skupščina društva.
Zapisnik sestanka z Uradom za preprečevanje pranja denarja
Kot je že bilo sporočeno, so se predstavniki Think Tanka dne 23.1.2018 sestali s predstavniki Urada za preprečevanje pranje denarja. Na sestanku je potekala konstruktivna, argumentirana debata o nekaterih odprtih vprašnjih. Zaključki sestanka so objavljeni na tej povezavi.

2. Pobuda za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Dne 29.1.2018 smo v imenu Think Tanka na Kabinet predsednika vlade RS ter na Ministrstvo za finance posredovali pobudo za začetek postopka sprememb ZPPDFT-1 v zvezi s 4. amandmajem AML direktive. Pobuda je bila v vednost posredovana tudi Uradu RS za preprečevanje pranja denarja, Ministrstvu za javno upravo in Uradu informacijske pooblaščenke. Dokument je dostopen na naslednji povezavi: https://drive.google.com/file/d/1pb2ID1jjQ0j017pXpwo98x-tVvZ1elK5/view?usp=sharing.

3. Pobuda za spremembo Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije

 Predstavniki Think Tanka so skupaj z družbo SunContract pripravili predlog za spremembo Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja električne energije. Predlog je bil dne 22.2.2018 posredovan na Kabinet predsednika vlade RS in na Ministrstvo za infrastrukturo. Dokument je dostopen na naslednji povezavi: https://drive.google.com/file/d/1bVq91gnOpIvhwYg5JxZ95szM8vXBaCbH/view?usp=sharing.

4. Sestanek na pobudo Ministrstva za finance

Dne 13.2.2018 smo s strani Ministrstva za finance prejeli povabilo za udeležbo na sestanku glede davčne obravnave področja virtualnih valut in tehnologije veriženja podatkovnih blokov. Sestanek je potekal dne 21.2.2018. Sestanka so se poleg predstavnikov Think Tanka udeležili tudi predstavniki nekaterih blockchain podjetij. Zapisnik sestanka bo objavljen, ko bo usklajen s strani vseh udeležencev.

5. Ustanovitvena skupščina društva

Dne 15.3.2018 bo na Pravni fakulteti v Ljubljani potekala ustanovitvena skupščina društva Blockchain Think Tank Slovenija. 

6. Smernice za zbiranje sredstev s primarno izdajo virtualnih žetonov

Nekateri člani delovne skupine Think Tanka za regulativo so pripravili grob osnutek Smernic za zbiranje sredstev s primarno izdajo žetonov. Osnutek dokumenta bo posredovan v obravnavo preostalim članom delovne skupine. Dokument bo naslavljal izdajatelje kripto (virtualnih) valut, vlagatelje v kripto valute in svetovalce, ki sodelujejo pri transakcijah primarnih izdaj kripto valut. Ko bo pripravljen končni dokument, ga bomo v vednost in potrditev poslali tudi regulatorjem in vladi.

7. Srečanje delovne skupine za pametna mesta in logistiko

13.2.2018 je potekalo 2. srečanje delovne skupine za pametna mesta in logistiko. 

8. Srečanje supine študentov prava »Crypto PF Student Group«

 
Ker je interes za sodelovanje v delovni skupini za regulativo izrazilo kar nekaj študentov prava, se je porodila ideja, da se na pravni fakulteti v Ljubljani oblikuje skupina študentov, ki se bo posvetila raziskovanju blockchain tehnologije, vključno z njeno regulacijo. V sredini januarja je bil tako organiziran prvi informativni sestanek. Cilj šudentske skupine je pridobiti kakovosten vpogled in znanje na področju kriptovalut ter blockchain tehnologije, odkriti katere pravne panoge so relevantne in katera pravna pravila se aplicirajo v danem primeru.

Trenutno se skupina 12 študentov aktivno posveča vprašanjem glede regulacije novih kripto žetonov (ICO), ki jih je podala ATVP. Njihov cilj je, da oblikujejo svoje odgovore in predložijo ustrezne pravne rešitve.

Študentje si mnenja, informacije o različnih dogodkih in razdeljevanju dela znotraj skupine izmenjujejo v facebook skupini Crypto PF Student Group, ki ima danes že 54 članov in je odprta za vse, ki jih zanima pravno urejanje na področju blockchain industrije.

9. Poziv družbe BTC d.d. blockchain projektom

 
Družba BTC d.d. sama in v partnerstvu z drugimi razvija rešitve za t.i. pametna mesta. Družba je aktiven član Think Tanka.

Na tem mestu BTC d.d. poziva vse članke Think Tanka, ki razvijajo kakršne koli rešitve v povezavi s pametnimi mesti, mobilnostjo, internetom stvari ali drugimi disruptivnimi tehnologijami, da svojo rešitev predstavijo predstavnikom družbe BTC in z njimi potencialno sklenejo partnerstvo.

Kontaktna oseba na strani BTC je Mark Kalin, mark.kalin@btc.si .

10. ORGANIZACIJA DOGODKOV THINK TANKA

Think Tank bo v mesecu marcu organiziral več dogodkov. Podrobnosti dogodkov bodo sporočene naknadno. Organizirali bomo naslednje dogodke:

i. Vlaganje v kripto valute: pasti in priložnosti: četrtek, 8. marec, 17:00, Pravna fakulteta;
ii. Insajderske informacije iz kripto industrije — kako začeti svoj ICO & meet-up članov think tanka: četrtek, 15. marec, 17:00, Pravna fakulteta;
iii. Pravni izzivi blockchaina in kripto valut (za študente PF + zunanje): petek, 16. marec, 15:00, Pravna fakulteta;
iv. ABC blockchaina in kripto valut (za začetnike): torek, 20. marec, 17:00, Pravna fakulteta
V mesecu aprilu bo potekala praktična delavnica glede rudarjenja ter ločena delavnica kjer bodo predstavljene osnove programiranja.

11. Odprava pravnih ovir za blockchain industrijo: sestanek na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
 
Na pobudo Tadeja Slapnika, državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade, je bil dne 18.1.2018 na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) sklican sestanek na temo odprave pravnih ovir, s katerimi se srečujejo deležniki v blockchain industriji.

Sestanka so se na strani vlade, poleg predstavnikov MGRT, udeležili še predstavnik Ministrstva za javno upravo in predstavniki Ministrstva za finance.

Na strani zasebnega sektorja so se sestanka udeležili predstavniki družb Iconomi, Cofound.it, Viberate, SunContract, Netis, Inex360, Odvetniške pisarne Novak, Odvetniške pisarne Jadek&Pensa, Lemur Legal in Blockchain Think Tank Slovenija.

Tema pogovorov so bile že opravljene aktivnosti v smeri priprave jasnega pravnega okvirja v Sloveniji glede primarne izdaje kripto valut (ICO), priprava osnutka predloga spremembe Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, priprava jasne opredelitve pravne narave kripto valut, priprava postopka glede nostrifikacije zagonskih podjetij ustanovljenih v tujini ter prenos njihovega sedeža v Slovenijo, ureditev finančno-računovodskih vprašanj, povezanih s kripto valutami in v sodelovanju z javno agencijo SPIRIT začetek promocije Slovenije, kot blockchain-u prijazne države.

Dogovorjeno je, da se na strani Think Tanka pripravi pregled dosedanjih aktivnosti v smeri reguliranja ICO transakcij, skupaj s konkretnimi predlogi in časovnico priprave in sprejemanja konkretnih dokumentov, ki bodo tvorili predvidljiv in transparenten pravni okvir za prihodnje ICO izdaje.

S ciljem odprave pravnih ovir, s katerimi se soočajo nekatera slovenska podjetja, katerih rešitve temeljijo na blockchain tehnologiji, je dogovorjeno, da Think Tank od teh podjetij zbere konkretne informacije, pripravi predlog rešitev in to posreduje pristojnim ministrstvom in regulatorjem.

12. Odgovor Banke Slovenije

Dne 9.1.2018 smo s strani Banke Slovenije dobili odgovore na vprašanje glede »Obravnave različnih oblik virtualnih valut z vidika zakonodaje v pristojnosti Banke Slovenije«. Gre za odgovor regulatorja na dokument z vprašanji Think Tanka, ki je bil štirim regulatorjem posredovan novembra 2017. Odgovor Banke Slovenije se nahaja na tej povezavi: https://drive.google.com/file/d/1UzIj2a-Q6KAxlKH93Q7YCm2lsD8E8CtG/view?usp=sharing.

13. Sestanek z Uradom za preprečevanje pranja denarja

Predstavniki Think Tanka so že opravili predstavitvene sestanke z Banko Slovenije, Agencijo za trg vrednostnih papirjev (ATVP)in s Finančno upravo Republike Slovenije. V sredo 23.1.2018, so se na predstavitvenem sestanku srečali še s predstavniki Urada za preprečevanje pranja denarja.

Sestanek je bil izjemno produktiven. Zapisnik sestanka bo objavljen po njegovi uskladitvi z Uradom.

14. Priprava pobude za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma

Nejc Novak, predstavnik odvetniške pisarne Novak, član delovne skupine Think Tanka za regulativo, je pripravil pobudo za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1), in sicer v delu, ki se nanaša na postopek preverjanja identitete stranke (“know your customer” ali “KYC”) preko video konference.

Potem, ko so svoje predloge na dokument posredovali člani delovne skupine Think Tanka za regulativo, je bil predlog naslovljen na Kabinet predsednika vlade RS in Ministrstvo za finance. V vednost je bila pobuda posredovana še Uradu za preprečevanje pranja denarja, Ministrstvu za javno upravo, Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Uradu informacijske pooblaščenke. Besedilo pobude za spremembo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma bo objavljeno v kratkem.

15. Dokument Agencije za trg vrednostnih papirjev (ATVP)

Dne 12.1.2018 je ATVP objavila »Posvetovalni dokument v zvezi z urejanjem področja zbiranja sredstev z uporabo tehnologije podatkovnih blokov«. Dokument obsega opredelitev ICO, opozorilo o tveganjih, povezanih z ICO, analizo obstoječega pravnega okvirja ICO v zvezi s pravili, ki sodijo v pristojnost ATVP ter vprašanja za zainteresirano javnost v zvezi z morebitnim sistemskim urejanjem področja ICO v prihodnosti.

S tem dokumentom je ATVP v večjem delu odgovorila na vprašanja, ki jih je na vse štiri relevantne regulatorje naslovil Think Tank. Posamezni člani in/ali Think Tank bodo pripravili odgovore na vprašanja iz dokumenta ATVP. Rok za posredovanje odgovorov je 15.3.2018.

16. Srečanje delovne skupine za pametna mesta in logistiko 

Dne 18.1.2018 je na pobudo Martina Pečarja, Inštitut Jožef Štefan, potekalo srečanje članov delovne skupine za pametna mesta in logistiko. Namen srečanje je bilo medsebojno spoznavanje članov, izmenjava idej glede prihodnjega dela in način dela delovne skupine. Zapisnik sestanka (v angleškem jeziku) je dostopen na https://docs.google.com/document/d/1GGhihVYV8CDSjYudRdCBkRRDlE-tSYM7k9_0Eb7p79Q/edit?usp=sharing.

17. Srečanje s predstavniki družbe Propy 

Predstavnici Think Tanka, Sandra Damijan in Anja Blaj sta se 8. januarja 2018 srečali s predstavniki družbe Propy. Propy je v letu 2017 izvedel uspešno ICO transakcijo, njegova snovna dejavnost pa je prenos zemljiške knjige na blockchain. Navedli so pilotni primer Ukrajine, kjer so prvič uspešno prenesli lastništvo nepremičnino preko zemljiške knjige na blockchainu. V Ukrajini je vzpostavljen dvotirni sistem, v katerem standardna zemljiška knjiga in zemljiška knjiga na blockchainu delujeta vzporedno.

Namen sestanka je bil zbrati informacije iz prakse in ugotoviti kako v nekaterih državah že uspešno potekajo prenosi pravic na nepremičninah preko blockchain tehnologije. Kot zanimivost, Propy je danes objavil novico, da so pričeli s pilotnim projekotom v ZDA.

18. Poziv študentom Pravne fakultete

24.1.2018 je bil na Pravni fakulteti v Ljubljani prvi meet-up študentov, ki so zainteresirani za podajanje predlogov, komentarjev in priprave gradiva za Blockchain think tank delovno skupino regulative. Študentje bodo v okviru sodelovanja pridobili znanje na področju blockchain tehnologije, ‘’smart contract’’ vsebine, regulacije t.i. ICO (initial coin offering) in preostalih kriptovalut ter se seznanili s trenutno obstoječim stanjem in smernicami, ki jih izdajajo države na tovrstnih področjih.

19. Ustanovitev društva

Kot je že bilo sporočeno v enem izmed preteklih sporočil Think Tanka, se bo Think Tank preoblikoval v društvo. Skladno z Zakonom o društvih, so za ustanovitev društva potrebni najmanj trije ustanovitelji (fizične ali pravne osebe).

20. Delovna skupina za javni sektor — izločitev iz think tanka

V okviru Blockchain Think Tank-a je bilo načrtovano tudi delovanje skupine, vezane na javni sektor. Po tehtnem premisleku smo se s predstavniki državne uprave dogovorili, da bo zaradi transparentnosti in v izogib kakršnim koli dvomom, skupina omejena na javno upravo.

Skupina bo vsekakor stalno in transparentno sodelovala z Blockchain Think Tankom in Slovensko digitalno koalicijo.

21. Dogodki Think Tanka v 2018

Think Tank planira v letu 2018 kar nekaj dogodkov, in sicer v vlogi organizatorja ali pa kot partner drugim organizatorjem. Nekaj idej:

Blockchain Roadshow (osnove glede blockchaina, ponovitev serije dogodkov iz 4Q 2017 po drugih krajih Slovenije);
ICO pitch dogodek — priložnost, da se javnosti predstavijo slovenski ICO projekti v različnih fazah kampanije zbiranja sredstev;
»AMA dogodek« (ask me anything) — na dogodek se povabi nekaj najvidnejših predstavnikov blockchain industrije, vlade in regulatorjev. Udeleženci jih lahko vprašajo kar koli;
Blockchain/ICO bootcamp — nekaj dnevni dogodek, organiziran v obliki delavnic, npr. v obliki poletne šole;
Blockchain in študentje — povezava Think Tanka s slovenskimi univerzami — aktivacija študentov. 

V uredništvu portala V Fokusu bomo pozorno sprermljali aktivnosti (bodočega) društva ter njihov dialog z vsemi deležniki na področju blockchain tehnologije in kriptovalut.

Mirjana Ivanuša-Bezjak

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
V Fokusu
V Fokusu
Objavil/a 2018-03-14 11:00:50 (Mar 14, 2018)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
PU Maribor: Pakistance vrnili Hrvatom
Dovoljene tudi nezakonitosti pri rušenju Pomurskih lekarn!?
24. Tabor SDS: Janez Janša: "Čas je za tlakovanje poti do 10. volilne zmage SDS in prevzem oblasti!"
Filatelistična razstave z naslovom Človek na Luni v Centru vesoljskih tehnologij Hermana Potočnika Noordunga v Vitanju
EKSKLUZIVNO: Je državna sekretarka Olga Belec FURS-u prijavila 50 tisoč EUR na roko dobljene kupnine za DIANO d.o.o.?
Celje: 53. mednarodne igre šolarjev
Prevoz z taxi službo ni poceni, je pa (večinoma) dovolj zanesljiv
Celje: Izvirnosti nepridipravov nikoli konca - goljufije z uporabo filmskega denarja
Mariborski policisti ujeli oboroženega roparja, v Dravi našli ukraden osebni avtomobil
Župan Lendave Janez Magyar: Izpad pri črpanju nepovratnih evropskih sredstev bo težko nadomestiti
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
sds
(35)
Celje
(28)
ZDA
(16)
znamka
(13)
znamke
(12)
sls
(8)
nsi
(8)
furs
(6)
kava
(6)
kpk
(4)
sdms
(4)
sto
(4)
NKBM
(3)
šah
(3)
gdpr
(3)
rop
(3)
sova
(3)
NATO
(2)
sneg
(2)
klop
(2)
UMAR
(2)
maj
(2)
mak
(2)
SMC
(2)
udba
(2)
2
(2)
2tir
(1)
eu
(1)
HES
(1)
nlb
(1)
uefa
(1)
uber
(1)
Film
(1)
s
(1)
tisk
(1)
pust
(1)
rak
(1)
Vrt
(1)
Gozd
(1)
ura
(1)
btc
(1)
voda
(1)
delo
(1)
ico
(1)
mlaj
(1)
bik
(1)
miza
(1)
lipa
(1)
IZUM
(1)
pivo
(1)
hota
(1)
DUTB
(1)
igra
(1)
čaj
(1)
mars
(1)
dru
(1)
Dr
(1)
SAB
(1)
vso
(1)
dan
(1)
NLS
(1)
SOS
(1)
ozn
(1)
vlom
(1)
npu
(1)
uboj
(1)
SKP
(1)
ment
(1)
P
(1)
Ptuj
(1)
je
(1)
heta
(1)
IŠČI PO ARHIVU
Julij 2019
PTSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Oglasi

  dober dan,   tu se prijavite za vse vrste posojil, ne glede na vaše finančno stanje, naše posojilo se giblje od 2.000 do 1.000.000 evrov, poskus pa vas bo prepričal. naš edini cilj je pomagati ljudem, zato nam pišite preko e-pošte na hopkinsonloan@outlook.com in izpolnite spodnje informacije.   polno ime: znesek posojila: trajanje posojila:   hvala.  

Kategorija: Ostalo

Cena: 10 €

6917.) juliette justine - marki de sade imam še ostale knjige te zbirke

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

5124.) kaj je mojemu otroku - sabine pauki andrea kisch

Kategorija: Družina in vzgoja otrok

Cena: 18.99 €

4453.) pot v hlapčevstvo - hayek friderich august

Kategorija: Leposlovje

Cena: 16.99 €

2067.) trije prašički

Kategorija: Družboslovje

Cena: 19.99 €

7741.) poti , obrazi , pokrajine , ex ponto nemiri lirika , umetnik in njegovo delo , znamenja , nemirno leto , jelena , ženska , ki je ni , prekleto dvorišče , omerpaša latas , žeja , znamenja ob poti - zbirka ivo andrić cena je za kos

Kategorija: Otroška literatura

Cena: 8.99 €

6964.) lastovka čez ocean  domovina v srcu - anton  ingolič

Kategorija: Zdravje

Cena: 18.99 €

3304.) winnetou - karl may 1-12 knjig

Kategorija: Šolska literatura

Cena: 29.99 €

1882.) mojih pet življenj - gusti stridsberg

Kategorija: Leposlovje

Cena: 9.99 €

1551.) besedna umetnost ii

Kategorija: Mladinska literatura

Cena: 15.99 €

pri amikum-u vam nudimo storitve prevajanja. prevod iz angleščine v slovenščino ali prevod iz slovenščine v angleščino vam opravimo po ugodnih cenah. prevajamo daljša besedila:      ♣ s področja družboslovja,  ♣ filme, nanizanke, serije, dokumentarce, ♣ navodila, kataloge, brošure, ♣ oglase, ♣ spletne strani ♣ deklaracije, etikete …   kontakt: gsm: 031 530 081 spletna stran: https://www.amikum.si <span #000000;"="">facebook: https://www.facebook.com/amikum.si/

Kategorija: Storitve

Cena: 14 €

amikum vam nudi lektoriranje diplomskih nalog, lektoriranje magistrskih nalog in lektoriranje doktorskih nalog. uspešno lektoriramo vsa zaključna dela in druga besedila. za naloge, ki so obsežne, vam nudimo tudi popust. več informacij o postopku lektoriranja dobite na naši spletni strani. na voljo pa smo vam na vseh spodnjih kontaktih. gsm: 031 530 081 spletna stran: amikum e-pošta: info@amikum.si facebook: https://www.facebook.com/amikum.si/

Kategorija: Storitve

Cena: 1.4 €

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj