Za novo pot v pravično, socialno-zdravo in varno družbeno ureditev!

Objavil/a Romano Rajkov, dne 2017-06-02 ob 02:42:24

ZDRUŽENI, ENOTNI ZA SPREMEMBE, ZA NOV DRUŽBEN SISTEM IN ZA NOVO POT V PRAVIČNO, SOCIALNO- ZDRAVO IN VARNO DRUŽBENO UREDTEV.

Spoštovani napredni in pošteni državljani Slovenije!

Glede na vse večjo ogroženost naravnega razvoja planeta Zemlje, človeka ter drugih živih bitij na tem našem edinem čudovitem planetu, smo se v skupini dobronamernih somišljenikov odločili, da povabimo k sodelovanju pri pripravi nujnih sprememb tudi ostale dobronamerne ljudi, ki čutite, da so v naši družbi nujno potrebne kakovostne spremembe v načinu življenja, dela, izobraževanja … ter odločanja o najpomembnejših skupnih vprašanjih v smeri čim večje pravičnosti, poštenosti, enakopravnosti, spoštovanja vse narave, oz. planeta Zemlje ter velike odgovornosti človeka pri tem.

S tem namenom želimo zainteresiranim predstaviti krajšo oceno vse bolj nepravilnih odnosov v naši družbi (odnosov človeka do sočloveka in do narave) in krajši program nujnih družbenih sprememb za resničen, tudi duhovni razvoj in napredek, za veliko večino ljudi v naši družbi, v vse večjem sožitju z naravo oz. planetom Zemljo, kar je osnovni pogoj za naše preživetje.
I. Ocena nepravilnih odnosov do sočloveka oz. do narave:

1. Osnovne naravne vrednote (naravno okolje, naravna dediščina, zemlja, zrak, pitna voda, zdrava hrana… z naravo usklajeno življenje človeka …) in naravni zakoni, moralne ter etične vrednote, kakor tudi temeljni pravni red so, od strani mnogih pristojnih na državni in na lokalni ravni, vse manj upoštevani oz. spoštovani, čeprav so le ti ravno za ta namen postavljeni in plačani (konkretno: vse manj zdrave pitne vode in zdravega zraka, vse manj je zdrave obdelovalne zemlje, vse manj je zdravih kmetijskih pridelkov in zdrave hrane, vse manj je zdravega bivalnega okolja itd., lažni »razvoj« za interese ozkih privilegiranih skupin vse bolj ogroža veliko večino ljudi in naravo).

2. Velika večina ljudi mora vse več delati, ima od tega vse manj koristi in vse manj prostega časa, vse manj duhovnosti, vse več pesimizma in depresije, ne vidi izhoda oz. upanja na boljše čase. Vse več je napetosti in težav med ljudmi v družinah in v delovnih sredinah.

3. Veliko mladih ima vse manj možnosti za šolanje, zaposlitev, ureditev osnovnih življenjskih pogojev (stanovanje in družina itd.), vse manj se rojeva otrok v RS.

4. Vse več ljudi ima vse manj socialnih zdravstvenih in drugih pravic, vse več ljudi je siromašnih oz. na robu siromaštva, ozke privilegirane skupine se vse bolj bogatijo in družbeno razslojevanje je vse večje.

5. Vse več je uničujočih negativnih pojavov in sicer: prometnih nesreč s hudimi poškodovanimi in mrtvimi, vse več samomorov, odvisnikov od mamil, alkoholikov, istospolnih razmerij itd.

6. Znanost in šolstvo mladino vse bolj učita kako čimbolj izkoristiti sočloveka in naravo za čim večji profit v čim krajšem času, namesto za uravnoteženo sožitje z okoljem.

7. Globalizacija v svetu in v RS vzpodbuja neskončno potrošništvo in tržno proizvodnjo v ta namen, v vse večjem nasprotju z naravnim zdravim načinom življenja in z vse večjim neusmiljenim izkoriščanjem omejenih naravnih virov, kar je že do skrajnosti ogrozilo osnovne pogoje za preživetje na planetu Zemlji (segrevanje planeta, topljenje ledenikov, katastrofalne klimatske spremembe (vročine, suše, požari, poplave, orkani, pomanjkanje zdrave pitne vode…), vse to na žalost s podporo oblastnikov za čim večje profite že zelo bogatih privilegiranih skupin, ozki zasebni interesi so daleč nad javnimi in skupnimi interesi…

Koncentracija kapitala in formalno brisanje nacionalnih meja ali globalizacija sveta ter odkrito nasilje nad neukim ali nerazvitim svetom, pod taktirko logike kapitalistične ideologije, uničuje celotno človeško populacijo in vse naravne dobrine, ki so vitalnega pomena za razvoj in obstoj človeške skupnosti.

8. Vse manj so spoštovane osnovne človekove pravice vse večjega števila ljudi, vse bolj so ogroženi invalidi, otroci, mladostniki in starejši, oz. humanost, socialnost in nesebičnost so vse bolj prezirane od strani mnogih oblastnikov z »leve« ali z »desne« strani ali iz »sredine«, čeravno so skoraj vsi tako ali drugače otroci socializma v katerem je mnogim od njih zelo dobro godilo.

Mnoge politike in oblastnike je sram priznati, da je bila prejšnja družbena ureditev RS za veliko večino državljanov veliko boljša, ker sami v današnji ureditvi živijo veliko bolje. Kapitalizem je mnogo boljši sistem za izkoriščanje in zlorabo položaja ali privilegija oblasti, zato mnogo bolj primeren za kriminal in korupcijo ter vse vrste nasilja, kot je bil nekdanji socializem. V socializmu je bila prva vrednota delo in človek ter ostali pogoji življenja (zaposlitev, stanovanje, zdravstvo, šolstvo,….), ki so bili skoraj pod enakimi pogoji dostopni vsem članom skupnosti. Danes v opevanem kapitalizmu (od strukture na oblasti) je delo vedno manj vredno, človek objekt izkoriščanja in poniževanja od sočloveka ter pogoji bivanja in življenja za večino vedno slabši.

Strukturne razlike med pripadniki skupnosti z vidika materialnega bogastva so vedno večje, zdravje človeka in duhovno stanje je vedno slabše, človek se odtujuje sočloveku in postaja vse večji duhovni revež, ki se z dneva v dan bori za osnovno preživetje in ne materialno ali duhovno blagostanje. Divji kapitalizem spreminja celotno strukturo družbe v dva razreda in sicer razred lastnikov (ali manjšine privilegirancev - tiranov) in razred izkoriščenih (ali delavcev, ki ustvarjajo novo vrednost – sužnjev). Skozi zgodovino se je takšna delitev ali delitev na osnovi obstoječega družbenega sistema v svojem zadnjem stadiju izražala v vse večji splošni krizi vrednot, kaosu, nasilju in parcialni ali svetovni vojni oz. krepitvi nasilja manjšine nad večino.

9. Vse bolj naraščajoča korupcija, s kršitvami predpisov in zlorabami mnogih na najodgovornejših položajih, za velikanske neupravičene koristi manjših skupin na škodo večine, je prvi škodljivec sedanje družbe in umirajoče pravne države, saj z vstopom RS v EU - korupcija raste še hitreje.

Drugi škodljivec je vse dražja, vse večja ter vse manj učinkovita birokracija, ki za velike in privilegirane deluje zelo hitro in učinkovito, a za majhne zelo počasi in vse manj, saj mnogi ne dobijo niti odgovorov.
Tretji še hujši škodljivec je poklanjanje denarja RS iz davkov državljanov za potrebe EU, saj je RS velika neto plačnica v proračun RS, kar pomeni, da bistveno več plačujemo kot prejemamo, a politiki vseh političnih strank so pred referendumom 23.3.2003 ves čas zatrjevali, da bo RS neto prejemnik, sedaj pa je veliki neto plačnik v EU, torej je bil referendum o vstopu RS v EU opravljen na osnovi neresničnih izjav in podatkov politikov RS.

Četrti enako hud škodljivec je članstvo RS v NATU in naše zelo drago financiranje misij naših vojakov na tujih kriznih žariščih in bojiščih, vse več vojakov ima RS v tujini, največ v odstotkih na število prebivalstva, vse več orožja in opreme po pogojih NATA mora RS kupovati, vse manj je denarja za plače vojakov, plače fizično najtežjih poklicev, skrbi za zdravje ali pomoči potrebnega človeka in okolja in vse manj je vojakov in zanimanja za ta poklic.

Slovenci se nismo nikoli radi bojevali na tujih tleh za tuje gospodarje oz. interese, a za svoje smo nepremagljivi, zato smo kot mala entiteta v svetovni človeški skupnosti skozi zgodovino dokazali svojo kvaliteto in pomen za obstoj malega a plemenitega človeka. Doma je zato premalo oz. vse manj vojakov za obrambo RS, kar dejansko pomeni, da slovenska vojska ne brani ali ščiti Slovenije in njene državljane, ampak režim kapitalistične diktature zahodnega tipa, ki z silo in nasiljem vse bolj uveljavlja svojo moč in nesposobnost voditi človeško skupnost po poti materialnega in duhovnega blagostanja.

Peti še bolj nevaren škodljivec je tendenca za pospešeno, neutemeljeno, večinoma s tujimi krediti financirano gradnjo pretirano drage infrastrukture (avtoceste, železnice, tretji pomol Luke Koper, objekti za predsedovanje EU, razna mega-zabavišča, številna golf igrišča itd.), predvsem za tuje interese oz. koristi ali za interese oz. potrebe ozkih zasebnih skupin za ustvarjanje profita v tujini ali v RS, ki povzročajo zelo škodljive vplive na življenjsko okolje domačega prebivalstva in s pretiranimi posegi v naše naravno okolje.

Vse se dogaja pod nekim izmišljenim lažnim izgovorom »razvoja«, a v bistvu gre za »razvoj uničevanja narave in življenjskih bivalnih pogojev prebivalstva Slovenije«. Vse se izvaja na žalost tudi največkrat s podporo domačih državnih in lokalnih oblastnikov, ki pristavljajo za lastne koristi svoj piskrček za svoje privilegije in izboljšanje materialnega stanja na račun skupnosti. Podobne posledice bodo, zaradi mnogih spornih in krivičnih privatizacij ter drugih nepravilnosti, v bližnji preteklosti.

10. Zaradi pojavov in nepravilnosti iz prejšnje točke, ki so zelo nevarne bolezni naše današnje družbe, bo prišlo posledično do največje in najhitrejše grozeče družbene katastrofe, ki je že tik pred vrati naše generacije in naših potomcev. To je postopni (ali prikriti) gospodarski oz. finančni zlom sedanje družbe oz. države, zaradi (zadovoljevanja egoističnih potreb privilegirane družbene strukture ali) slepote oz.
kratkovidnosti in neodgovornosti oblastnikov v RS.

Politiki so namreč od začetka samostojnosti v letu 1991, ko je bila zadolženost države RS na prebivalca cca. 1.000 $, vodili zelo nepravilno politiko zadolževanja, tako, da je do leta 2004 zadolženost RS narasla na 7.000 $ oz. € na prebivalca. V slabih treh letih od 2004 do 2007 je dolg narasel na 14.000 € na prebivalca. Politiki najemajo vse več tujih posojil za predrage avtoceste, za interese posameznih podjetij kot SCT in drugih, namesto, da bi gradili racionalno in ceneje skladno z našimi možnostmi in potrebami.

V letu 2004 so politiki že zapravili tudi samostojnost RS in sklenili za narod zelo škodljivo pogodbo o vstopu RS v EU in v NATO.
Z nadaljevanjem takšne neodgovorne politike in ravnanja oblasti, nepotrebnega trošenja sredstev državljanov in zadolževanja že prihaja v RS in širši skupnosti do vedno hujšega (ali kritičnega) družbenega in gospodarskega stanja in do hudih negativnih posledic za veliko večino državljanov in potomcev. Zato je treba čim prej končati in zaustaviti nepotrebne predrage investicije, nespametno prekomerno zadolževanje in stroške v breme proračuna RS oz. vseh državljanov in mnogih prihodnjih generacij.

11. Za verodostojnost dejstev je potrebno kritično dodati, da so isti politiki (političnih strank), ki so skoraj vsi še danes v parlamentu ali vladi znotraj istih ali drugih ali preimenovanih strank, od leta 1991 naprej postopoma in posredno s spremembami predpisov (od Ustave RS do nižjih) v ožjem krogu, sami po svoji volji ukinili socializem in samoupravni družbeni sistem ter družbeno lastnino, ne da bi o tem odločali ljudje oz. državljani RS z najširšo obliko odločanja na referendumu.

Samovoljno so torej politiki zavrteli kolo zgodovine nazaj, namesto naprej, saj so postopoma paralelno (s prikrito kontra-revolucijo ali zlorabo družbenega položaja) sporno uvedli nazaj kapitalizem, ki se sedaj pri nas razvija v vse slabše oblike primitivnega idiotizma ali egoizma (oz. vedno večjega nasilja nad človekom in naravo), do nevzdržnega stanja za veliko večino ljudi, za naravo in za bivalno okolje človeka.

Sprejeli smo praktično že vse kapitalistične predpise in tudi že skoraj vse predpise in direktive EU ter NATA v naše pravo, ker smo slepo in naivno zaupali pravim kapitalistom, torej z zavajanjem, z neresničnimi izjavami in podatki o neto prejemniku iz EU in o velikih koristih članstva v EU in v NATU za RS ter nobenih povišanjih stroških, prepričali državljane v glasovanje »ZA« pred spornimi referendumi 23.3.03, v katere izide mnogi dvomimo in zato sta vsak dan bolj neverodostojna in vse bolj sporna, saj vidimo, da je za veliko večino ljudi skoraj vse drugače od obljubljenega in napovedanega pred referendumi o vstopu v EU in NATO.

To sporno članstvo v EU in NATU ter temu ustrezna kapitalistična politika sta vsak dan bolj pogubna in uničujoča za veliko večino prebivalstva (finančno, socialno, okoljsko, duhovno…) in za naše naravne pogoje življenja in bivanja. Istočasno je v ustavi RS ostal člen: »RS je socialna država«, kar je še večja ironija, saj se socialne pravice velike večine vsak dan zmanjšujejo, kar vidimo in občutimo z dneva v dan.

Po vsem navedenem v tej oceni mnogi ljudje že vse bolj ugotavljamo, da izhod iz naštetih negativnih pojavov, odnosov, stanja in krize v naši družbi ni možen, brez temeljitih družbenih sprememb na političnem, pravnem, družbenem in gospodarskem področju, zato predstavljamo zainteresiranim naprednim somišljenikom tudi vsebino osnovnih nujnih sprememb.

-DRUGI DEL ZAPISA:
****************************

II. Program nujnih družbenih sprememb v RS,
ki jih narekuje Nova pot in socialna družba
***************************************************
1. Pristojni v RS morajo ugotoviti, da je referendum dne 23.3.2003 temeljil na neresničnih podatkih o velikih koristih in prednostih vključevanja RS v EU (kot neto prejemnik sredstev EU) in v NATO (brez višjih stroškov za vojsko in obrambo domovine), zato je veljavnost referenduma nična in so nične tudi sklenjene pogodbe za članstvo v navedenih organizacijah, zato za državljane RS niso več zavezujoče. Če pristojni tega nočejo ugotoviti, bomo o tem odločali državljani na referendumu.

Nihče nima pravice nadaljevati to pogubno članstvo v EU in NATU ter zavestno škodovati državljanov RS v nedogled. Politiki morajo sprejeti odgovornost in državljanom RS priznati svoje napake ter jih seznaniti o dejstvih vstopa v EU in NATO ali pa odstopiti, če je res članstvo v EU in NATU vse večja izguba ali strošek za veliko večino v RS.

Zakaj?

Zato, ker je NATO maskirana oborožena struktura režima oblasti, ki ščiti ideologijo kapitalizma in formalne (politične) demokracije in druge privilegije manjšine (ali prisvojene subjektivne pravice) na škodo večine. Zato, ker je EU le povečan sistem nacionalne države v katerem strukture na oblasti še očitneje uveljavljajo svoje interese in izrabljajo svoje privilegije na račun večine, kot primer tako, da legalno javna sredstva (ali denar davkoplačevalcev) posredujejo s skupno (EU) blagajno in nato preko ustreznih kanalov usmerjajo javna sredstva v obratno smer na svoje privatne račune!

2. Pristojni v Državnem zboru RS morajo nadalje ugotoviti, da so bile sporne spremembe Ustave RS in drugih nižjih predpisov (s ciljem ukinitve socialne družbene ureditve ter z ukinitvijo oz. privatizacijo skupno ustvarjene družbene lastnine, celo brez referenduma, enako samovoljna ponovna uvedba že preživetega kapitalizma) od strani pristojnih organov sprejete v neskladju s členom Ustave RS, ki določa, da je RS socialna država in v Sloveniji pripada izvirna oblast ljudstvu in ne samozvani privilegirani eliti.

Treba je torej v najkrajšem času pripraviti spremembe predpisov na različnih področjih, ki bodo postopno vrnile v RS socialni tip družbe, tudi skupno lastništvo in skupno upravljanje s skupno lastnino in z rezultati dela (delno imamo tako še pri nas, več tega imajo v Švedski in v nekaterih drugih naprednih socialno usmerjenih državah v Evrope). Država naj upravlja čim manj, čim več naj bo soupravljanja lastnikov in solastnikov (participacija) v podjetjih. Tiste, ki živijo na tuj račun ali parazite, ne potrebuje nobena zdrava skupnost, saj ti živijo na račun tistih, ki ustvarjajo novo vrednost.

Zdrava človeška skupnost z visokimi standardi skrbi za mlade, stare, bolne, invalide in socialne pomoči potrebne brez birokratske podpore, ker le ti miloščine ne potrebujejo, ampak potrebujejo čim bolj normalne življenjske pogoje bivanja, za človeku dostojno življenje, z osnovno mero človeškega razumevanja in spoštovanja. Žal, ali na srečo, na svetu ni perpeto-mobila, zato noben stroj brez človeške pomoči ne ustvarja novo vrednost. Novo vrednost ali akumulirano bogastvo ustvarja samo človeško delo. Če tega ne bodo spoštovali ali storili pristojni v DZ bomo to dosegli državljani na referendumu ali v drugih oblikah odločanja.

3. Pri načinu odločanja o upravljanju in o rezultatih dela v podjetjih je treba povzeti najboljše izkušnje iz kapitalizma in socializma ter nadgraditi predhodni samoupravni sistem z novimi pozitivnimi izkušnjami pri nas iz preteklih let in iz tujine, tako, da bodo tisti, ki delajo, najbolj odločali o rezultatih svojega dela. Vsako pošteno delo mora biti spoštovano in primerno nagrajeno z dobro plačano. Lastnina na delovnih sredstvih mora postati pretežno skupna in naj temelji na soupravljanju lastnikov in solastnikov, ki so delovni ljudje, saj nihče po naravnemu pravu nima pravice živeti na račun tujega dela ali na osnovi izkoriščanja in zlorabe določenega položaja.

Planet Zemlja je izvirni lastnik vse narave (skoraj vsega, surovin in predelanega), saj človek brez naravnih dobrin ne more živeti in vsa živa bitja smo otroci tega sveta. Zato človeku ni dopustno po naravnih zakonih, da si prisvaja nekaj kar ni plod njegovega dela. Le egoizem in kratka pamet (ali zloba človeka) človeku omejuje um in mu vsiljuje samovoljo (ali greh) s katero si ta domišlja subjektivne zakone v škodo večine in naravnega okolja. Življenje in naravne dobrine tega sveta morajo postati in ostati kraljestvo nebes na zemlji, zato je nedopustno zlorabiti ali uporabljati te dobrine za uveljavljanje zla ali pekla na planetu Zemlja.

4. Potrebno je revidirati vse postopke privatizacije, ki niso bili izpeljani v skupnem oz. širšem interesu ali so bili kakorkoli sporni oz. niso temeljili na rezultatih dela v preteklosti. Tisti, ki so ustvarjali nekdanjo družbeno lastnino, imajo največ pravic, da z njo upravljajo in uživajo rezultate svojega bivšega dela, temu primerno je treba spremeniti predpise in omogočiti nastanek skupne lastnine, namesto da privilegirana struktura še naprej legalno krade skupaj ustvarjeno (družbeno) lastnino in jo transformira v privatno lastnino. Skupno bogastvo mora biti čim bolj pravično razporejeno.

5. O skupnih in splošnih vprašanjih oz. o javnih zadevah naj odločajo v čim večji meri ljudje oz. državljani na ljudskih zborih (tudi z referendumom ali pisno obliko odločanja) v lokalni skupnosti ali v organih oz. telesih civilne družbe. Državni organi naj odločajo le o tistih vprašanjih ali zadevah, ki so jim zaradi smotrnosti in varnosti zaupane na osnovi zakona in imajo najbolj splošni značaj za državo.

Obstoječi sistem odločanja postaja vse bolj barbarski, primitiven in škodljiv za večino in celotno skupnost, saj je grajen tako, da, na osnovi kapitalistične ideologije, vedno manjša struktura (lastniki kapitala), na osnovi svojega statusa, dirigira politiki in formalni oblasti odločitve v svojem interesu na škodo večine državljanov Slovenije. Posledice so za blagostanje večine in osnovne naravne pogoje za življenje in bivanje vedno bolj katastrofalne in uničujoče ter usmerjene v stopnjevanje kaosa in nasilja ali uničenju celotne človeške civilizacije.

6. Potrebno je spremeniti predpise o vlogi in nalogah zakonodajnega telesa (DZ), izvršnega telesa

(vlada) in sodnega sistema, poenostaviti in poceniti postopke, ter zagotoviti bistveno večji vpliv teles oz. organizacij ter organov civilne družbe na odločanje o skupnih vprašanjih državljanov, kjer je odločitve potrebno v čim večji meri približati oz. vrniti državljanom. Civilna družba mora statusno (s spremembo pravnega reda) postati odločujoč dejavnih in pristojen subjekt skupnosti pri nadzoru in oceni dela oblastnih struktur, ker je le to pogoj za obstoj pravne države in nadaljnji razvoj neposredne demokracije ali neposredne oblasti ljudstva in ne privilegiranih družbenih struktur.

7. Potrebno je spremeniti volilne predpise oz. postopke, tako da bo možno izvoljenega (poslanca) zastopnika volivcev takoj (npr. po 1 mesecu) odpoklicati in izbrati drugega, če izvoljeni poslanec odstopi od obljub oz. od programa ali je drugače nepošten do svojih volivcev, kar omogoča glasovnica v dveh izvodih. Kopijo vzame volivec domov in z njo lahko predpisano zahteva odpoklic zastopnika, ki je razočaral pričakovanja volivcev.

Takšno ureditev imajo že v nekaterih severno evropskih državah in pomeni v bistvu civilno-pogodbeno razmerje med volivci in njihovim zastopnikom, saj ga lahko kadarkoli odpokličejo. Neodvisnih poslancev ni (pri nas je to sprenevedanje), saj so in morajo vsi biti odvisni od svojih volivcev in hitro ter enostavno zamenljivi. V sodobnem družbenem sistemu, kot je Bio-Humanizem, ki se nadgrajuje iz samoupravljanja, so zakoni zapisani jasno in glasno, v zadovoljstvo vseh državljanov.

Politične stranke je potrebno postopno odpraviti, saj že sama beseda stranka pove, da vleče vsaka na svojo stran in velikokrat ne združujejo energije za skupne interese, ampak uveljavljajo prvenstveno svoje lastne interese in koristi. Klasične politične stranke bo nadomestil posameznik, kot politični subjekt, ne glede na njegovo ideološko-politično orientiranost, skladno s statusom opravilno sposobnega človeka, ki mora postati enakopraven in samostojen politični subjekt in ne več objekt manipulacij ter zlorabe klasičnih političnih strank. Tudi civilne liste kandidatov s podpisi državljanov so danes že zametek novega in dober način kandidiranja zastopnikov volivcev, ki je dovoljen tudi v sedanjem zakonu, pa zato ne potrebujemo klasične politične stranke.

Potrebne bodo še druge korenite spremembe predpisov na področju izbiranja tistih, ki bodo zastopali volivce, o njihovih pristojnostih in odgovornosti, zlasti za stimulativno nagrajevanje in zmanjšanje sedanjih privilegijev funkcionarjev ali državnih pooblaščencev, enako v drugih organih in organizacijah, ki so postavljeni, da bi zastopali javne oz. skupne interese ter voljo ljudstva, delujejo pa prevečkrat drugače, proti interesu večine. Razlike v plačah v negospodarstvu in gospodarstvu morajo biti vezane na učinke dela ali delovanje posameznika za skupnost in okolje in ne na primer v negospodarstvu ali drugih javnih službah in oblastni strukturi, da so administrativno določene v odvisnosti od hirarhične organizacijske lestvice brez objektivne kontrole in ocene dela ali odgovornosti za nedelo ali slabo delo.

8. V odnosih do planeta Zemlje (do kmetijskih zemljišč in gozdov, do drugih zemljišč, voda, zraka …) moramo bistveno spremeniti načine ravnanja oz. upravljanja ter razpolaganja, potrebna je veliko večja odgovornost, zmanjšati moramo vso nepotrebno megalomansko, potratno in drugo razsipniško ali nesmotrno rabo energije in naravnih neobnovljivih virov, spodbuditi pa trajnostno ter smotrno rabo, zlasti obnovljivih virov. Ošaben luksuz, pretirani agresivni športi in druge gospodarske ali negospodarske dejavnosti, ki preveč obremenjujejo človeka in naravno okolje ali ga uničujejo, nimajo prostora v prihodnosti, če hočemo preživeti.

Razvijati in spodbujati moramo dejavnosti, ki imajo največ naravnih pogojev v našem prostoru in ne rušijo naravnega ravnovesja. Skratka vsak posameznik in organizirana družba ali skupnost (gospodarske in družbene dejavnosti) bo morala upoštevati današnje dejansko stanje v okolju in veliko bolj trajnostno ravnati s prostorom in naravnimi viri že danes in ne čakati na jutri, sicer bomo, še bolj kot danes, plačali svoje grehe, z obrestmi in vedno večjim trpljenjem vseh, v bližnji prihodnosti.

Spremeniti ali opustiti bomo morali mnoge uničujoče navade in razvade, ki so prišle v našo družbo iz globalnega kapitalističnega potrošniško usmerjenega tržnega gospodarstva in nadaljevati s smotrno načrtovanim trajnostnim so-naravnim razvojem in soupravljanjem v vseh javnih zadevah na neposredni demokraciji ali upoštevanjem volje večine ljudi in zakonov narave, če bomo hoteli preživeti.

9. Tudi znanost, prosveta, družina in vsi ostali bomo morali vzgajati in učiti otroke, mlade in starejše o naravnih vrednotah, o naravnih zakonih, o naravnem redu, o morali in etiki, ki edini in najbolj zagotavljajo preživetje, sožitje z naravnim okoljem, naravni in duhovni razvoj ter resnični napredek človeka. Enako je potrebno zagotoviti ravnovesje z ostalimi živimi bitji in organizmi, ki so tudi del naravne verige in pomembni za duhovni razvoj človeka.

10. Ko bo praktično vsak človek, v okviru svojih naravnih možnosti, deloval v smeri, da postaja bolj odgovoren do sebe, do bližnjih, do naravnega okolja, dovolj človeški – human in nesebičen, potem se bo vrnil mir v človeka, v družine, med sodelavce oz. družabnike, v narod in med narode in bomo bolje cenili in spoštovali tudi vso naravno okolje ter planet Zemlja. Namesto nas, tega ne more storiti nihče.

Prej bomo ljudje začeli spoznavati in spoštovati naravni red na Zemlji, katerega eden od najpomembnejši delov smo tudi mi, skozi učenje, skozi besede in misli, ob spoštovanju zakonov narave, manj bomo fizično trpeli zaradi posledice svojih napačnih ravnanj, skozi razne osebne težave, naravne in družbene katastrofe, ki se bodo stopnjevale, dokler bo potrebno, da bo človek upošteval naravni red na Zemlji.

Duhovno napredni in odločni ljudje v posameznem narodu, ki čutijo dovolj veliko odgovornost, morajo in bodo najprej storili prve korake v smeri vodnarjeve dobe: poštenosti, pravice do obstoja in življenja vseh bitij,.. odgovornosti do narave in planeta Zemlje.

Eden od neizpodbitnih zakonov narave je: kar seješ – to žanješ. Če seješ pšenico – žanješ pšenico, ne pa koruzo. Enako je, če seješ uničenje (npr. naravnega okolja) – žanješ uničenje, ker si del naravnega okolja, prej ali slej, čas pri tem ni pomemben. Ko bo prvi narod vzpostavil (nov družben sistem Bio-Humanizem in veliko bolj pravično družbo, bodo njemu, zaradi želje in potrebe po preživetju, sledili tudi drugi. Slovenija ima se posebej veliko možnost in pravo priložnost, da pokaže in popelje svoje državljane in svet po novi poti, potrebno je le verjeti v želje, ki so pred nami in ne kot sedaj, ko po večini ljudje zavirajo sami sebe! Vse preveč se pozablja na tisto močno voljo po združevanju.

V skupini somišljenikov odločenih za prave korake smo pripravili to kratko oceno današnjih razmer v RS in program nujnih sprememb, ki so potrebne, da nas ne doletijo še veliko hujše materialne in naravne posledice ter še večji padec pozitivnih moralnih vrednot in duha naroda. Če bomo šli naprej po poti kapitalistične in oblastniške klike, potem za nikogar ni rešitve, a če bomo našo prihodnost gradili na delovnem človeku in skupni lastnini (ne družbeni ali privatni) potem je pred nami in celem svetu svetla in srečna prihodnost. To slednje posledično zagotavljajo potrebne prihajajoče spremembe ter nova pot, ki je izhod iz vse težjih razmer za večino. S programom ZDRUŽENI ZA RAZVOJNE SPREMEMBE nastaja in raste alternativa, oz. možnost boljše izbire za bolj pravično prihodnost velike večine državljanov RS.

Tudi nekdanji predsednik RS dr. Janez Drnovšek, je velikokrat opozarjal na nekatere od navedenih nepravilnosti v RS in priznal, da razvoj, pri katerem je tudi sam imel odgovorno vlogo. Že takrat, ko je bil še aktiven, je ugotavljal, da tak sistem za večino našega naroda ni dober in da je treba razmere spremeniti in izboljšati. V preteklih letih je večkrat izjavil, da politične stranke v RS nimajo več tiste prave vizije, kar posledično ni zdravo za prihodnost naše mlade države.

Tudi predsednik Vlade RS g. Janez Janša je na slovesnosti 15.1.07, ob uveljavitvi evra v RS (in na žalost pogrebu slovenskega tolarja) izjavil, da ne moremo biti največji in najmočnejši, (ker ima RS malo prebivalcev je verjetno mislil), lahko pa smo najboljši. Naši politiki v državnem zboru RS so še danes najboljši, vendar so najboljši na nepravi poti, ki na žalost zelo hitro vodi v veliko materialno in duhovno osiromašenje večine državljanov Slovenije, sočasno pa pospešeno uničenje zdravo naravno okolje, kot se vse bolj potrjuje danes.

Tako somišljeniki želimo s pomočjo ostalih podobno mislečih, naprednih, odgovornih ljudi javno predstaviti to oceno razmer in ta program družbenih sprememb. Že pred postopkom javne volilne kampanje, pred parlamentarnimi volitvami, ko bo prva možnost organizirane najširše javne predstavitve programa novodobnega družbenega sistema, se na prvi novinarski konferenci predstavimo javnosti, še zlasti, ker bo šlo za brezplačno predstavitev v mnogih medijih.

Združeni za spremembe želimo povezati in združiti vso razpoložljivo pozitivno energijo ljudi v RS, da čim prej in na čim bolj pravilen in zakonsko upravičen način dosežemo potrebne spremembe na boljše za večino državljanov Slovenije, to pa je tista večina, ki jo trenutna oblast najbolj podcenjuje in zapostavlja...

VSTANIMO V SUŽENSTVU ZAKLETI IN NE DOVOLIMO, DA NAS UNIČI TA ROPARSKO-NASTAVLJENA, DRUŽBENA UREDITEV SISTEMA IN SVETOVNO-PRESTIŽNA MAFIJA KAPITALISTOV, SADISTOV IN MORILCEV..., SF/SN!

profileimage
Všeč mi je
3
Komentarji
23
Komentar izbrisal uporabnik
Romano Rajkov
1
Jul 19, 2017
KOMENTAR: Dragana Sadar... Lepo povzeto Romano.............postali smo družba imeti in ne biti. Pomembno nam je imeti dober avto, veliko hišo, garati do izgorelosti za kratke počitnice in potovanja.tako nas prepričujejo mediji, tako smo pohlepni, da smo pripravljeni sebe postaviti na oltar mamnona.........Ja kapital ima težnjo, da se množi in v tem procesu njegove rasti padajo ljudje pod njegovo kosilnico., Hudičevo malo se oziramo za duhovnim in edino kar poveličujemo je materialno zato nam tako tudi družba drsi navzdol. Veliki vpliv imajo mediji od tiskanih do elektronskih.........pa kaj bi kaj dosti razlagali neoliberalnemu kapitalizmu odgovarja ozko usmerjen , vase zaprt, vase zagledan in frustriran posameznik. Naravna dobra so skoncentrirana v rokah manjšine tako, da velika večina lahko prodaja samo to kar ima....svojo moč ali svoje znanje. Del smo globalnega procesa in tukaj nismo nobena izjema..........prekopirali smo in to z dodatki naše posebnosti, korupcije in kraje............zahodno zakonodajo. Naredili smo je do nerazpoznavnosti deviantno in sedaj jamramo kako nam je hudo..................Radi bi spremembo in vračanje na staro.......socializem. Prejšnji sistem je bilo potrebno korigirati, nadgraditi in spremeniti v delu, ki ni bil funkcionalen...........pa kaj smo naredili pogorišče............in točno vemo zakaj. Partitokracija takšna kot je ni garant niti osnovnim spremembam...kaj pa šele korenitim spremembi osnovnih nepravilnosti.......Prvo kar bi se moralo v smeri izboljšanja razmer narediti bi bila sprememba v miselnosti posameznika, delati na edukaciji in premakniti miselne procese v glavah posameznika. Sprememba v šolskih programih in načinu izobraževanja mladih, ustvariti posameznika, ki bi znal analitično in samostojno razmišljati, sklepati in delovati. Umik in procesuiranje vseh političnih subjektov, ki so pripeljali do tega katastrofalnega stanja po 26 letih, ugotavljanje razlike v premoženju od dneva stopa v politiko do dneva D, ko se ugotavlja stanje, neupravičeno pridobljeno premoženje in finance, ki se jim ni mogoče decentno dokazati izvor od kod prihajajo odvzem in kaznovanje, poiskati denar, ki je odtekal iz računov doma v bančnih oazah, vračilo le-tega in spet adekvatna kaznovalna politika............upoštevanje pravil socialne države, ki skrbi za blagor vsakega posameznik............Predvsem pa ekološko educiranje posameznika in v glavah končno vsadit dejstvo, da smo del narave in ne smemo to našo modro lepotico uničevati....življenje v skladu z ekološkimi pravili.................ne smetit ampak reciklirat in ne uničiti nekaj kar smo dobili samo na posodo.............sprašujem se kaj, bodo arheologi, ki bodo izkopavali našo civilizacijo mislili in povedali o nam. Ta družba v tem stanju v katerem smo je skrajno destruktivna, depresivna, samouničevalna , izkoriščevalna, avtistična in preplavljena s psihotiki............me zanima kako utemeljujejo skoraJ 50% omamljenih ljudi. Potem pravijo koliko nesreč s smrtnim izidom je? Jaz se čudim, da jih ni več........Mladi so skrajnje depresivni........ja hudiča kaj jih v prihodnosti čaka? Znate odgovoriti?
#22
Romano Rajkov
1
Jun 24, 2017
Radmila, zelo lepo si vse to pojasnila, tako k tvojemu komentarju ni kaj dodati.

Morda le nekaj besed o velikem človeku, ki naj bi bil duhovno in moralno bogat, človek, ki je vreden vsesplošnega spoštovanja, je poln človeških vrednot, katere presegajo in so čutne njegovim iskrenim besedam, je uspešen pri svojem ustvarjalnem delu, vse te vrednote pa je sposoben deliti tudi z drugimi.

Pa še kaj bi se dalo napisati, vemo le to, da je naš Cerar še zelo daleč od velikega človeka, kakor še veliko drugih politikov. Take ljudi lahko poiščemo-najdemo le v vrstah umetnikov, nikakor pa ne politikov...
#21
Radmila Čučak
1
Jun 23, 2017
Ojoj Romano, se ti ne zdi, da je *umsko prizadet* malce prehud izraz za kogarkoli, tudi če se ne strinjamo z njegovim ravnanjem?

O malem človeku pa še to: neka angleška duhovna učiteljica je povedala, da je v Angliji najbolj duhovno razvita oseba, z najvišjo stopnjo zavesti.........nek smetar

Po definiciji bi bil smetar *mali človek*, a po merilih Boga je on zagotovo velik človek, ponižen, ki je razvil vrline. Mi težko presodimo, kdo je *mali* in kdo je *velik*, zato je najbolje, da na ta način nikogar ne presojamo.

Tisti, ki je resnično velik človek, ne bo za nikogar rekel, da je *mali človek*.......na nek način je to pomanjševanje veličine, ki je v samem bistvu vsakega človeka, ne glede na njegov položaj v družbeni hierarhiji.

Vsi smo podoba in podobnost Boga, čeprav nas ego (nižji jaz) oddaljuje in zakriva to resnico
#20
Romano Rajkov
0
Jun 22, 2017
Heeeeeeeeeee, ja Radmila, malo zamujam, to namišljeno definicijo za malega človeka, je izumitelj prav ta naš papagaj Cerar, imaš kar prav! On pa, ker je mali papagaj, naj bi bil pa velik človek le, da je že malo umsko prizadet...
#19
Radmila Čučak
1
Jun 15, 2017
Hvala Zim Zelen za to definicijo.......zdaj vidim, da je lepo biti ***mali človek*** :)

Ne upam pa vprašati, kaj je definicija *velikega človeka*, v kolikor je nasprotje vsega, kar velja za *malega človeka*

(tajkuni očitno niso *mali človek*, močno pa dvomim, da so to *veliki ljudje*)
#18
Zim Zelen
2
Jun 15, 2017
mali človek:

"Mali človek je finančno odvisen, išče svoj pošteno zasluženi kruh, stanovanje, udobje urejenega, mirnega in idiličnega družinskega življenja, nikogar noče izkoriščati in nikomur biti v breme. Mali človek je skromen, noče tvegati, ni mu za socialni prevrat, želi si samo tihe sreče."

Navedek ni produkt bistrosti mojega malega uma, ampak Wikipedija je razkrila eno od razlag, meni všečno.
Za #15
#17
abram1b2 Cej
1
Jun 15, 2017
Popolnoma se strinjam z napisanim.;)**
#16
Radmila Čučak
2
Jun 06, 2017
Romano, ali to pomeni, da je izraz **mali človek** izumil Cerar? Sem že pred časom spraševala, kaj je definicija *malega človeka*.....od kje prihaja ta pojem, v čem je kdo velik in v čem je kdo majhen, kakšni so kriteriji za razvrstitev v to ali ono skupino

Zdaj vidim da definicije ni, da je ta izraz produkt razmišljanja *malega ego uma*
#15
Romano Rajkov
0
Jun 06, 2017
Radmila, me veseli, da sva na enaki valovni dolžini v razmišljanju na vso situacujo. Sistem, ki se nadgrajuje, je samo nadgradnja samoupravljanja, ki naj bi temeljiv na tem, da o vsem v državi odloča ljudstvo in ne samo posamezniki politične in strankarske drhali, kot se to počne danes.

Kar živimo danes, je za mnoge le izkoriščanje, za določene pa prestiž, ki se bogatijo na račun majhnih državljanov, vsaj tako nas je označil G. Cerar in temu moramo v Ljudski iniciativi za razvojne spremembe narediti konec.

Če se bomo znali združiti, da bomo močni in prodorni, mislim, da ne bo težko priti do sprememb in to po mirni in zakoniti poti, brez vsakršnih kričečih nevarnih ulic...
#14
Romano Rajkov
0
Jun 06, 2017
Zimzelen, ne smemo se ozirati na to, kaj se dogaja na drugih kontinentih, mi živimo v Sloveniji in sami s sabo imasmo dovolj težav. Nikakor ne mislim s tem, da nas nebi smelo zanimati, kaj se dogaja drugje, primer Somalija, pa še kje, ki človeka zmrazi ob gledanju.

Moramo pa se ozreti tudi po domačem okolju na katerega se nanaša tudi sam prispevek!..., kjer pateka življenje mnogih, daleč od normalnega in so prikrajšani za najnujnejše osnove k nornalnrmu življenju. Po Sloveniji je zelo hudo, le videti je potrebno in čutiti tud stisko drugih...
#13
Radmila Čučak
2
Jun 05, 2017
Romano,
zahvaljujem se ti za prijazen odziv. Tudi jaz vidim v Vladimirju Putinu osebo, ki vodi Rusijo v pravi smeri in ne želi novega svetovnega reda (NWO), v obliki, kot so si ga zamislili njegovi snovalci. Ustanovili so nov, boljši bančni sistem in prepovedali genetsko spremenjeno hrano ter s tem svetu pokazali, da skrbijo za zdravje svojih prebivalcev.

Hvala tudi Zim Zelenu za sporočilo miru in sprejemanja (kom #11). Modrost je ohraniti notranji mir in spokojnost, ne glede na zunanje razmere. In res je pri nas, kljub vsemu, še vedno razmeroma kakovostno življenje v primerjavi z večino drugih držav v svetu.

Če želimo spremembe v svetu, spremenimo sebe na bolje. Naše okolje je kolektivna projekcija nas vseh in če bomo iz sebe oddajali mir, razumevanje, sprejemanje, ljubezen, prijaznost, sočutje, ....bodo te vrline katalizator sprememb na bolje tudi v sistemu, v katerem živimo.
#12
Zim Zelen
1
Jun 04, 2017
Pravzaprav mi nič hudega (nestrokovna ocena:).
Kar se mi dogaja, ni nič proti tistemu, kar se dogaja po drugih kontinentih, običajnim ljudem, prepariranih s sovražno politiko, do samih sebe in okolice.

Bodite v miru
#11
Romano Rajkov
0
Jun 04, 2017
Radmila, kar je spodaj komentarja napisano opusti, ker mi ni uspelo, da dam vpogled nekaj pretresljivega...
#10
Komentar izbrisal uporabnik
Romano Rajkov
0
Jun 04, 2017
Radmila, čudovito je bilo slediti tvojim vrsticam, v katerih tako nazorno in z vso spoštljivostjo gledaš na dogajanja in vidi se, da tudi sama strmiš k novodobnemu družbenemu sistemu, ki nam lahko ponudi blagostanje, pravičnost med državljani in naše duše prepoji z duhovno močjo in rastjo po ustvarjalnosti.

Spoštujem tvoj način razmišljanja in življenja, tudi sam se veren človek, le Kristusa in vsemogočnega ne iščem pri kleru in za debelimi zidovi, temveč ju nosim v svojem srcu že vse življenje. Se po načelnosti ne razlikujeva veliko, to sem jaz ugotovil že dolgo tega nazaj.
V vsakem človeku cenim in spoštujem vse tiste vrline, ki izražajo neko pripadnost in vsak človek nosi v sebi svojo vero, to pa je potrebno spoštovati. Zakaj moramo v tej mali deželici opažati toliko trenja med ljudjmi, hujskaštva in da ne omenjam kaj še vsega. To boli, vsaj mene, zakaj ne bi s skupnimi močmi, gradili za vse lepšo prihdnost ne glede na pripadnost in razlike med nami.

Tudi na vsa ta dogajanja je odraža prav ta sistem družbene ureditve, ki ne ustreza narodu Slovanov kot smo mi. Naš narod ne izhaja iz plemiških družin modre krvi, kot Angloameričani, s katerimi nimamo prav nič skupnega in tudi zgodovinsko nas ni ne veže po ničemur a naša politika in oblast toliko rine v te smeri. V zadnjem času, nekaj zadnjih dni, je ponovno čutiti, da Nemčija in Francija, že spregajo ponovno z Rusi, kar je samo dobro za naš narod in da se čim prej osvobodimo NATA.

Vsi bi morali gojiti dobroto do slehernega živega bitja. Veselim se družbe z ljudmi, ki dobro mislijo, to pa občasno izražajo tudi z dobrimi deli, pa če nič drugega, da ti nesebično vlivajo upanje, ko ti je hudo in z nasmejanim obrazom, prikličejo srečo pri ljudeh... SAMO ZA PRIMER, KAKO SE OBNAŠAMO IN TO JE ZELO HUDO, BOLEČE!
#8
Radmila Čučak
1
Jun 04, 2017
Romano,

zamisli o spremembi sedanjega sistema so pravične in skladne s prizadevanji za ohranitev okolja. Kot je povedala ga. Maja, se lahko pričakujejo ovire iz vseh strani, vendar je pozitivno, da se je našla skupina ljudi, ki razmišlja v tej smeri, kajti pred vsako realizacijo stoji ideja. Če je ta plemenita, kot je bio-humanizem, ima vso podporo univerzalnih sil resnice, dobrote in pravice.

Na žalost smo videli, da je v zadnjih desetletjih kapitalizem po vsem svetu premagal socializem, ki je bolj pravičen sistem, a sama protislovja neo-liberalnega kapitalizma, ki se je razbohotil v zlo globalizacije, počasi odpirajo oči ljudem po Evropi in širše, da tako ne gre več naprej.

Ko nek sistem pride do skrajnih meja absurdnosti, egocentričnosti in ozkega sledenja profita kot edinega motiva delovanja v družbi, je čas, da tak sistem propade in se spremeni v boljši sistem.

Zato pozdravljam idejo bio-humanizma in upam, da se bo realizirala v praksi kot skupnost, ki bo postala široko ljudsko gibanje in bo pridobila moč za doseganje sprememb sedanjega nepravičnega sistema.

Ta je prinesel razočaranje mnogim, ki niso del gospodarsko-političnih elit, ki so na nepošten način prišle do velikega osebnega premoženja in se bodo trudile ohraniti sedanji sistem, ki se premalo ozira na skupno blaginjo vseh ljudi.

Jaz sem po nazoru krščanski socialist ( ne komunist, ker je komunizem sprejel idejo ateizma), kajti moj vzor je Jezus, ki je imel s svojimi učenci skupno lastnino v zadnjih treh letih svojega delovanja. Premožni učenci, kot sta bila Lazar in Marija Magdalena, so prodali svoje premoženje in financirali potrebe Jezusove skupnosti, ki je potovala po Galileji in Judeji med oznanjanjem pravilnega načina življenja, za doseganje tistega Kraljestva, ki je popolno. Zato me veseli, da bio-humanizem omenja vrednoto tega popolnega Kraljestva tudi na Zemlji, kot ideal za katerega si je potrebno prizadevati z vso močjo našega bitja.

Politične stranke, ki se imajo za krščanske, bi morale slediti primeru, ki ga je dal Jezus, ki je tudi rekel bogatemu mladeniču, ko ga je ta vprašal, kaj mora še storiti za svoje odrešenje:

"Prodaj vse svoje premoženje, razdeli denar revežem in sledi meni."
#7
Romano Rajkov
0
Jun 04, 2017
Maja, ponovno se ti tudi sam oglašam na tvoj komentar, katerega si napisala na drugi del mojega prispevka. Zelo dobro slediš zapisom in tudi sedaj si se dotaknila v srž zapisanemu. Cenim tvoje razmišlanje, katerega vsakič povežeš v skupek lepemu in premišljenemu odgovoru na zapisano, bravo!
#6
Maja V. Jakubek
1
Jun 04, 2017
Tudi nadaljevanje je obširno in kot tako dobro opisuje tudi korake v prihodnost. Spremembe sistema so vedno rizične in z vseh strani blokirane vendar če je v tem sistemu ki prihaja možnost preživetja na bolj pošten, bolj človeški način bo vsekakor dobil svoje pristaše in somišljenike ki bodo sposobni in pripravljeni podstaviti svoj "hrbet" da se nov sistem prime med ljudmi in združi človeštvo....Zahvaljujem se ti za trud ki ga ni bilo malo pri sestavljanju tako obširnega članka !
#5
Romano Rajkov
0
Jun 03, 2017
Radmila, drugi del je objavljen in si ga mirne volje lahko prebereš, je pa trajalo malo dalj, kot sem pričakoval. Me veseli, da si se lotila branja, ker je kar nekaj tega zapisa. Pričakujem tudi komentar, če boš pri volji, pa mirno nočko želim...
#4
Pokaži več komentarjev
Romano Rajkov
Romano Rajkov
Objavil/a 2017-06-02 02:42:24 (Jun 02, 2017)
Starejša objava Novejša objava
ZADNJE OBJAVE
Dve težko razumni in moteči alineji predloga, ki me motijo pri pogodbi na novo nastale koalicije!
(del najbolj očitnega nasilja 'knjige knjig', 'knjige miru') - Koran
VSI SE ČUDIMO, ZAKAJ SE V NAŠI POLITIKI NIČ NE SPREMENI
TV3 Slovenija o našem heroju Cerarju
Predvolilni čas, ko nas ponovno nategujejo stari paraziti strank!
NA DANAŠNJI DAN, PLANETA ZEMLJE
Kdaj se bodo zdramile naše oblasti in da jih že končno sreča pamet, kdaj?
Spremenimo nekaj v tej državi, da ne bomo prej v popolnosti izropani vsega, kar je naše!
Koliko časa še pod sistemsko ureditvijo neoliberalizma, ki je skorumpiran in nas le uničuje!
Ja, nasedli smo mi državljani že mnogokrat!..., vedno le zaupali raznemu natolcevanju in lažem!
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Julij 2018
PTSČPSN
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Oglasi

si vous êtes en europe ou en amérique latine et que vous avez besoin de l'aide directe de particuliers directement sur votre compte bancaire pour le projet, ou contactez mme isotti manuela pour plus de sécurité et de rapidité. [e-mail: issoti.manuela750@outlook.fr]

Kategorija: Zbirateljstvo

Cena: 1 €

la banque n'est plus nécessaire avant que le prêt ne soit favorable. nous émettons des prêts personnels de 2000 à 1 000 000 avec un taux d'intérêt nominal de 1,5%, quel qu'en soit le montant. merci de nous contacter pour vos prêts personnels: [e-mail: issoti.manuela750@outlook.fr]

Kategorija: Storitve

Cena: 1 €

v ponudbi imamo veliko izbiro otroških posteljic, zibelk, previjalnih miz. med drugim je na voljo tudi posteljina za zibelko, da vaš otročiček mirno spi. več: https://www.otroska-trgovina.com/otroska-oprema/posteljnina-za-zibelke

Kategorija: Spalni program

Cena: Pokličite za ceno

gradnja škarpe je kar zahteven postopek, zato je bolje, da ga prepustite strokovnjakom kateri imajo izkušnje pri različnih škarpah. več informacij: https://www.libelagroup.si/kaj-delamo/skarpe/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

če vas zanima, kaj vse vplive na ceno za odkup diamantov, potem ste na pravem naslovu. več informacij dobite na naši spletni strani: http://www.odkup-zlata.net/odkup-diamantov

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

bluetooth slušalke so zelo uporabna dodatna oprema pri mobilnem telefonu. prva prednost je ta, da so brezžične in nimamo težav s kablom. hkrati pa lahko poslušamo glasbe, sprejemamo klice ali pa se poveže na katero drugo napravo. več osamih napravh: https://www.a1.si/dodatki-za-telefone/bluetooth-slusalke-za-telefon

Kategorija: Oprema in dodatki

Cena: Pokličite za ceno

v kolikor želite, da vas potencialni kupci vaših izdelkov ali storitev najdejo na spletu, vam oglaševanje na googlu lahko precej izboljša in pospeši vašo prodajo. prednost oglaševanja je ta, da so oglasi ciljno naravnani in se prikažuje uporabniku, ki išče ravno to kar vi ponujate. več informacij: https://adwords.dominatus.si/google-oglasevanje-v-iskalnem-omrezju-search

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

masivne jedilne mize, ki jih ima podjetje pani na voljo so narejena iz hrastovega, bukovega in orehovega lesa. več o sami ponudbi jedilnih miz preverite na tej povezavi: https://www.pani.si/jedilne-mize

Kategorija: Pohištvo

Cena: Pokličite za ceno

v kolikor ne veste kam na izlet s kolesom, preverite kakšne kolesarski poti gorenjska nudi. več lahko najdete v samem članku: https://www.aktivni.si/ostali-sporti/kolesarstvo/najlepse-kolesarske-poti-v-sloveniji/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

nakit swarovski izdelujejo že več kot 100 let. vizija ustanovitelja daniela swarovskega je bila izdelava "diamanta za vse". preverite prelep nakit iz kristalov swarovski: https://zlatarnamursic.si/shop/86-nakit-swarovski

Kategorija: Modni dodatki

Cena: Pokličite za ceno

vip prevozi, ki vam jih nudi podjetje agio vam omogoča, da lahko najemete luksuzen avto in voznika, namenjeno je za poslovne in zasebne uporabnike. na voljo pa so vam vozila bmw serije 5,7, x6 in tudi luksuzen kombi za 7 ljudi. več informacij: https://www.agio.si/vip-prevozi/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

ultrazvok trebuha nam pomaga pri preverjanju zdravja organov. hkrati pa se pregleda žolčnik, jetra, trebušno slinavko in druge organe. več informacij: https://ultralab.si/ultrazvok-pregledi/ultrazvok-trebuha

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj