Država je preprosto ignorira oziroma diskriminara geotermalno energijo!

Objavil/a Vojko Bernard, dne 2009-11-21 ob 12:58:50

Spoštovani Janez Kopač pristojna oseba za energijo v RS!

Ne glede na želje in vsako vrstno lobiranje posameznikov se bližamo vedno večji rabi energije pridobljeni iz primarnih trajnih virov. V cilju zmanjševanja klimatskih sprememb je pričakovati še večji trend povečanja rabe.

In ko analiziramo državno pomoč investicijam za pretvarjanje primarne energije v potrošniku uporabno energijo ugotovimo preprosto,da država preprosto ignorira oziroma diskriminara geotermalno energijo in nje uporabo. osebno sem prepričan, da bi moralo prav Ministrstvo za okolje in prostor, v katerega pristojnosti je varovanje našega okolja in posledično povečana raba trajnih virov energije ustrezno ukrepati v smislu povečanja rabe trajnih virov energije v cilju zmanjševanja rabe fosilnih goriv.

V analiziranju ugotavljamo maslednje_

- proizvodnja električne energije iz mHE je subvencionirana investitorjem skozi prodajno ceno kilowatne ure,

- proizvodnja električne energije  s pomočjo fotonapetnih celic iz solarne energije je investitorjem subvencionirana skozi prodajno ceno kilowatne ure,

- proizvodnja električne energije s pomočjo vetrne energije je prav tako podobno predvidena, da bo subvencirana.

- proizvodnja toplotne energije s pomočjo biomase v daljinskem sitemu je subvecionirana z nepovratno udeležbo pri investicij.

Raba geotermalne energije kot primarnega vira energije v primeru daljinskega ogrevanja ni nikakor subvencionirana_

V Sloveniji sta dva sistema daljinskega ogrevanja s primarno rabo geootermalne energije_

- Murska Sobota, dve črpalni vrtini ( ena v upraljanju Komunalnega podjetja in druga v upravljanju hotela Diane), sistem ni dokončan,

- Lendava, Nafta geoterm d.o.o. izvaja daljinsko ogrevanje in še ni dokončan,

- Dobrovnik pripravljeni projekti za daljinsko ogrevanje, ker ni željene državne pomoči .

V Sloveniji je že izvedenih cca 10 projektov javnih objektov ( šolski in poslovni objekti ) brez državjne pomoči.Nobeden teh objektov ni bil deležen državne pomoči.

Izvedenih je prav tako cca 100 individualnih objektov. Zasebni objekti so bili nekateri deležni v preteklosti državne subvencije v višini 2150 eur.

Individualni objekti z rabo biomase se subvencionirajo.

Za vse izvedene projekte je možno "post festun" izračunati njihovo učikovitost, pri tem je mišljeno koliko kurilnega olja so nadomestili in koliko manj toplogrednih emisij je bilo proizvedeno manj.

res je ,da je bilo porabljeno nekaj električne energije, toda električna energija je slovenski proizvod.

Prav tako je mogoče izračunati učinek zmanjšanega uvoza naftnih derivatov.  

Iz teh navedb je zaključiti, da je raba geotermalne energije resno diskriminirana in so investitorji v podrejenem položaju, kot investitorji.

K temu je dodati še dejstvo,da vgradnja doma proizvedenih toplotnih črpalk pomeni delovanje kovinsko predelovalne industrije in nadaljevanje razvoja domačega znanja. Pred desetimi leti smo imeli celo dve tovarni za proizvodnjo ( LTH Škofja loka in Gorenje Velenje ).

Iz tega sledijo naslednji moji predlogi_

Varianta A

-  država nameni skladno s svojimi predpisi subvencioniranje investicije v višini 20 % od preračunske vrednosti. Takšne pomoči naj bi bili deležni investiroji_

- daljinsko ogrevanje lokalne skupnosti,

- ogrevanje večstanovansjkih objektov in poslovnih objektov,

- investicaja v geotermalno elektrarno.

Individualni objekti se rešujejo izven tega konteksta.

Varianta B

- upravljalcem daljinskega ogrevanja z geotermalno energijo država določeno časovno obdobje na podlagi

izdanih računov uporabnikom priznava pribitek 20% ,

Varianta C

- država plačuje investitorjem določeno časovno obdobje izračunano na podlagi zmanjšanja emisij toliko kolikor bi znašal za enako vrednost nakup emisjiskih kuponov x 3.

Pred državo je plačilo nakupa emisijskih kuponov,ker nismo dogovorjeno zmanjšali toplogrednih emisij.

Iz približnega izračuna sledi , da bo v naslednjih letih potrebno letno plačati 20 miljonov eur. Malo računskih operacij in  bi lahko izračunali koliko emisij bi proizvedli manj, če bi letno uporabili enako količino sredstev za subvencije.

Morda vas s tem pisanjem nadlegujem, toda slej kot prej bo podobno napisal nekdo drug, Želim povedati, da problem je aktualen in je potrebno pristopiti k reševanju.

Hvala za branje.

ALPE ADRIA GREEN

 

ODGOVOR

Vpliv energetske oskrbe na poslovanje z nepremičninami in EU predpisi o toplotni zaščiti stavb

mag.Janez Kopač

Ministrstvo za gospodarstvo

Direktorat za energijo

Savska cesta 3

Ljubljana

POVZETEK

Klimatske spremembe in odvisnost EU od uvoženih energentov so so nas prisilile v zasuk k rabi obnovljivih virov energije (OVE) in k učinkoviti rabi energije (URE). Ambiciozne cilje bomo lahko dosegli le s številnimi novimi manjšimi elektrarnami na OVE, z bistveno boljšo URE in z bistveno večjo rabo OVE za ogrevanje stavb.

Država poskuša vplivati na ravnanje prebivalcev, investitorjev in upravnikov s prisilo in s spodbudami. Prisilo predstavljajo_

- zahteva po obsežni toplotni zaščiti stavb in zaveza za zagotavljanje najmanj 25% moči za energetsko rabo stavbe iz OVE;

-obveza po izdelavi energetske izkaznice za stavbe v javni rabi ter za stavbe, ki jih lastniki prodajajo/ dajejo v najem;

-delitev stroškov za toploto v večstanovanjskih stavbah po dejanski porabi.

V bodoče bo pri novih stavbah dovoljeno le ogrevanje z uporabo OVE in s soproizvodnjo elektrike in toplote. Fosilna goriva bodo obremenjena s posebnim prispevkom za URE. V prihodnje bodo vse nove stavbe energetsko samozadostne.

Med spodbude sodijo subvencije za elektriko iz OVE in iz soproizvodnje, subvencije občanom za energetsko učinkovito obnovo stavb, ugodni krediti za rabo OVE in za ukrepe URE, proračunska sredstva za energetsko učinkovito sanacijo obstoječih stavb v javnem sektorju, uporabo sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na OVE in kogeneraciji ter za večje individualne sisteme ter daljinske in skupinske sisteme za proizvodnjo toplote in električne energije s poudarkom na OVE in kogeneraciji.

Neizkoriščena poslovna priložnost je pogodbeno znižanje stroškov za energijo. V prihodnje bo bistveno poenostavljena raba geotermalne energije, poslovna priložnost pa bodo tudi manjši komercialni sistemi daljinskega ogrevanja.

Ključne besede_ obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, energija, ogrevanje,

ABSTRACT

Climate changes and European dependency on imported energy sources pressed us to plan to use more renewable sources of energy (RSE) and to be more energy efficient (EE). Ambitious goals are reachable only with plenty of small power plants on RSE, with bigger energy efficiency and with using RSE for heating.

The state tries to influence on behaviour of citizens, investors and building operaters with pressure and stimulations. Pressure is represented by_

-obligation for isolation of buildings and a request to supply 25% of power for energy use of the building from RSE;

-obligation of energy certificate for buildings in public use and for sold or rented private buildings;

-division of costs for heating on the basis of individual use.

In the future every new building will be allowed to be heated only by RSE or by combined heat and power (CHP). Fossil fuels will be charged by special tax. All buildings in the future will be energy self sufficient.

Stimulations are subsidies for electricity from RSE and CHP, subsidies for EE reconstruction of buildings, cheap credits for using RSE and for measures related with EE. Up till now unused business opportunity is contract for lowering costs for energy. In the future we plan completely free usage of geothermal energy smaller and private systems of district heating.

Key words_ renewable energy sources, energy efficiency, energy, heating

1.Obsedenost z obnovljivo prihodnostjo

Klimatske spremembe in odvisnost Evrope od uvoženih energentov so Evropsko unijo prisilile v močan zasuk k rabi obnovljivih virov energije in k energetski učinkovitosti. Tako je nastal podnebno-energetski paket direktiv, ki za Slovenijo določa ambiciozen cilj_ do leta 2020 moramo kar 25% vse porabljene energije pridobiti iz obnovljivih virov. In nedoseganje tega cilja bo sankcionirano z visokimi kazenskimi vplačili v evropski proračun, tako da gre tokrat zares. Ta hip smo nekje pri dobrih 16% in za izpolnitev ciljev potrebujemo približno toliko dodatne energije iz obnovljivih virov, kot je danes dajejo vse slovenske reke skupaj. Ker dodatnih rek za energetsko izrabo nimamo, bomo cilj (morda) dosegli le s številnimi novimi manjšimi elektrarnami na obnovljive vire energije, z bistveno večjo energetsko učinkovitostjo in z bistveno večjo rabo obnovljivih virov energije za ogrevanje stavb.

Kar okrog 40% vse energije porabimo za ogrevanje, hlajenje, razsvetljevanje in delovanje stanovanjskih stavb in ambicija Evropske komisije je, da bi to porabo do leta 2020 znižali za eno tretjino. Vse to bo moč uresničiti le tako, da bomo stavbe čimbolj toplotno izolirali, za ogrevanje v čimvečji meri uporabljali energijo biomase, sonca in zemeljsko toploto ter čimveč potrebne energije, tudi električne, pridobili v oz. na samih stavbah. Vsi ti procesi bodo seveda veliko stali in imeli velik vpliv na urbanizem, arhitekturo, industrijo, na vsakega posameznika in seveda na vse, ki se ukvarjajo z nepremičninami.

Država poskuša vplivati na ravnanje prebivalcev, investitorjev in upravnikov s prisilo in s spodbudami. Zato sem vse opisane ukrepe, že obstoječe in nastajajoče, razdelil v poglavji »palica« in »korenček«.

2.Palica

 • Pravilnik o učinkoviti rabe energije v stavbah – PURES (UL RS 93/2008)

Ta predpis je bil v javnosti deležen mnogo žolčnih polemik in v resnici ni dovolj dodelan. Predpisal ga je še prejšnji minister za okolje tik pred koncem mandata in bi moral začeti veljati letos 1. julija. Dejansko je tudi začel veljati, a hkrati do 1.julija 2010 še vedno velja Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (UL RS 42/02), ki je bistveno manj zahteven in zato cenejši za graditelje. Zato se seveda vsi investitorji odločajo zanj.

PURES določa bistveno večje zahteve v zvezi s toplotno zaščito stavb, določa pa tudi, da se mora v stavbah zagotavljati najmanj 25% moči za gretje, prezračevanje, hlajenje in toplo pitno vodo, z obnovljivimi viri energije, in sicer z aktivno uporabo enega ali več virov v lastnih napravah, ki jih predstavljajo_ toplota okolja, sončno obsevanje, biomasa, geotermalna energija in energija vetra, ali predviden priključek na naprave za pridobivanje toplote ali hlada iz obnovljivih virov energije zunaj stavbe.

Ministrstvo za okolje in prostor je napovedalo spremembo PURES še v letošnjem letu.

 • Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona – EZ-C (UL RS 70/2008)

Energetska izkaznica (68.b člen)

Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo. Investitor novozgrajene stavbe mora energetsko izkaznico pridobiti pred vložitvijo zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Energetska izkaznica novozgrajene stavbe mora izkazovati izpolnjevanje zahtev predpisa, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah. Energetska izkaznica je obvezna sestavina projekta izvedenih del. Veljavnost energetske izkaznice je 10 let. Register energetskih izkaznic vodi ministrstvo, pristojno za energijo. Register energetskih izkaznic je javen. Podatki iz registra energetskih izkaznic se povežejo s podatki iz katastra stavb.

Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb (UL RS 77/09) že velja od 17.oktobra letos dalje. Poleg prodajalcev nepremičnin in najemodajalcev še posebej zavezuje javni sektor. Energetska izkaznica mora biti nameščena na vidnem mestu v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 1000 m2, ki so v lasti države ali lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oziroma organizacije ter sodijo med stavbe javne uprave, stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, stavbe za zdravstvo ter stavbe za kulturo in razvedrilo.

Obvezna delitev in obračun stroškov za toploto v večstanovanjskih in drugih stavbah po dejanski porabi je po 94.členu EZ-C obvezena za vse stavbe z najmanj štirimi posameznimi deli, ki se oskrbujejo s toploto prek skupnega sistema za ogrevanje Rok za uvedbo meritev je do 1.10.2011.

 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona EZ-D

V pripravi so nove spremembe energetskega zakona. Med drugim je v predlogu več zavez v zvezi z energetsko oskrbo stavb_

-občine morajo v svojih prostorskih in drugih aktih zagotoviti prednostno uporabo energetsko učinkovitega in okoljsko sprejemljivega načina ogrevanja v naslednjem vrstnem redu_

1. z uporabo obnovljivih virov energije,

2. s soproizvodnjo elektrike in toplote z visokim izkoristkom

Drugačen način ogrevanja (izključno z uporabo premoga, plina, mazuta ali kurilnega olja) v novo načrtovanih območjih poselitve v bodoče sploh ne bo več dovoljen.

 • Predlog uredbe o zagotavljanju prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Na podlagi 66.b člena EZ-C vlada predpiše prispevek za učinkovito rabo energije in določi obvezen minimalni letni prihranek energije. Uredba je še v vladni proceduri in je težko napovedovati njeno končno vsebino. Lahko pa opišem trende, ki mu bo uredba zagotovo sledila. Verjetno bodo morali zavezanci (dobavitelji toplote iz daljinskega ogrevanja, plina, elektrike ter prodajalci nafte in naftnih derivatov) pri končnih odjemalcih zagotoviti doseganje prihranka energije v višini najmanj 1,5 % letno. Zavezanci bodo morali od končnih odjemalcev pobirati prispevek za učinkovito rabo energije, ki ga bodo lahko porabili za lastne programe energetske učinkovitosti. Če pa teh programov ne bodo imeli ali pa jim jih Eko sklad ne bo odobril, bodo morali zbrani prispevek vplačevati na račun Eko sklada, ki bo sam dodeljeval subvencije za spodbujanje ukrepov za varčno rabo energije in za povečano rabo obnovljivih virov energije. Kolikšna bo višina prispevka je ta trenutek še nemogoče povedati. Je pa namen direktorata, ki ga vodim, da pretežni del obremenitve preusmerimo na odjemalce fosilnih goriv (plin, premog, nafta in naftni derivati), saj je cena elektrike že obremenjena s precej visokim prispevkom za obnovljive vire energije. Med drugim je naš cilj, da bi ceno kurilnega olja postopoma skozi več let poviševali tako, da bi jo na koncu izenačili s ceno dizelskega goriva.

 • Direktiva o spremembah Direktive o energetski učinkovitosti stavb

Evropska komisija je lani predlagala preoblikovano Direktivo o energetski učinkovitosti stavb, ki bo predvidoma še v decembru letos sprejeta. Obstoječa Direktiva o energetski učinkovitosti stavb (2002/91/ES) je iz leta 2002 in ne sledi ambicioznim ciljem EU.

Konkretne zahteve glede energijske učinkovitosti stavb izvirajo iz nacionalnih gradbenih predpisov in Evropska komisija meni, da jih je potrebno izboljšati in čimbolj poenotiti.

S predlaganimi spremembami glede energetske učinkovitosti bodo energetske izkaznice predstavljale še pomembnejšo vlogo pri označevanju energetsko učinkovitih stavb.

Razširjeno bo tudi svetovanje na celotni ogrevalni sistem. Strokovnjaki za preglede ogrevalnih in klimatskih sistemov bodo svetovali potrošnikom glede boljše uporabe teh aparatov, izboljšanja njihovega delovanja ali predlagali njegovo zamenjavo. Države članice bodo morale zagotavljati kakovost izkaznic in inšpekcijskih pregledov.

Področje uporabe preoblikovane direktive je razširjeno tudi na področju obstoječih stavb, na katerih se opravljajo velika prenovitvena dela. Le ta morajo izpolnjevati določeno raven energetske učinkovitosti, in to ne bo veljalo le za stavbe z nad 1000 m2 uporabne površine, kakor je v sedanji direktivi. Ta obveznost bo veljala tudi za večje prenove obstoječih stavb, pri čemer se za večjo prenovo šteje naložba, ki znaša več kot 25 % vrednosti stavbe (brez zemljišča) ali pa se pri več kot 25 % ovoja stavbe prenovi konstrukcija.

Države članice bodo morale pripraviti tudi akcijske načrte za povečanje števila stavb z ničelno energijo oziroma z nizko vsebnostjo ogljika, kot so pasivne hiše.

Od 30. junija 2014 bo prepovedano zagotavljanje spodbud za izgradnjo ali prenovo stavb, ki ne izpolnjujejo minimalnih zahtev glede energijske učinkovitosti. Pri načrtovanju novih stavb bo za projektante obvezna preučitev alternativnih sistemov ogrevanja (na obnovljive vire energije).

Evropski parlament, ki sprejema direktivo, je z amandmajem dodal obveznost, da bo od 1.1.2019 dalje vsaka nova neindustrijska stavba energetsko samozadostna. Vprašanje je, če bo tak člen v končnem besedilu direktive sprejet, a vsekakor kaže trend prihodnjega razvoja pri energetski oskrbi stavb. Že čez deset let bo povsem običajno, če bo imela katerakoli stanovanjska ali poslovna stavba svojo toplotno črpalko, fotovoltaične panele, sončne kolektorje, vetrnico ali eolsko turbino in kogeneracijo s kombinirano rabo sončne energije in plinskega gorilca ali pa kotla na pelete ali sekance. In kot je danes običajno, da elektriko dobivamo iz nekaj večjih elektrarn, je bilo nekoč običajno, da so redke računalnike imele le nekatere državne institucije, banke in inštituti. Toda, kot je danes običajno, da ima vsakdo sam svoj računalnik in internet sestavlja milijone majhnih računalnikov, tako bo nekoč običajno, da bo elektroenergetski sistem sestavljen iz tisočev majhnih elektrarnic na obnovljive vire energije.

2.Korenček

 • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (UL RS 37/2009)

S to uredbo je določena višina in trajanje pomoči investitorjem glede na velikost in tehnologijo soproizvodnje toplote in elektrike (SPTE). Do podpor so upravičene naprave SPTE z visokim izkoristkom do 200 MW električne moči ne glede na to, ali so v sistemu daljinskega ogrevanja ali v industriji.

Referenčni stroški proizvodnje električne energije in koristne toplote v proizvodnih napravah SPTE so indikativni stroški proizvodnje električne energije in toplote za posamezne reprezentativne skupine ter velikosti proizvodnih naprav s soproizvodnjo, ki temeljijo na objavljenih strokovnih podatkih o investicijskih in obratovalnih stroških za posamezne energetske tehnologije in velikosti proizvodnih naprav, ekonomskih in finančnih parametrih vlaganja in obratovanja, cenah energentov ter drugih stroških, povezanih s proizvodnjo električne energije in toplote v Sloveniji.

Nespremenljivi del referenčnih stroškov se ugotavlja na vsakih 5 let oziroma tudi prej, če se bistveno spremenijo investicijski in nespremenljivi del obratovalnih stroškov proizvodnih naprav ter drugi parametri vlaganja, ki so bili podlaga za določitev referenčnih stroškov.

Spremenljivi del referenčnih stroškov se bo ugotavljal letno oziroma tudi pogosteje na podlagi napovedi referenčnih cen energentov, ki jih bo objavljala Agencija za energijo.

Referenčni stroški so podlaga za določanje cen za zagotovljeni odkup in za višino obratovalnih podpor. Naprave SPTE do nazivne električne moči 1 MW lahko izbirajo med zagotovljenim odkupom ali finančno pomočjo za tekoče obratovanje. Naprave SPTE z nazivno električno močjo, višjo od 1 MW, bodo lahko zaprosile le za finančno pomoč za tekoče poslovanje. Za proizvodne naprave se bo za ves čas trajanja pogodbe o zagotavljanju podpor uporabljal nespremenjeni del referenčnih stroškov, ki so veljali, ko so prejele odločbo o upravičenosti do podpor in so sklenile pogodbe o zagotavljanju podpor.

O upravičenosti do podpore bo odločala Agencija za energijo z odločbo. Podpore se zagotavljajo 10 let oziroma pri pretežno novih napravah tudi krajši čas, ki pomeni razliko med 10 leti in dejansko starostjo proizvodne naprave.

Posebej je pri tej uredbi lahko za upravljalce večstanovanjskih stavb zanimiva proizvodnja električne energije v nizko- temperaturni (130oC) ORC napravi, ki omogoča dodaten izkoristek in s tem upravičenost do subvencije.

 • Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (UL RS 37/2009)

S to uredbo sta za proizvajalce elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) določena višina in trajanje pomoči glede na velikost in tehnologijo proizvodne naprave OVE. Pri določanju podpore za posamezno napravo OVE se upoštevajo trajnostna merila z vidika biomase pri proizvodnji električne energije, trajnostna merila pri izrabi vodotokov, gnojevke in prostora za fotovoltaiko. Upoštevata pa se tudi velikost družbe, ki je upravičena do podpore, in njen tržni delež. Do podpor so upravičene proizvodne naprave OVE do 125 MW električne moči.

Referenčni stroški proizvodnje električne energije iz OVE so indikativni stroški proizvodnje električne energije posamezne reprezentativne skupine in velikosti proizvodnih naprav, ki temeljijo na objavljenih strokovnih podatkih o investicijskih in obratovalnih stroških za posamezne energetske tehnologije ter velikosti proizvodnih naprav, ekonomskih in finančnih parametrih vlaganja in obratovanja, cenah energentov ter drugih stroških, povezanih s proizvodnjo električne energije in toplote v Sloveniji.

Referenčni stroški proizvodnje električne energije v proizvodnih napravah OVE se izkazujejo kot nespremenljivi del referenčnih stroškov in kot spremenljivi del referenčnih stroškov. Nespremenljivi del referenčnih stroškov se ugotavlja na vsakih 5 let oziroma tudi prej, če se bistveno spremenijo investicijski in nespremenljivi del obratovalnih stroškov proizvodnih naprav OVE ter drugi parametri vlaganja, ki so bili podlaga za določitev referenčnih stroškov.

Spremenljivi del referenčnih stroškov se bo ugotavljal letno oziroma tudi pogosteje na podlagi napovedi o referenčnih cenah energentov, ki jo bo objavljala Agencija za energijo.

Referenčni stroški so podlaga za določanje cen za zagotovljeni odkup in za višino obratovalnih podpor. Proizvodne naprave OVE do nazivne električne moči 5 MW lahko izbirajo med zagotovljenim odkupom ali finančno pomočjo za tekoče obratovanje. Naprave OVE z nazivno električno močjo, višjo od 5 MW, bodo lahko zaprosile le za finančno pomoč za tekoče poslovanje. Za proizvodne naprave OVE se bo za ves čas trajanja pogodbe o zagotavljanju podpor uporabljal nespremenljivi del referenčnih stroškov, ki so veljali, ko so prejele odločbo o upravičenosti do podpor in so sklenile pogodbe o zagotavljanju podpor.

O upravičenosti do podpore bo odločala Agencija za energijo z odločbo. Podpore se zagotavljajo 15 let.

 • Eko sklad

Eko sklad redno kreditira podjetja in občane z zelo nizko obrestno mero (3,9% za občane in EURIBOR+0,3% za podjetja) za ukrepe učinkovite rabe energije, energetsko učinkovito prenovo stavb in vgradnjo naprav za ogrevanje prostorov in tople vode na obnovljive vire energije ter za proizvodnjo električne energije in kogeneracijo na obnovljive vire energije.

Eko sklad dodeljuje tudi nepovratne finančne spodbude občanom za solarne ogrevalne sisteme, za energetsko učinkovito obnovo obstoječih stanovanjskih stavb in za gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih hiš. Doslej je sklad ta sredstva črpal iz enkratne dotacije, v bodoče pa bo stalen vir za tovrstne spodbude prispevek za učinkovito rabo energije.

 • Kohezijski sklad

V letih 2007-2013 je Sloveniji za t.im. trajnostno rabo energije skupaj z lastno soudeležbo v evropskem proračunu na voljo 187 mio EUR. Zaenkrat ni bilo porabljenega še nič, je pa objavljen razpis za sofinanciranje sistemov za daljinsko ogrevanje na lesno biomaso.

Iz kohezijskega sklada bomo spodbujali naložbe za_

-energetsko učinkovito sanacijo obstoječih stavb v javnem sektorju, gradnjo nizkoenergijskih in pasivnih stavb v javnem sektorju, uporabo sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje

in klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na obnovljivih virih energije in kogeneraciji;

− učinkovito rabo električne energije_ izvedbo ukrepov v industriji, javnem in storitvenem sektorju;

− inovativne sisteme za lokalno energetsko oskrbo_ večji individualni sistemi ter daljinski in skupinski sistemi za proizvodnjo toplote in električne energije s poudarkom na obnovljivih virih energije in kogeneraciji;

− demonstracijske in vzorčne projekte ter programe energetskega svetovanja, informiranja in usposabljanja porabnikov energije, potencialnih investitorjev, ponudnikov energetskih storitev ter drugih ciljnih skupin.

 • Pogodbeno znižanje stroškov za energijo

Instrument pogodbenega znižanja stroškov za energijo se izvaja po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (UL RS 127/2006) in Pravilniku o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (UL RS 32/2007), pri čemer je za projekt treba pripraviti dokumentacijo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (UL RS 60/2006). Žal doslej ni bilo še niti enega takega programa. Ocenjujem, da sta zakon in pravilnik tako toga in neživljenska, da ta ukrep težko uvrstim v rubriko »korenček«.

Nasprotno pa je težko razumeti zakaj v poslovanju v zasebnem sektorju ni več takšnih pogodbenih odnosov, saj je renta oz. »učinkovitostna dividenda« od prihranka stroškov za energijo privlačna tako za posamezna gospodinjstva, kot za investitorje v energetsko sanacijo stanovanj ali stavb. V ZDA se je v času recesije pokazala množična preusmeritev nepremičninskih agencij in upravnikov stanovanj v pogodbeno znižanje stroškov za energijo, saj imajo prav taka podjetja najlažji dostop do uporabnikov stanovanj in največ vedenja o njih.

 • Predlog novega rudarskega zakona

V vladni proceduri je nov rudarski zakon. V zvezi s toplotno oskrbo stavb je v njem predvidena pomembna novost v zvezi z rabo geotermalne energije. Predvidena je povsem prosta raba geotemalne energije za kogarkoli, pri čemer za vrtine do 100 m globine ne bo potrebno nikakršno dovoljenje več, le obvestilo inšpekciji in Geološkemu zavodu.

 • Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona EZ-D

V predlogu zakona, ki sem ga omenil že v poglavju »Palica« predvidevamo izjemo pri organizaciji daljinskega ogrevanja, ki je načeloma lokalna gospodarska javna služba. Načrtujemo, da se bo daljinsko ogrevanje lahko izvajalo tudi kot komercialna oskrba končnih odjemalcev z uporabo obnovljivih virov energije ali soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom, če na omrežje komercialne distribucije ni priključenih več kot deset končnih odjemalcev ali če glede na razpoložljiv vir ali kapaciteto omrežja maksimalna možna dobava energije vsem odjemalcem na omrežju hkrati ne presega 1 MWh/h.

 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (UL RS 71/2009)

Energetska obnova stavb, še posebej takih, ki so v etažni lastnini, je lahko neskončno zapletena zaradi iskanja soglasja vseh solastnikov. Zato je pred kratkim vlada s spremembo omenjene uredbe omogočila celo vrsto del brez predhodne pridobitve gradbenega dovoljenja. Med takšna dela po novem spadajo tudi_

– vgradnja naprav oziroma kotlovnic za proizvodnjo tople in vroče vode vseh vrst in kapacitet ter izvedba njihovih priključkov na vročevode, parovode in toplovode, različnih tlačnih stopenj in materialov;
– vgradnja hladilnih naprav, ki so namenjene za hlajenje prostorov v posameznih stavbah, vseh vrst in kapacitet ter izvedba njihovih priključkov na razvode hladu in kondenzacijske vode, različnih tlačnih stopenj in materialov;
– prestavitev posameznih glavnih in priključnih vročevodov, parovodov, kondenzacijskih vodov, toplovodov in razvodov hladu, različnih tlačnih stopenj in materialov ter drugih delov vročevodov, parovodov, kondenzacijskih vodov, toplovodov in razvodov hladu, vključno s spremembo dimenzije in materiala.

4.Zaključek

Ključ do uspeha za bolj trajnostno rabo energije v Sloveniji je energetska učinkovitost pri energetski oskrbi stavb in večja raba obnovljivih virov energije pri tem. Ker ukrepi energetske učinkovitosti in vgradnje proizvodnih naprav na obnovljive vire energije nekaj stanejo, država, tudi na pritisk Evropske unije, s predpisi sili investitorje v primerno energetsko oskrbo oz. toplotno izolacijo, z mnogimi ukrepi pa to tudi spodbuja. Več pomembnih novosti, predstavljenih v besedilu, je v trenutno nastajajočih predpisih in upam, da bom po časovnem zamiku med pisanjem referata in srečanjem v Portorožu že lahko poročal o njihovi realizaciji.

Povsem neizkoriščena možnost zniževanja rabe energije je na žalost zaradi preveč togih predpisov pogodbeno znižanje stroškov za energijo v javnem sektorju, ki pa, težko razumljivo, niti v zasebnem sektorju ni prepoznano kot velika poslovna priložnost.

ALPE ADRIA GREEN


profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Vojko Bernard
Vojko Bernard
Objavil/a 2009-11-21 12:58:50 (Nov 21, 2009)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE O SMRADU!
AAG je prejel priznanje za najboljši promocijski projekt URE /OVE 2019
Odprto je glasovanje Financ za najboljši energetski projekt
AAG je podal pripombe na dopolnjen osnutek OPN Občine Loški Potok
AAG podala pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
AAG bo na 11. Informativi 2019 predstavil “Izobraževalno – ozaveščevalni projekt E-POL”
Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno onesnaževanje
Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.
AAG vložila tožbo na Upravo Sodišče na Odlok Vlade RS o ukrepu odzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave
Peticija proti odstrelu rjavega medveda 2018 – 2019
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Oktober 2019
PTSČPSN
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Oglasi

Vsi oglasi tega uporabnika

v aag pričenjamo z 16. januarjem  2017 z izvajanjem projekta brezplačno pravno svetovanje. v kolikor potrebujete pravni nasvet iz kateregakoli področja prava, se oglasite v času uradnih ur v prostorih po spodaj navedenem urniku oz. nas kontaktirajte na naslov:  projekt je prvenstveno namenjen socialno šibkejšim posameznikom, ki jim želimo olajšati vključevanje v družbo in dostop do pravnih nasvetov. prav tako pa bomo pomagali še naprej civilnim iniciativam, društvom in posameznikom, ki imajo probleme na področju okolja, narave in zdravja kot posledice nezdravega okolja v katerem živijo. na svetovanju vam bo naš pravnik odgovoril na pravno vprašanje, vam razložil vsebino in postopke omenjene zadeve ter vam predlagal možnosti oz. pot naprej. vojko bernard

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja: 1)  mediacije s področja okoljskih sporov  2) zastopanje  občananov ali skupin občanov  priprava dokumentacije in nudenje pomoči na obravnavah 3) svetuje občinam, podjetjem in posameznikom s področja okoljevarstva   več na:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/mediacije-zastopanje-svetovanja/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja neodvisno od državnih zavodov ter politike pojetij,  meritve imisij z cerex hound prenosnim multi-analizatorjem plina razvit za odkrivanje plinov z ppb natančnostjo. naprava je izdelana tako, da lahko odkriva koncentracije več plinov v zmesi, hkrati. prenosni multi-analizator daje rezultate laboratorijske kakovosti v realnem času z uporabo ultravijolične absorpcijske svetlobe – podobno kot pri klasičnih infrardečih detektorjih, vendar na meritve mnogih  plinih, ki so zdravju škodljivi ne ovira niti vodna para. analizator je odporen proti vremenskim vplivom in z vgrajenim računalnikom z operacijskim sistemom windows 7 in deluje z brezžično komunikacijo. ta naprava ima dodaten ročni filter na cevi, ki je namenjen za delo v zadimljenem ali prašnem okolju ter v utesnjenih prostorih. opremljena je tudi z vremensko postajo, ki jo priključimo ob vsaki meritvi plinov in so vključeni tudi v končno poročilo.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

s pomočjo trikalnalnega multimetra, izvajamo meritve parametrov kvalitete pitne vode in povrršinskih vod (na morju, rekah, jezerih in drugod). kvalitativno in prostorsko uredimo rezultate meritev. preverjamo delovanje čistilnih naprav, izdelujemo študije po globini točkovne izmere naslednjih parametrov: – ph, – raztopljeni kisik, – prevodnost v laboratoriju z pf-12 napravo odkrivamo v vodi: - težke kovine - nitrite, nitrate, fosvate,...  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj