Prijava MOP protikorupciski komisiji

Objavil/a Vojko Bernard, dne 2008-04-09 ob 16:49:11


----- Original Message -----
From: vojko


Sent: Tuesday, April 08, 2008 7_51 PM

Subject: spletna stran - seznam nevladnih organizacij
Spoštovani!

 

Pošiljam Vam razpis ter odgovor MOP-a na vprašanje v zvezi z javnim naročilom za okoljski center. V GREENSLO Slovenija ( prej GORENJSKO EKOLOŠKO ZDRUŽENJE) smatramo, da je ministerstvo z točno navedenimi potecjalnimi koristniki sredstev ravnalo korupcisko. V kolikor, bi GREENSLO Slovenija imel možnost prijave na razpis, bi se tudi kandidirali.

 

Lep eko pozdrav!

 

Predsednik GREENSLO_

 

Vojko Bernard

 

Prešernova 26,4270 Jesenice, GSM_ 051 311 450, Tel_ 04 583 66 40, e-mail: greenslo@siol.com   

 

 


Spoštovani
hvala tudi za Vaš odgovor.

Da, res je_ Ministrstvo za okolje in prostor je konec novembra lani skupaj s konzorcijem petih NVO odprlo Okoljski center, ki ima sedež na Trubarjevi 50 v Ljubljani. Za vsa vprašanja glede postopkov izbora konzorcija NVO oz. izvedbe javnega naročila je pravi naslov Ministrstvo za okolje in prostor in ne izbrani konzorcij NVO. Zatorej Vam odgovarjamo naslednje_

Pojasnilo ostopka izbora omenjenega konzorcija NVO_
Ministrstvo za okolje in prostor je v začetku lanskega junija na podlagi (javno dostopnih) Navodil o oddaji javnih naročil male vrednosti izvedlo postopek javnega naročila z zbiranjem ponudb. Predmet javnega naročila je bil_ Uporaba prostorov in izvajanje ozaveščevalno-promocijskih aktivnosti v okoljskem centru Ministrstva za okolje in prostor.

Po omenjenih navodilih se postopek izvede na način, da se k oddaji ponudbe povabi 3 ponudnike.

Ker je ministrstvo želelo k oddaji ponudb pridobiti širši krog usposobljenih ponudnikov – torej nevladnih organizacij, ki delujejo na področju varstva okolja oz. trajnostnega razvoja, smo k sodelovanju povabili 10 nevladnih organizacij, in sicer tistih, ki so v obdobju od 2001 do vključno 2006 več kot trikrat pridobile sredstva preko javnega razpisa za sofinanciranje dejavnosti okoljskih nevladnih organizacij (t.i. »programsko sofinanciranje«, ki ga ministrstvo – kot najbrž veste - izvaja vsako leto), in so tako dokazale, da so primerne za izvajanje predmeta javnega naročila – to je uporaba prostorov in izvajanje ozaveščevalno-promocijskih aktivnosti v okoljskem centru.

Ministrstvo si je tudi v primeru omenjenega javnega naročila prizadevalo vzpodbujati mreženje nevladnih organizacij, ki delujejo na različnih področjih v okviru varstva okolja in ohranjanja narave. Zato smo kot pogoj za izbiro primernega ponudnika zahtevali organizacijsko obliko konzorcija ali povezave najmanj treh nevladnih organizacij.

Na izvedeno javno naročilo smo pridobili samo eno ponudbo konzorcija petih nevladnih organizacij z imenom Okoljski center, klub za uveljavljanje trajnostnega razvoja, v katerem so združeni: Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo, Umanotera, slovenska fundacija za trajnostni razvoj, CIPRA-zavod za varstvo Alp, Focus društvo za sonaraven razvoj in Inštitut za trajnostni razvoj.

Razpisna dokumentacija za postopek izvedbe javnega naročila:Najemnina za prostore okoljskega na Trubarjevi c. znaša 3.150 EUR mesečno.

Lep pozdrav!

Milena Janežič
Služba za odnose z javnostmi/PR Service
Ministrstvo za okolje in prostor/Ministry of the Environment and Spatial Planning
Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana, SI-Slovenia
Tel.: 01/ 478 7335
Phone: +386 1 478 7335
Faks: 01/ 478 7415
Fax: +386 1 478 7415

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

 
1. Zakoni in predpisi


 

Oddaja javnega naročila se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov_

·        Navodila o oddaji javnih naročil male vrednosti, št. 0071-15/2007 z dne 10/1-2007

·        Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS,  št. 128/2006 )

·        Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (ZRPJN, Uradni list RS, št. 78/99, 90/99; 110/2002, 42/ 2004, 99/04-ZRPJN-UPB 2),

·        Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2006 in 2007 (Uradni list RS, št. 116/2005),

·        Pravilnik o postopkih izvrševanja proračuna RS (Uradni list RS št. 47/03, 108/04 )

·        Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99, 64/01).

 

Subsidiarno pa velja poleg ZJN-1 tudi Zakon o splošnem upravnem postopku, poleg ZRPJN pa Zakon o pravdnem postopku.

    
2. Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo

 

Ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, v slovenskem jeziku. 

 
3.      Navedba ponudbenih dokumentov, ki jih mora predložiti ponudnik, da bo ponudba veljavna


 

Ponudbeni dokumenti, ki jih mora predložiti ponudnik,  da bo ponudba veljavna :

·      pravočasno predložena in pravilno označena ovojnica,

·      predložitev vseh zahtevanih dokumentov_

a)      Projektna naloga (Priloga 1) - s parafirano vsako stranjo posebej,

b)      Merila (Priloga 2) – parafirana,

c)      Vzorec dogovora o poslovnem sodelovanju (Priloga 3) - izpolnjen in podpisan, ter s parafirano vsako stranjo posebej,

d)      izpolnjen obrazec Ponudbe,

e)      dokazilo, opredeljeno v 1. alineji 4. točke obrazca Ponudbe,

f)        program aktivnosti konzorcija NVO za obdobje od julija 2007 do 30. aprila 2008, ki naj obsega tudi finančno konstrukcijo,

g)      reference oz. referenčni projekti konzorcija NVO na področju varstva okolja, v katerih so posebej izpostavljene izkušnje v nudenju podobnih storitev (za obdobje od 2003 do vključno 2007),

h)      seznam nacionalnih in EU procesov za obdobje od 2003 do vključno 2007,

i)        reference s strani mednarodnih mrež, za obdobje od 2003 do vključno 2007.

 
4. Pojasnjevanje razpisne dokumentacije


 

Pojasnjevanje vprašanj, ki zadevajo razpisno dokumentacijo in postopek razpisa, lahko ponudnik dobi osebno ali telefonično vsak delovni dan na telefonski številki 01 478 7335, Milena Janežič (Služba za odnose z javnostmi) ali preko e-naslova:milena.janezic@gov.si.

 

Potencialni ponudnik, ki potrebuje dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji in o predmetu razpisanih del, naj prošnjo pisno sporoči na naslov naročnika Dunajska c. 48, Ljubljana, pri čemer mora na dopisu napisati predmet javnega naročila. Naročnik bo pisni odgovor na vsako prošnjo za pojasnilo, ki bo prispela najkasneje tri (3) dni pred potekom roka za predložitev ponudb posredoval najkasneje v naslednjih treh dneh.. Naročnik bo v istem roku posredoval pisno pojasnilo tudi vsem ostalim pozvanim ponudnikom, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo.

 

Naročnik si pridržuje pravico do roka za predložitev ponudb spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na prošnjo za pojasnila, ki jo bo dobil od potencialnega ponudnika. Spremembe in dopolnila razpisne dokumentacije bo nemudoma brezplačno posredoval vsem ponudnikom, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo.

 

V kolikor pa bo naročnik ugotovil, da pomanjkljivosti v razpisni dokumentaciji onemogočajo pripravo kakovostnih in medsebojno primerljivih ponudb, bo razpis razveljavil.

 
5. Način, mesto in čas oddaje ponudbe


 

Ponudba mora biti oddana v ovojnici (kuverti). Ovojnica mora biti zaprta tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Opremljena in označena mora biti tako, da je_

 

§         na prednji strani naveden naslov naročnika; vidna oznaka "Ne odpiraj - ponudba" z navedbo predmeta razpisanih del in nalog,

§         na hrbtni strani navedeno ime in naslov ponudnika.

 

Način prispetja ponudbe ni predpisan. Mesto in čas oddaje ponudbe sta določena v  Povabilu k oddaji ponudbe.

 

Ponudbena dokumentacija mora biti izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in parafirana, kjer je to zahtevano ter razvrščena po vrstnem redu kot je določeno v vzorcu ponudbe. 

 
6. Navedba delov javnega naročila, za katere je dopustno predlagati ponudbo

 

Ponudnik lahko kandidira (odda ponudbo) samo za celotno javno naročilo.

 
7. Način ocenjevanja ponudb ter merila in postopki, ki se nanašajo na ugotavljanje in ocenjevanje usposobljenih ponudnikov


 

Ponudbe bo strokovna komisija ocenjevala ob upoštevanju meril iz točke 8 teh navodil. 

 
8. Merila


 

Merila so opredeljena v Prilogi 2.

 
10. Navedba, kako bodo obravnavane variantne ponudbe

 

Ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

 
11. Rok, do katerega morajo biti ponudbe veljavne


 

Rok, do katerega morajo biti ponudbe veljavne (opcija), je določen v obrazcu Ponudbe.

 
12. Navedba in opis postopkov, ki jih bo naročnik zahteval po tem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe


 

Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu dogovora o poslovnem sodelovanju najkasneje v osmih (8) dneh  po prejemu poziva k podpisu. Pogodba bo začela veljati v skladu s pogodbenimi določili.

 

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

 

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

 

V primeru ustavitve postopka, nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi ovirali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske  komisije.

 

Naročnik si pridržuje pravico, da iz finančnih razlogov v času pred izbiro ponudnika, razveljavi postopek oddaje javnega naročila, ne da bi bil zavezan, da prizadete ponudnike obvesti o razlogih za takšno dejanje.

 

 

 
13. Pravica do zahtevka za revizijo

 

Zahtevek za revizijo lahko vloži v roku osem (8) dni od prejema obvestila o oddaji naročila vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika skladno z 9. členom ZRPJN. Zahtevek mora biti vložen pri naročniku v dveh izvodih, kopijo zahtevka pa mora vlagatelj poslati ministrstvu, pristojnemu za finance.

 

Vlagatelj je ob vložitvi zahtevka za revizijo dolžan vplačati z zakonom določeno takso na račun pri Ministrstvu za finance, št.: 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora na plačilni nalog vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve_

 

1. model_          11

2. P1_               16110

3. P3_               7111290

4. P3_               00000004

 

profileimage
Všeč mi je
0
Komentarji
0
Ni komentarjev
Vojko  Bernard
Vojko Bernard
Objavil/a 2008-04-09 16:49:11 (Apr 09, 2008)
Starejša objava Novejša objava
KATEGORIJE OBJAVE
ZADNJE OBJAVE
ZAHTEVAMO TAKOJŠNJE SPREJETJE USTREZNE ZAKONODAJE O SMRADU!
AAG je prejel priznanje za najboljši promocijski projekt URE /OVE 2019
Odprto je glasovanje Financ za najboljši energetski projekt
AAG je podal pripombe na dopolnjen osnutek OPN Občine Loški Potok
AAG podala pripombe na Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save
AAG bo na 11. Informativi 2019 predstavil “Izobraževalno – ozaveščevalni projekt E-POL”
Predlog za uvedbo postopka Evropske unije proti Republiki Italiji zaradi kršitve okoljske zakonodaje v žaveljski železarni, ki povzroča tudi čezmejno onesnaževanje
Upravno sodišče je zadržalo izvajanje Odloka, ki dovoljuje odvzem rjavega medveda iz narave, od tega 175 z odstrelom, dokler ne presodi ali je ta zakonit.
AAG vložila tožbo na Upravo Sodišče na Odlok Vlade RS o ukrepu odzema osebkov rjavega medveda in volka iz narave
Peticija proti odstrelu rjavega medveda 2018 – 2019
ZADNJI KOMENTARJI
KATEGORIJE
IŠČI PO ARHIVU
Julij 2019
PTSČPSN
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Oglasi

Vsi oglasi tega uporabnika

v aag pričenjamo z 16. januarjem  2017 z izvajanjem projekta brezplačno pravno svetovanje. v kolikor potrebujete pravni nasvet iz kateregakoli področja prava, se oglasite v času uradnih ur v prostorih po spodaj navedenem urniku oz. nas kontaktirajte na naslov:  projekt je prvenstveno namenjen socialno šibkejšim posameznikom, ki jim želimo olajšati vključevanje v družbo in dostop do pravnih nasvetov. prav tako pa bomo pomagali še naprej civilnim iniciativam, društvom in posameznikom, ki imajo probleme na področju okolja, narave in zdravja kot posledice nezdravega okolja v katerem živijo. na svetovanju vam bo naš pravnik odgovoril na pravno vprašanje, vam razložil vsebino in postopke omenjene zadeve ter vam predlagal možnosti oz. pot naprej. vojko bernard

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja: 1)  mediacije s področja okoljskih sporov  2) zastopanje  občananov ali skupin občanov  priprava dokumentacije in nudenje pomoči na obravnavah 3) svetuje občinam, podjetjem in posameznikom s področja okoljevarstva   več na:  https://alpeadriagreen.wordpress.com/mediacije-zastopanje-svetovanja/

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

alpe adria green izvaja neodvisno od državnih zavodov ter politike pojetij,  meritve imisij z cerex hound prenosnim multi-analizatorjem plina razvit za odkrivanje plinov z ppb natančnostjo. naprava je izdelana tako, da lahko odkriva koncentracije več plinov v zmesi, hkrati. prenosni multi-analizator daje rezultate laboratorijske kakovosti v realnem času z uporabo ultravijolične absorpcijske svetlobe – podobno kot pri klasičnih infrardečih detektorjih, vendar na meritve mnogih  plinih, ki so zdravju škodljivi ne ovira niti vodna para. analizator je odporen proti vremenskim vplivom in z vgrajenim računalnikom z operacijskim sistemom windows 7 in deluje z brezžično komunikacijo. ta naprava ima dodaten ročni filter na cevi, ki je namenjen za delo v zadimljenem ali prašnem okolju ter v utesnjenih prostorih. opremljena je tudi z vremensko postajo, ki jo priključimo ob vsaki meritvi plinov in so vključeni tudi v končno poročilo.

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

s pomočjo trikalnalnega multimetra, izvajamo meritve parametrov kvalitete pitne vode in povrršinskih vod (na morju, rekah, jezerih in drugod). kvalitativno in prostorsko uredimo rezultate meritev. preverjamo delovanje čistilnih naprav, izdelujemo študije po globini točkovne izmere naslednjih parametrov: – ph, – raztopljeni kisik, – prevodnost v laboratoriju z pf-12 napravo odkrivamo v vodi: - težke kovine - nitrite, nitrate, fosvate,...  

Kategorija: Storitve

Cena: Pokličite za ceno

Prikaži več
Zapri predvajalnik
Prikaži seznam predvajanja
Prestavi predvajalnik
Povečaj